29.04.2021

Rządowy Program Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie

 „Rządowy Program Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” jest ogólnopolskim, rządowym programem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej realizowanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Lubelska Fundacja Rozwoju pełni w Programie rolę Pośrednika Finansowego zarządzającego funduszem  oraz świadczącego usługi szkoleniowe i doradcze na terenie województw: lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i małopolskiego.

Celem Programu jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy, jako elementów rozwoju rynku pracy, przeciwdziałania bezrobociu i promowania zatrudnienia – poprzez udzielanie niskooprocentowanych pożyczek z przeznaczeniem na:

 • rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • utworzenie miejsca pracy.

Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej (podstawowa)
Pożyczka dla niezatrudnionych i niewykonujących innej pracy zarobkowej, tj.:

 • studenta ostatniego roku studiów (pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich),
 • poszukującego pracy absolwenta szkoły lub uczelni wyższej – do 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego,
 • osoby bezrobotnej zarejestrowanej w urzędzie pracy,
 • poszukującego pracy opiekuna osoby niepełnosprawnej.

Pożyczka na utworzenie miejsca pracy (uzupełniająca)
Dla podmiotów, którym udzielono pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
W przypadku pożyczkobiorców korzystających jednocześnie z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej oraz pożyczki na utworzenie stanowiska pracy istnieje możliwość umorzenia należności z tytułu udzielonej pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie pozostałej do spłaty pożyczki udzielonej na utworzenie miejsca pracy.

Pożyczka na utworzenie miejsca pracy (dla przedsiębiorcy)
a) Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego lub poszukującego pracy opiekuna osoby niepełnosprawnej, w tym skierowanych przez PUP udzielana będzie:

 • podmiotom, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 i 1a oraz ust. 1a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, niepublicznym przedszkolom, niepublicznym szkołom, producentom rolnym.

b) Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, poszukującego pracy opiekuna osoby niepełnosprawnej lub poszukującego pracy absolwenta, w tym skierowanych przez PUP udzielana będzie:

 • żłobkom lub klubom dziecięcym na utworzenie stanowiska pracy związanego bezpośrednio ze sprawowaniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi lub prowadzeniem dla nich zajęć,
 • podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług rehabilitacyjnych na utworzenie stanowiska pracy związanego bezpośrednio ze świadczeniem usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania, w tym usług mobilnych.

KONTAKT

 

WOJ. LUBELSKIE I ŚWIĘTOKRZYSKIE

Lubelska Fundacja Rozwoju
ul. Rynek 7, 20-111 Lublin
tel. 81 528 53 35, 81 528 53 36
kom: 605 207 378, 609 770 825
e-mail: lfr@lfr.lublin.pl

WOJ. PODKARPACKIE I MAŁOPOLSKIE

Lubelska Fundacja Rozwoju Oddział w Rzeszowie
Al. Krzyżanowskiego 6a lok. 8, 35-329 Rzeszów
Tel. 17 853 59 17,
kom. 500 062 127
e- mail: info@lfr.lublin.pl

 

Lubelska Fundacja Rozwoju Oddział w Krakowie
ul. Zamknięta 10/Wielicka 29, 30-554 Kraków
tel. 12 311 73 28, kom.  603 092 353
e- mail: info@lfr.lublin.pl

Biura Lubelskiej Fundacji Rozwoju czynne:
poniedziałek, środa, piątek – godz. 8.00-16.00
wtorek, czwartek – godz. 8.00-17.30

Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach (woj. lubelskie, świętokrzyskie)
ul. Mickiewicza 1a, 27-200 Starachowice, tel. 41 274 46 90
Biuro czynne:
środa, czwartek, piątek – godz. 8.00-16.00
poniedziałek, wtorek – godz. 8.00-17.30

REALIZACJA PROGRAMU
Woj. lubelskie i świętokrzyskie – do 19.11.2023 r. lub do wcześniejszego wyczerpania środków (nabór wniosków zakończony)
Woj. podkarpackie i małopolskie – do 19.04.2024 r. lub do wcześniejszego wyczerpania środków.

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 • Od 1 marca 2024 r. maksymalna kwota pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej wynosi
  150 807,20 zł (zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dot. przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale 2023 r.). (jednostkowa wartość pożyczki nie może przekraczać 20-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)
 • Oprocentowanie (od dnia 05.10.2023) :
  • 0,58 % w skali roku (0,1 stopy redyskonta weksli NBP) dla pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub polegającej na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych oraz pożyczkobiorców będących opiekunami osób niepełnosprawnych.
  • 1,45 % w skali roku (0,25 stopy redyskonta weksli NBP) dla bezrobotnych, studentów ostatniego roku oraz poszukujących pracy absolwentów, których finansowana działalność gospodarcza nie polega na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych.
 • Okres spłaty: do 7 lat
 • Karencja w spłacie kapitału: do 1 roku
 • Zabezpieczenie spłaty:
  • weksel własny pożyczkobiorcy
 • poręczenia osób fizycznych
  (zamiast poręczenia możliwe jest zaproponowanie przez pożyczkobiorcę innej formy zabezpieczenia, które podlegać będzie ocenie przez pośrednika finansowego)

Ze względu na preferencyjny charakter pożyczek, udzielane wsparcie stanowi pomoc de minimis.

POŻYCZKA NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY

 • Od 1 marca 2024 r. maksymalna kwota pożyczki na utworzenie miejsca pracy wynosi 45 242,16 zł
  (zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dot. przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale 2023 r.).
 • Oprocentowanie (od dnia 05.10.2023):
  • 0,58 % w skali roku (0,1 stopy redyskonta weksli NBP) dla pożyczki udzielonej przedsiębiorcy będącemu opiekunem osoby niepełnosprawnej oraz pożyczki na utworzenie stanowiska pracy związanego bezpośrednio ze świadczeniem usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych lub stanowiska pracy związanego bezpośrednio ze sprawowaniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi lub prowadzeniem dla nich zajęć,
  • 1,45 % w skali roku (0,25 stopy redyskonta weksli NBP) dla przedsiębiorców, których działalność nie polega na świadczeniu usług rehabilitacyjnych lub żłobków, klubów dziecięcych sprawujących opiekę nad niepełnosprawnymi dziećmi.
   Oprocentowanie ustalone na etapie zawierania umowy pożyczki jest stałe w całym okresie finansowania.
 • Okres spłaty: do 3 lat
 • Zabezpieczenie spłaty:
  • weksel własny pożyczkobiorcy
  • poręczenia osób fizycznych – w zależności od oceny pośrednika finansowego poręczycielem może być ta sama osoba fizyczna, która poręczyła spłatę pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej
   (zamiast poręczenia możliwe jest zaproponowanie przez pożyczkobiorcę innej formy zabezpieczenia, które podlegać będzie ocenie przez pośrednika finansowego)
   W przypadku beneficjentów Programu innych niż osoby fizyczne, zabezpieczenie spłaty pożyczki ustalane jest indywidualnie dla każdej transakcji, na podstawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu ubiegającego się o pożyczkę oraz w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności.

Pożyczkobiorca może również stworzyć i uzyskać pożyczkę dla kilku stanowisk.

Ze względu na preferencyjny charakter pożyczek, udzielane wsparcie stanowi pomoc de minimis.

DORADZTWO I SZKOLENIA
Usługi doradcze i szkolenia dla:

 • osób ubiegających się o pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie przedsiębiorczości, obejmujące w szczególności sporządzanie opisu i kosztorysu przedsięwzięcia,
 • osób, którym udzielono pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej, m.in. w zakresie zakładania działalności gospodarczej, form opodatkowania planowanej działalności gospodarczej, prowadzenia księgowości.

Uzyskanie doradztwa i szkoleń przez osobę, która uzyskała pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej stanowi pomoc de minimis dla pożyczkobiorcy.

POŻYCZKA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (PODSTAWOWA)

- Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach/potwierdzenie dochodów (w przypadku braku zatrudnienia) poręczyciela
- Dokumenty dotyczące zabezpieczenia

UMOWA

- Dokument poświadczający prowadzenie działalności gospodarczej (wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) zawierający REGON i NIP
- Zaświadczenie z banku z informacją o numerze firmowego rachunku bankowego lub kopia umowy o prowadzenie rachunku
- Wymagane koncesje/zezwolenia (jeśli dotyczy)
- Dokumenty dotyczące przedmiotu zabezpieczenia (jeśli dotyczy)

ROZLICZENIE POŻYCZKI

UTWORZENIE MIEJSCA PRACY (UZUPEŁNIAJĄCA)

- Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach/potwierdzenie dochodów (w przypadku braku zatrudnienia) poręczyciela /jeśli dotyczy
- Dokumenty dotyczące zabezpieczenia/jeśli dotyczy

POŻYCZKA NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY (DLA PRZEDSIĘBIORCY )

- Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach/potwierdzenie dochodów (w przypadku braku zatrudnienia) poręczyciela
- Dokumenty dotyczące zabezpieczenia
WRÓĆ DO PROJEKTÓW

WSPÓŁTWORZYMY, WSPÓŁPRACUJEMY

[FM_form id="1"]
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA
[FM_form id="1"]