PROJEKTY

RODZAJ WSPARCIA:
OBSZAR REALIZACJI:
ODBIORCY:

Szansa na zatrudnienie

Wsparcie dla osób zagrożonych zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracownika, przewidzianych do zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika oraz osób zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu, zamieszkałych na terenie Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.

REALIZACJA:

2019-2021

STATUS:

Aktywny
ODBIORCY:
osoby niezatrudnione, Osoby pracujące, osoby zagrożone utratą zatrudnienia
FINANSOWANIE: RPO WL 2014-2020

WSPÓŁTWORZYMY, WSPÓŁPRACUJEMY