Pożyczki dla firm

Fundusz Pożyczkowy Lubelskiej Fundacji Rozwoju działa na rynku od 2001 roku i swoim zasięgiem obejmuje obszar województwa lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i małopolskiego. Dzięki pozyskaniu dofinansowania ze środków unijnych i krajowych dysponuje kwotą ponad 325 mln zł na udzielanie nieoprocentowanych i niskooprocentowanych pożyczek na rozwój działalności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Od momentu powstania udzielił już ponad 5 tysięcy pożyczek na łączną kwotę niemal 540 mln złotych, co plasuje go w czołówce wśród tego typu instytucji w kraju.

Szkolenia

Głównym celem działalności szkoleniowej LFR jest podnoszenie kompetencji i stymulowanie rozwoju zawodowego pracowników przedsiębiorstw, administracji rządowej i samorządowej, osób bezrobotnych poprzez organizację kursów, szkoleń i warsztatów, jak również realizacja projektów szkoleniowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Inne usługi Finansowe

Lubelska Fundacja Rozwoju wraz z Polskim Funduszem Gwarancyjnym Sp. z o.o. – spółką zależną od LFR, oferuje wsparcie innowacyjnych pomysłów biznesowych z wykorzystaniem instrumentów finansowych o charakterze zwrotnym oraz bezzwrotnym (dotacje). Wsparcie dotacyjne w ofercie LFR jest związane z pełnieniem funkcji Regionalnej Instytucji Finansującej. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, a także współpracy z ośrodkami otoczenia biznesu i nauki, wspierającymi w rozwój przedsiębiorstw na terenie województwa lubelskiego, świadczymy kompleksowe usługi finansowe dopasowane do różnego rodzaju wymagań i potrzeb przedsiębiorców.

Doradztwo, wsparcie innowacji

Szczególne miejsce w ofercie Lubelskiej Fundacji Rozwoju mają usługi wsparcia innowacji i transferu technologii. Od roku 2005 w strukturze Fundacji działa Business & Innovation Centre (BIC) niosąc wsparcie w procesie powstawania i rozwoju innowacyjnych  przedsiębiorstw. W kolejnych latach zorganizowano i rozwijano sieć prywatnych inwestorów kapitałowych – Aniołów Biznesu. Wschodnia Sieć Aniołów Biznesu(WSAB) jest obecnie największą we wschodniej części Polski ponadregionalną platformą współpracy, służącą nawiązywaniu kontaktów pomiędzy inwestorami a projektodawcami  – startupami). Kompleksowe usługi doradcze oferuje zarówno LFR jak i MERITUM Lubelska Grupa Doradcza Sp. z o.o. Obie instytucje są m.in. akredytowanymi przez Ministerstwo Rozwoju ośrodkami innowacji w zakresie świadczenia usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym.

Współpraca zagraniczna

Planujesz przedsięwzięcia inwestycyjne, badawczo rozwojowe lub związane z transferem nowoczesnych technologii i know-how? Chcesz by Twoja oferta zaistniała na rynkach zagranicznych? A może potrzebujesz pomocy doradczej związanej z rozpoczęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej w krajach członkowskich UE i poza nimi? Świadczone przez nas usługi informacyjno-doradcze będą pomocne w profesjonalnej realizacji zamierzonego celu.

Aktualnie realizowane projekty

PIERWSZY BIZNES – WSPARCIE W STARCIE II

„Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” - środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” jest ogólnopolskim, rządowym programem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizowanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Lubelska Fundacja Rozwoju pełni w Programie rolę Pośrednika Finansowego zarządzającego funduszem pożyczkowym oraz świadczącego usługi szkoleniowe i doradcze na terenie województw: lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i małopolskiego. ...

Szansa na zatrudnienie

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu dostępności do edukacji, rynku pracy, włączenia społecznego oraz innowacyjności w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym poprzez zwiększenie dostępu do zatrudnienia lub jego kontynuacji 100 uczestników/czek z terenu LOF tj. gmin: Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Lubartów miasto i gmina, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice Wólka, Lublin, Mełgiew, Piaski, Spiczyn, Nałęczów, Świdnik. Grupę docelową w projekcie stanowić będzie 100 (50 kobiet) osób fizycznych  zamieszkałych  na terenie Lubelskiego Obszaru Funkcjonalne...

Nie chcę być bierny!

Głównym celem projektu jest wzrost reintegracji społecznej i zawodowej 50 klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie (23 kobiet) oraz zahamowanie zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej, dziedziczenia biedy i niekorzystnych postaw społecznych, podniesienie statusu zawodowego i społecznego poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem i ubóstwem poprzez uczestnictwo w kompleksowym programie reintegracji i rehabilitacji społeczno - zawodowej. Grupę docelową w projekcie stanowić będą mieszkańcy Lubartowa, korzystający ...

Start w przedsiębiorczość

Start w przedsiębiorczość Celem głównym projektu jest utworzenie 46 mikroprzedsiębiorstw na terenie 2 powiatów województwa lubelskiego tj.: powiatu miasta Lublin i powiatu lubelskiego oraz zapewnienie im wsparcia w początkowym okresie funkcjonowania. Projekt zakłada trzy formy wsparcia:
  • wsparcie szkoleniowo-doradcze,
  • bezzwrotna dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  • wsparcie pomostowe finansowe i niefinansowe w postaci doradztwa w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności.
Zaplanowa...

Mój pomysł – mój biznes – mój sukces

Mój pomysł - mój biznes - mój sukces Celem głównym projektu jest utworzenie 122 mikroprzedsiębiorstw na terenie województwa lubelskiego oraz zapewnienie im wsparcia w początkowym okresie funkcjonowania. Projekt zakłada trzy formy wsparcia:
  • wsparcie szkoleniowo-doradcze,
  • bezzwrotna dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej (22 800,00 zł)
  • wsparcie pomostowe finansowe (900 zł/m-c)  i niefinansowe w postaci doradztwa w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności.
Zaplanowane w projekcie ...
Współtworzymy, współpracujemy