ZARZĄD

PROF. DR HAB. ANDRZEJ KIDYBA

PREZES ZARZĄDU LUBELSKIEJ FUNDACJI ROZWOJU
TEL. 81 528-53-02

W latach 1976 – 1980 odbył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. W 1982 r. zakończył aplikację sędziowską, a w 1984 r. złożył egzamin radcowski. Obecnie Profesor tytularny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej (UMCS). W latach 2006-2018 Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego UMCS, prawnik, nauczyciel akademicki. Od 30 lat pełni funkcję Prezesa Zarządu Lubelskiej Fundacji Rozwoju (LFR).

Od początku swej drogi zawodowej czynnie uczestniczy w promocji województwa lubelskiego w kraju i za granicą, podejmując szereg inicjatyw i aktywności w celu wspierania rozwoju Regionu Lubelskiego; w latach 1994-2000 pełnił funkcję Dyrektora Agencji wdrażającej Polsko-Brytyjski Program Rozwoju Przedsiębiorczości, największego programu pomocowego w Europie Środkowo-Wschodniej. Obecnie, w ramach kierowania LFR, wytycza drogę rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw poprzez upowszechnianie wszelkich instrumentów wspierania przedsiębiorczości dostępnych w Europie: szkolenia, doradztwo, poręczenia, venture capital, dotacje w ramach funduszy przedakcesyjnych i strukturalnych, kojarzenie podmiotów gospodarczych. Dzięki wieloletniemu zaangażowaniu we współpracę z Europejskim Stowarzyszeniem Agencji Rozwoju Regionalnego w Brukseli (EURADA), został Członkiem Zarządu tej instytucji, tym samym przyczyniając się do promocji i rozwoju gospodarczego Lubelszczyzny poprzez dialog z Komisją Europejską, wymianę dobrych praktyk oraz transnarodową współpracę z członkami stowarzyszenia. Kierował Krajowym Stowarzyszeniem Agencji Rozwoju Regionalnego (NARDA), był również członkiem Rady Polskiej Fundacji Promocji Małych i Średnich Przedsiębiorstw (dzisiejszej Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Warszawie). Od wielu lat Prof. Andrzej Kidyba jest aktywnym członkiem Komitetów Sterujących/Monitorujących w Programach Operacyjnych Funduszy UE, zarówno na poziomie krajowym (ds. funduszy strukturalnych; ds. Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw) jak i regionalnym (Programu Operacyjnego Polski Wschodniej; Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego ). W latach 2011 – 2014 był Członkiem Rady Rozwoju Lublina, 2012 – 2018 Członkiem Rady ds. Innowacji Województwa Lubelskiego, 2015-2018 Członkiem Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Lublin. W ramach wskazanych aktywności przyczynia się do rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia innowacyjności gospodarki województwa lubelskiego.

Prof. Andrzej Kidyba jest uznanym w kraju i za granicą praktykiem prawa. Brał udział w wielu przedsięwzięciach legislacyjnych. Uczestniczył w pracach parlamentarnych z zakresu prawa handlowego. W szczególności w 2000 r. był recenzentem kodeksu spółek handlowych dla Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Był też współautorem projektu dużej nowelizacji kodeksu spółek handlowych (2002), współautorem I wersji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (2003), a także ekspertem Komisji Sejmowej do spraw zmian w kodeksie spółek handlowych (2003–2015). W latach 2014–2015 był członkiem Zespołu Ekspertów przy Ministrze Skarbu Państwa, a w latach 2016–2018 członkiem zespołu powołanego do opracowania projektu tzw. Konstytucji Biznesu powołanego przez wicepremiera – ministra rozwoju.

Jest on autorem, współautorem lub redaktorem ponad 350 publikacji naukowych. Pełni funkcję doradcy prawnego oraz konsultanta na rzecz wielu podmiotów. Jest autorem ponad 300 opinii prawnych sporządzonych na zlecenie zarówno organów państwowych, jak i przedsiębiorców. Ponadto jest arbitrem polskich i zagranicznych stałych Sądów Arbitrażowych.

Prof. Andrzej Kidyba został uhonorowany licznymi odznaczeniami. Za zasługi dla oświaty i wychowania Profesor Andrzej Kidyba został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Złotym Krzyżem Zasługi. Za działalność naukową i organizacyjną siedmiokrotnie otrzymał Nagrodę Rektora UMCS oraz Złoty Medal za Długoletnią Służbę. Został również wyróżniony Lubelską Nagrodą Naukową – Premium Scientiarum Lublinense za 2004 rok, przyznaną przez Zarząd Główny Lubelskiego Towarzystwa Naukowego za opracowanie książkowe Kodeks spółek handlowych. Komentarz jako wyróżniające się osiągnięcie lubelskiego środowiska naukowego (tzw. Lubelski Nobel).

Za działalność na rzecz wspierania rozwoju Lubelszczyzny Profesor Andrzej Kidyba został odznaczony Medalem Unii Lubelskiej przyznanym przez Prezydenta Miasta Lublin, a także Medalem Pamiątkowym Województwa Lubelskiego za szczególne zasługi dla rozwoju województwa oraz Odznaką Honorową „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego”, przyznanymi przez Zarząd Województwa Lubelskiego. Był również laureatem prestiżowej nagrody miesięcznika „Forbes” w Kategorii Człowiek Roku 2006 województwa lubelskiego jako osoba mająca największy wpływ na rozwój w regionie. Został także wyróżniony w konkursie o tytuł „Ambasador Województwa Lubelskiego 2008”, a następnie otrzymał honorowy tytuł „Ambasador Województwa Lubelskiego 2014” za szczególne osiągnięcia w promocji Lubelszczyzny w kraju i za granicą. W uznaniu za znaczące osiągniecia w pracy naukowej oraz realizację licznych projektów na rzecz lubelskiej przedsiębiorczości z podziękowaniem za promowanie Miasta Lublin na arenie krajowej i międzynarodowej otrzymał Medal „Zasłużony dla Miasta Lublin” od Prezydenta Miasta Lublin. Otrzymał też Medal 700-lecia Miasta Lublin przyznany przez Prezydenta Miasta Lublin.

Za zasługi dla rozwoju współpracy polsko-niemieckiej został w 2018 r. odznaczony Krzyżem Zasługi na Wstędze Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec przyznanym przez Prezydenta Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera.

Całokształt działalności Profesora Andrzeja Kidyby znalazł kilkakrotnie wyraz w rankingu najbardziej wpływowych prawników, w szczególności w osiągnięciu 27, 17 i 49 miejsca w rankingu „50 najbardziej wpływowych prawników” przygotowanym przez „Dziennik Gazetę Prawną” w 2015 r., 2016 r. oraz 2021r. W rankingu z 2016 r. Profesor Andrzej Kidyba był de facto pierwszym, który nie pełnił żadnej funkcji publicznej.

JERZY NAZARUK

WICEPREZES ZARZĄDU LUBELSKIEJ FUNDACJI ROZWOJU
TEL. 81 528-53-02

Absolwent Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej. Od 1998r. pełni w Lubelskiej Fundacji Rozwoju funkcję Członka Zarządu a następnie Wiceprezesa Zarządu.

Specjalista w zakresie organizacji oraz zarządzania przedsiębiorstwem, ekspert w kreowaniu instrumentów finansowego wsparcia dla przedsiębiorców z sektora MŚP (Małe i Średnie Przedsiębiorstwa).

Aktualnie, w ramach zarządzania LFR podejmuje aktywne działania zmierzające do upowszechniania wszelkich instrumentów wspierania przedsiębiorczości, dostępnych w Europie: szkolenia, doradztwo, pożyczki, poręczenia, venture capital, dotacje w ramach funduszy przedakcesyjnych i strukturalnych, kojarzenie podmiotów gospodarczych. Przedstawiciel LFR w Komitecie Monitorującym Regionalny Program Operacyjny EU Województwa Lubelskiego na lata 2004-2007 i 2007-2013.

W latach 2001 – 2003 pełnił funkcję Wiceprezesa, a następnie 2004 – 2007 Prezesa Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Funduszy Poręczeniowych (KSFP), instytucji skupiającej fundusze poręczeń kredytowych działające w Polsce. W ramach tej aktywności podejmował współpracę z krajowymi oraz europejskimi organizacjami działającymi na rzecz rozwoju MŚP. Aktywnie uczestniczył w pracach nad tworzeniem i doskonaleniem systemu poręczeń w Polsce we współpracy z administracją rządową (Ministerstwem Rozwoju Regionalnego i Ministerstwem Gospodarki) oraz samorządową w poszczególnych województwach.

Zaangażowany w szereg inicjatyw międzynarodowych wspierających rozwój Regionu Lubelskiego, m. in. projekt Know How Fund, Polish – British Enterprise Project – największy program pomocowy w Europie Środkowo-Wschodniej (1994-1998). Współpracował z European Association of Regional Development Agencies (EURADA), przyczyniając się do promowania regionalnego rozwoju gospodarczego Lubelszczyzny poprzez dialog z Komisją Europejską, wymianę dobrej praktyki oraz transnarodową współpracę z członkami stowarzyszenia. Od 2008 r. nadzoruje również projekt Enterprise Europe Network, skierowany do przedsiębiorców z Regionu Lubelskiego zainteresowanych nawiązaniem trwałych kontaktów zagranicznych lub rozpoczęciem działalności poza granicami kraju.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.

WOJCIECH ZWOLAK

WICEPREZES ZARZĄDU LUBELSKIEJ FUNDACJI ROZWOJU
TEL. 81 528-53-02

Absolwent socjologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz Wydziału Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1999-2001 ukończył studia podyplomowe Master of Business Administration organizowane przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z University of Illinois.

Od 1993 r. związany z Lubelską Fundacją Rozwoju, był zaangażowany we wdrożenie jednego z najważniejszych projektów, realizowanych przez LFR, tj. Polsko-Brytyjski Program Rozwoju Przedsiębiorczości. Od 1996 r. Dyrektor następnie Wiceprezes Zarządu Lubelskiego Funduszu Kapitałowego Sp. z o.o. mającego na celu pomoc małym i średnim przedsiębiorstwom z terenu województwa lubelskiego poprzez wsparcie m. in. ich przedsięwzięć inwestycyjnych, wprowadzania na rynek nowych produktów, rozwoju sieci dystrybucji oraz finansowanie ich bieżącej działalności, zapewniając środki na niezbędny w fazie wzrostu kapitał obrotowy. Od 1998 r. pełni funkcję Członka Zarządu Lubelskiej Fundacji Rozwoju a następnie Wiceprezesa Zarządu.

Specjalista w dziedzinie rozwoju regionalnego, w tym w zakresie systemów wsparcia MŚP oraz rynku inwestycji kapitałowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w kierowaniu Agencją Rozwoju Regionalnego i siecią instytucji wspierających rozwój sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

 

WRÓĆ

WSPÓŁTWORZYMY, WSPÓŁPRACUJEMY

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA