Przekazujemy Państwu poniżej informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Lubelską Fundację Rozwoju oraz zasadach, na jakich będzie się ono odbywało.

 

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 . w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Dane osobowe – są to dane, które identyfikują lub umożliwiają identyfikację osób fizycznych takie jak: imię, nazwisko, nr telefonu czy adres e-mail. Zbieramy te dane w związku z prowadzoną przez nas działalnością w zakresie: udzielania pożyczek, poręczeń,  dotacji, organizacji szkoleń, pomocy w nawiązaniu współpracy gospodarczej w kraju i za granicą. Przetwarzamy Państwa dane również w celach archiwalnych i statystycznych oraz dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

Kto przetwarza Państwa dane:

  • Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Lubelska Fundacja Rozwoju z siedzibą w Warszawie (00-120) ul. Złota 59, KRS0000052371. Jako Administrator przetwarzamy Państwa dane, które zostały nam udostępnione
  • W zakresie prowadzonej  przez Lubelską Fundację Rozwoju działalności przetwarzanie Państwa danych osobowych może  się  również odbywać na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych podpisanych  przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Urzędy Marszałkowskie (UM), Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości (LAWP), Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) i inne z Lubelską Fundacją Rozwoju. Oznacza to, że w procesie realizacji umów dofinansowanych  ze środków krajowych i środków  Unii Europejskiej jesteśmy podmiotem przetwarzającym i/lub Współadministratorem, natomiast Administratorem Państwa danych osobowych są dysponenci tych środków w tym: Minister ds. Rozwoju Regionalnego, Marszałek Województwa Lubelskiego, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Marszałek Województwa Małopolskiego, Minister Inwestycji i Rozwoju, LAWP oraz PARP. W takich przypadkach Lubelska Fundacja Rozwoju przetwarza dane osobowe, na zasadach określonych w umowach zawartych z ww podmiotami.
  • Informujemy, że w niektórych przypadkach Lubelska Fundacja Rozwoju działa w konsorcjum z innymi podmiotami również w zakresie przetwarzania danych osobowych, na podstawie umów i porozumień w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Szczegółowe informacje w powyższym zakresie znajdziecie Państwo w umowach podpisanych z LFR.

Jak długo będziemy przetwarzać i przechowywać Państwa dane:

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania tj.:

  • w zakresie realizacji zawartej umowy – do czasu zakończenia jej realizacji a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń,
  • w zakresie wypełnienia zobowiązań prawnych ciążących na nas w związku  z prowadzoną działalnością i realizacją  umów zawartych z BGK,  LAWP, PARP, KE, UM, WUP – do czasu wypełnienia przez Lubelską Fundację Rozwoju tych obowiązków.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z danymi osobowymi:

Mają Państwo prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych lub do ich usunięcia.

W przypadku przetwarzania danych w oparciu o zgodę, przysługuje Państwu prawo do:

  • wycofania zgody w dowolnym momencie
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  • żądania przeniesienia danych osobowych
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

Skąd  pozyskujemy Państwa dane:

Gromadzone przez Lubelską Fundację Rozwoju dane osobowe pochodzą bezpośrednio od Państwa i ujawniane są głównie w formularzach kontaktowych, zgłoszeniach na szkolenie, wnioskach  o udzielenie pożyczki, poręczenia, dotacji.

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy osobę odpowiedzialną za  zapewnienie przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, Inspektora Ochrony Danych – Modestę Wiśniewską – z którą można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, kierując korespondencję na adres:

Lubelska Fundacja Rozwoju

Inspektor Ochrony Danych

20-111 Lublin, ul. Rynek 7

poprzez kontakt elektroniczny pod adresem e-mail: iod@lfr.lublin.pl

Pozostałe informacje:

Informujemy, że podanie danych przez Państwa jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji celu przetwarzania. W oparciu o podane dane osobowe nie będziemy podejmować decyzji w sposób zautomatyzowany i nie będą one przedmiotem sprzedaży. Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania umowy z Państwem oraz w celu wykonania ciążącego na nas obowiązku prawnego.

Polityka prywatności:

Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach www Lubelskiej Fundacji Rozwoju zostały określone w naszej Polityce prywatności i plików cookies.

WSPÓŁTWORZYMY, WSPÓŁPRACUJEMY

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA