PROJEKTY

RODZAJ WSPARCIA:
OBSZAR REALIZACJI:
ODBIORCY:

Kompetentni i przedsiębiorczy. Program aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami na Lubelszczyźnie

Celem projektu jest wejście na rynek pracy co najmniej 54 osób z niepełnosprawnościami pozostających bez zatrudnienia, w tym osób, które straciły zatrudnienie w wyniku pandemii COVID-19 spośród 150 Beneficjentów Ostatecznych biorących udział w kompleksowym programie aktywizacji zawodowej, zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego w okresie od 01.04.2022 r. do 31.03.2025 r.

REALIZACJA:

2022 - 2025

STATUS:

Aktywny
ODBIORCY:
niezatrudnione osoby z niepełnosprawnościami
FINANSOWANIE: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Drogowskaz – program reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami

Szkolenia zawodowe i staże dla niezatrudnionych osób z niepełnosprawnościami, zamieszkałych terenie powiatów lubelskiego, Miasta Lublin, powiatu świdnickiego, lubartowskiego, łukowskiego, łęczyńskiego.

REALIZACJA:

2021 - 2023

STATUS:

Aktywny
ODBIORCY:
niezatrudnione osoby z niepełnosprawnościami
FINANSOWANIE: RPO WL 2014 - 2020

Kierunek – PRACA

Szkolenia zawodowe i staże dla osób  pozostających bez zatrudnia w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałych w Lublinie, Krasnymstawie lub na terenie powiatu lubartowskiego.

REALIZACJA:

2021 - 2022

STATUS:

Aktywny
ODBIORCY:
osoby niezatrudnione powyżej 30 roku zycia
FINANSOWANIE: RPOWL 2014-2020

Rządowy Program Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie

Celem Programu jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie miejsc pracy, jako elementów rozwoju rynku pracy, przeciwdziałania bezrobociu i promowania zatrudnienia – poprzez udzielanie niskooprocentowanych pożyczek z przeznaczeniem na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz utworzenie miejsca pracy.

REALIZACJA:

2019 - 2021

STATUS:

Aktywny
ODBIORCY:
osoby niezatrudnione
FINANSOWANIE: Fundusz Pracy

Program OUTPLACEMENT

Wsparcie dla osób zatrudnionych u pracodawcy, który w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie tego pracownika do projektu, dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracownika, przewidzianych do zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika oraz osób zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu, zamieszkałych na terenie Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.

REALIZACJA:

2019-2022

STATUS:

Aktywny
ODBIORCY:
osoby niezatrudnione, Osoby pracujące, osoby zagrożone utratą zatrudnienia
FINANSOWANIE: RPO WL 2014-2020

WSPÓŁTWORZYMY, WSPÓŁPRACUJEMY