28.04.2021

Nie chcę być bierny

Głównym celem projektu jest wzrost reintegracji społecznej i zawodowej klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie oraz zahamowanie zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej, dziedziczenia biedy i niekorzystnych postaw społecznych, podniesienie statusu zawodowego i społecznego poprawa dostępu do rynku pracy  poprzez uczestnictwo w kompleksowym programie reintegracji i rehabilitacji społeczno – zawodowej.

Grupę docelową w projekcie stanowić będą mieszkańcy Lubartowa, korzystający ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (zg. z ustawą z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej).

Do udziału w projekcie zapraszamy szczególnie osoby o niskich kwalifikacjach, osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby z niepełnosprawnością, korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty:

Lubelska Fundacja Rozwoju Oddział w Lubartowie ul. Cmentarna 10, tel. 81 855 14 20

Pomieszczenia i budynki są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością (brak stopni, drzwi posiadają właściwą szerokość, biuro mieści się na poziomie zero, dostęp do toalety). Istnieje możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

 

Projekt realizowany jest przez Lubelską Fundację Rozwoju i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie na podstawie umowy zawartej z Województwem Lubelskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata  2014-2020. Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie

 • indywidualne doradztwo zawodowe,
 • warsztaty „RYNEK PRACY”,
 • indywidualne pośrednictwo pracy,
 • indywidualne wsparcie psychologiczne,
 • warsztaty umiejętności interpersonalnych,
 • Program Aktywizacji i Integracji,
 • praca socjalna – kontrakty socjalne,
 • szkolenia:
  • Sprzedawca/czyni z egzaminem ECDL,
  • Magazynier/ka z uprawnieniami na obsługę wózków jezdniowych z egzaminem UDT,
  • Konserwator- pracownik utrzymania zieleni z uprawnieniami SEP do 1kV,
  • Pracownik administracyjno – biurowy z egzaminem ECDL,
  • Pracownik gospodarczy z uprawnieniami palacza c.o i SEP do 1kV,
  • Operator wózków jezdniowych z egzaminem UDT,
  • Pracownik utrzymania czystości  z uprawnieniami SEP do 1KV i uprawnieniami cieplnymi
 • staże zawodowe, od 3-6 m-cy.

Uczestnikom projektu zapewnione zostaną:

 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenie (gdy dotyczy),
 • materiały szkoleniowe i dydaktyczne,
 • poczęstunek podczas zajęć,
 • ubezpieczenie NNW,
 • odzież ochronną,
 • dodatek szkoleniowy za uczestnictwo w zajęciach,
 • płatny staż w zakładzie pracy.
WRÓĆ DO PROJEKTÓW

WSPÓŁTWORZYMY, WSPÓŁPRACUJEMY

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA