INSTYTUCJA

Lubelska Fundacja Rozwoju (LFR) odgrywa istotną rolę w krajowej gospodarce, wnosząc nowatorskie podejście do rozwiązywania problemów w procesie rozwoju przedsiębiorczości. W trakcie wieloletniej działalności pozyskała i wdrożyła blisko 300 projektów pomocowych, czym przyczyniła się do budowy silnej gospodarki o wysokiej konkurencyjności, opartej na różnorodności branż oraz aktywności sektora MŚP.

Jednym z najważniejszych projektów, zrealizowanych przez Lubelską Fundację Rozwoju, który wywarł największy wpływ na rozwój przedsiębiorczości w województwie lubelskim, a także na rozwój instytucjonalny samej Fundacji, był Polsko – Brytyjski Program Rozwoju Przedsiębiorczości (PBEP), wdrożony w latach 1995 – 1999. Projekt sfinansowany został przez brytyjski Fundusz Know – How.  PBEP pozwolił na wzmocnienie oraz rozbudowę istniejącej wówczas oferty usług dla małych i średnich przedsiębiorstw, a także wprowadzenie nowych instrumentów finansowych i doradczych.

Potwierdzeniem wiodącej pozycji Lubelskiej Fundacji Rozwoju wśród instytucji otoczenia biznesu na Lubelszczyźnie było pełnienie przez Fundację w latach 2001 – 2019 zadań Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF). Na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, LFR pełniła zadania RIF począwszy od pierwszych edycji programów przedakcesyjnych PHARE poprzez programy z dwóch kolejnych perspektyw finansowych UE. Zadania RIF realizowane były w ramach:

  • Programów przedakcesyjnych PHARE,
  • Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (program krajowy),
  • Sektorowego Programu Operacyjnego – Rozwój Zasobów Ludzkich (program krajowy),
  • Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (program regionalny)
  • Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (program krajowy)

Efektem działalności Lubelskiej Fundacji Rozwoju jako RIF było podpisanie blisko 2,5 tys. umów dotacji na łączną kwotę blisko 1,2mld zł. Tym samym, taka skala środków trafiła za pośrednictwem LFR do przedsiębiorców i samorządów.

Lubelska Fundacja Rozwoju, wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców, wynikającym z globalizacji gospodarki, jak również z coraz wyższego poziomu konkurencyjności, ułatwia dostęp do kapitału zewnętrznego na rozwój działalności. Przykładem takiego wsparcia jest działalność Polskiego Funduszu Gwarancyjnego Sp. z o.o. oraz Funduszu Pożyczkowego LFR. Działalność pożyczkowa jest prowadzona w Lubelskiej Fundacji Rozwoju od 2001r. Aktualnie Fundusz Pożyczkowy LFR jest jednym z najbardziej aktywnych tego typu funduszy w Polsce. Swoim zasięgiem obejmuje województwa: lubelskie, łódzkie, małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie. LFR jest pośrednikiem finansowym wybranym m.in. przez Bank Gospodarstwa Krajowego, udzielającym bezpośredniego wsparcia przedsiębiorcom w postaci pożyczek unijnych na rozwój ich działalności gospodarczej. Skala aktywności pożyczkowej z roku na rok jest coraz większa a dotychczasowe efekty działalności Funduszu to m.in. blisko 6 tys. udzielonych pożyczek na kwotę ponad 670 mln zł. Skala działalności Funduszu Pożyczkowego LFR jest dostrzegana i doceniana w Polsce czego dowodem jest m.in. nagroda Banku Gospodarstwa Krajowego za współpracę przy realizacji krajowego projektu Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka oraz efektywną dystrybucję pożyczek unijnych z regionalnych programów operacyjnych. Fundacja posiada także reprezentację w zarządzie Polskiego Związku Funduszy Pożyczkowych.

Od 1999 roku Lubelska Fundacja Rozwoju jest zaangażowana w działania wspierające internacjonalizację przedsiębiorstw. Początkowo jako Instytucja Afiliująca dla Euro Info Centre (EIC), a od 2008 roku jako jeden z ponad 600 ośrodków międzynarodowej sieci Enterprise Europe Network, pomagamy przedsiębiorcom w rozwijaniu ich potencjału innowacyjnego oraz poziomu konkurencyjności na rynkach zagranicznych. Dzięki zdobytemu doświadczeniu, od 2015 roku LFR pełni rolę koordynatora konsorcjum Enterprise Europe Network East Poland (EENEP), w skład którego wchodzą ośrodki z województwa lubelskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Dla przedsiębiorców, którzy traktują innowacje jako naturalny sposób funkcjonowania i dalszego rozwoju, od 2015 roku ośrodek Enterprise Europe Network przy LFR oferuje bezpłatne usługi doradcze w zakresie oceny zarządzania innowacjami. Usługi realizowane są z wykorzystaniem narzędzi oceny porównawczej (benchmarkingowej), rekomendowanych przez Komisję Europejską: Innovation Health Check Tool oraz IMP³rove.

Od 2014 r. LFR pełni rolę koordynatora Lubelskiego Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu, którego celem jest inicjowanie i wspieranie rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości w województwie lubelskim, szczególnie w środowiskach akademickich. Z inicjatywy lub z udziałem Lubelskiej Fundacji Rozwoju zrealizowanych zostało również szereg  przedsięwzięć społeczno – gospodarczych. Fundacja była m.in. jednym z inicjatorów utworzenia Parku Naukowo – Technologicznego w Lublinie, lotniska w Świdniku i sfinansowała powstanie Inkubatora Przedsiębiorczości w Puławach.

Lubelska Fundacja Rozwoju systematycznie realizuje projekty ukierunkowane m.in.  na wsparcie osób poszukujących zatrudnienia oraz na rzecz grup znajdujących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. W tym zakresie prowadzi działalność doradczą i szkoleniową na podstawie wpisów do Rejestru Agencji Zatrudnienia oraz Rejestru Instytucji Szkoleniowych. Wysoką jakość świadczonych przez Fundację usług potwierdza certyfikat jakości ISO 9001:2015 który posiada od 2001 r.

Poniżej szersze informacje na temat najważniejszych wydarzeń i przedsięwzięć w historii Lubelskiej Fundacji Rozwoju a aktualna oferta dostępna jest w poszczególnych częściach merytorycznych strony.

 

Z HISTORII LUBELSKIEJ FUNDACJI ROZWOJU

Fotorelacja z konferencji jubileuszowej „30 lat doświadczeń Lubelskiej Fundacji Rozwoju. Wsparcie na miarę czasów i potrzeb”

Konferencja jubileuszowa „30  lat doświadczeń Lubelskiej Fundacji Rozwoju. Wsparcie na miarę czasów i potrzeb”. W dniu 23 września w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyły się główne obchody jubileuszu 30 lat działalności Lubelskiej Fundacji Rozwoju. W programie konferencji - opr...

25 lat dla Regionu

W dniu 22 września 2016r. na Zamku Lubelskim odbyła się konferencja „Przedsiębiorczość i rozwój regionalny - WYZWANIA 2030”, która była jednocześnie głównym punktem obchodów jubileuszu 25-lecia działalności Lubelskiej Fundacji Rozwoju. W programie konferencji znalazły się wys...

Inauguracja „Lubelskiego Partnerstwa na rzecz aktywizacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy”

W dniu 23 czerwca 2016 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie odbyło się posiedzenie plenarne inaugurujące zawiązanie „Lubelskiego Partnerstwa na rzecz aktywizacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy” połączon...

Prezes Zarządu LFR Ambasadorem Województwa Lubelskiego za 2014 rok

Prezes Zarządu LFR prof. zw. dr hab. Andrzej Kidyba został Ambasadorem Województwa Lubelskiego 2014 w kategorii osoba, za długoletni wkład w rozwój gospodarczy Lublina i Regionu Lubelskiego . Honorowym tytułem i statuetką Ambasadora Województwa Lubelskiego wyróżnianie są osoby, instyt...

Lubelska Fundacja Rozwoju koordynatorem konsorcjum Enterprise Europe Network East Poland

Enterprise Europe Network to największa na świecie sieć wspierająca internacjonalizację przedsiębiorstw. To 600 ośrodków działających w 60 krajach, w państwach UE oraz poza nią (m.in.: USA, Ukraina, Białoruś, Turcja, Rosja, Meksyk, Japonia). Obecnie w Polsce funkcjonuje 30 ośrodków s...

LFR koordynatorem Lubelskiego Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu

Lubelski Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu (LKIOB) to niezależna inicjatywa doświadczonych i nowopowstałych lokalnych instytucji zaangażowanych  w rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości w województwie lubelskim. Powstanie Klastra poprzedziło szereg przedsięwzięć, spotkań i konsul...

LFR jako Regionalna Instytucja Finansująca

Lubelska Fundacja Rozwoju pełni wiodącą rolę w Regionie wśród instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości. Jest jedyną instytucją otoczenia biznesu w województwie lubelskim, która nieprzerwanie, od 2001 roku, pełni rolę Regionalnej Instytucji Finansującej/ Instytucji Wdrażaj...

WRÓĆ

WSPÓŁTWORZYMY, WSPÓŁPRACUJEMY

[FM_form id="1"]
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA
[FM_form id="1"]