KONTAKT

Ośrodek Enterprise Europe Network

Lubelska Fundacja Rozwoju

ul. Rynek 7, 20-111 Lublin
pok. 202 (II piętro)

e-mail: een@lfr.lublin.pl
tel. 81 528 53 06
tel. 81 528 53 11
tel. 81 528 53 31

Informacja z zakresu ochrony danych osobowych dla osoby, której dane dotyczą

Administratorem danych osobowych (ADO) jest Lubelska Fundacja Rozwoju z siedzibą w Lublinie, ul. Rynek 7, 20-111 Lublin, NIP 7121006293, REGON 430032613.

ADO przetwarza dane osobowe w zakresie wynikającym z:

  • formularzy zgłoszeniowych, list obecności w celu organizacji spotkań informacyjnych, szkoleń, konferencji, warsztatów oraz usług informacyjno – doradczych;
  • złożonych zapytań o rynki zagraniczne, źródła finansowania, uregulowania prawne itp. W celu umiędzynarodowienia oraz rozwoju działalności gospodarczej,
  • formularzy wykonania usługi/wizyty w przedsiębiorstwie w celu przedstawienia usług sieci Enterprise Europe Network (EEN) oraz zdiagnozowania potrzeb klienta;
  • zgłoszeń na wydarzenia biznesowe, takie jak targi branżowe oraz misje handlowe w celu odbycia spotkań i znalezienia partnera biznesowego lub nowego rynku;
  • formularzy feedback w celu wskazania problemów napotkanych podczas prowadzenia działalności na jednolitym rynku europejskim,
  • oświadczenia zgody na przesyłanie elektronicznego newslettera w celu promocji usług świadczonych przez sieć EEN,
  • formularza – Profil kooperacyjny – w celu nawiązania współpracy międzynarodowej / znalezienia partnera biznesowego,

a także w celach archiwalnych, statystycznych i raportowania oraz dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń w ramach wspierania współpracy międzynarodowej i rozwoju przedsiębiorstw z województwa lubelskiego.
Dane będą przetwarzane przez ADO na podstawie umów zawartych w celu realizacji projektów międzynarodowych w okresie realizacji celu przetwarzania (trwania projektu), a po tym czasie w okresie 5 lat od zakończenia realizacji projektów celach raportowania, audytów/kontroli, archiwalnych i statystycznych, jak również na podstawie i w okresach dopuszczalnych przepisami prawa w celu ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń.
Jednocześnie ADO informuje, że w przypadku przetwarzania danych w oparciu o zgodę, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie oraz że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo do przenoszenia danych.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji celu przetwarzania. ADO informuje również, że w oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, nie będą one przedmiotem sprzedaży. Będą natomiast udostępniane podmiotom zewnętrznym uprawnionym do przeprowadzenia kontroli, ewaluacji i monitoringu działalności LFR, jak również uprawnionym do dostępu do danych na mocy przepisów prawa powszechnego.
ADO wyznacza osobę odpowiedzialną za zapewnienie przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@lfr.lublin.pl.

WSPÓŁTWORZYMY, WSPÓŁPRACUJEMY

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA