28.04.2021

Szansa na zatrudnienie

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu dostępności do edukacji, rynku pracy, włączenia społecznego oraz innowacyjności w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym poprzez zwiększenie dostępu do zatrudnienia lub jego kontynuacji 100 uczestników/czek z terenu LOF tj. gmin: Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Lubartów miasto i gmina, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice Wólka, Lublin, Mełgiew, Piaski, Spiczyn, Nałęczów, Świdnik.

Grupę docelową w projekcie stanowić będzie 100 (50 kobiet) osób fizycznych o statusie:

 • pracownika zagrożonego zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracownika
 • pracownika przewidzianego do zwolnienia z przyczyn nie dotyczących pracownika
 • osoby zwolnionej z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu

zamieszkałych  na terenie Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego  tj. osoby  zamieszkałe w rozumieniu Kodeksu Cywilnego gminach: Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Lubartów miasto i gmina, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice Wólka, Lublin, Mełgiew, Piaski, Spiczyn, Nałęczów, Świdnik.

Do udziału w projekcie zapraszamy szczególnie osoby o niskich kwalifikacjach, osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby z niepełnosprawnością.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty:

Lubelska Fundacja Rozwoju Oddział w Lubartowie ul. Cmentarna 10, tel. 81 855 14 20

Lubelska Fundacja Rozwoju w Lublinie ul. Rynek 7 tel. 81 528 53 01

Pomieszczenia i budynki są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością (brak stopni, drzwi posiadają właściwą szerokość, biuro mieści się na poziomie zero, dostęp do toalety). Istnieje możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

 

Projekt realizowany na podstawie umowy zawartej z Województwem Lubelskim  w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata  2014-2020. Oś priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian.  Działanie 10.4  Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonowania

 • Indywidualne doradztwo zawodowe w tym Indywidualny Plan Działania – 3,5 godz./osobę
 • Grupowe doradztwo zawodowe (warsztaty) – 16 godz./grupę
 • Poradnictwo psychologiczne – 2 godz./osobę
 • Indywidualne pośrednictwo pracy- 5 godz./osobę
 • Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych:
  • Specjalista/tka ds. kadr z egzaminem ECDL (140h)
  • Magazynier/ka z uprawnieniami na obsługę wózków jezdniowych z egzaminem UDT (100h)
  • Sprzedawca/czyni z egzaminem ECDL (120h)
  • Monter/ka instalacji elektrycznych z egzaminem SEP (60h)
  • Operator koparko – ładowarki kat. III (134h)
  • Prawo jazdy kat. C lub C+E i kwalifikacja wstępna przyśpieszona(190h)
  • Prawo jazdy kat. T (50h)
  • Inne (np.: obsługa agregatów tynkarskich, montaż rusztowań, obsługa żurawi przenośnych HDS, księgowość, wizażysta/ka, kucharz, opiekunka.
 • Płatne 3-4 miesięczne staże.

Uczestnikom projektu zapewnione zostaną:
Zwrot kosztów dojazdu na szkolenie, materiały szkoleniowe i dydaktyczne poczęstunek podczas zajęć, ubezpieczenie NNW, odzież ochronną, dodatek szkoleniowy za uczestnictwo w zajęciach, płatny staż w zakładzie pracy.

WRÓĆ DO PROJEKTÓW

WSPÓŁTWORZYMY, WSPÓŁPRACUJEMY