25.04.2022

Kompetentni i przedsiębiorczy. Program aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami na Lubelszczyźnie

 

 

 

Lubelska Fundacja Rozwoju od dnia 1.04.2022r. do dnia 31.03.2025r. realizuje projekt pod nazwą “Kompetentni i przedsiębiorczy. Program aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami na Lubelszczyźnie” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu nr 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces” z dnia 07-11-2021

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek pracy co najmniej 54 OzN pozostających bez zatrudnienia, w tym osób, które straciły zatrudnienie w wyniku pandemii COVID-19 spośród 150 BO biorących udział w kompleksowym programie aktywizacji zawodowej, z terenu województwa lubelskiego.

Beneficjentami ostatecznymi projektu są osoby z niepełnosprawnościami posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym lub lekkim w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 nr 127 poz. 721, z poźn. zm.), lub aktualne orzeczenie równoważne, spełniające łącznie nw warunki:
1) ukończyły 18rż.
2) pozostają bez zatrudnienia, w tym te, które utraciły pracę w wyniku pandemii COVID-19,
3) zamieszkują na terenie województwa lubelskiego,
4) są w wieku aktywności zawodowej (tj. osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego)
5) nie korzystają z takich samych form wsparcia w ramach innych projektów PFRON

Udział w projekcie osób z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności będzie stanowił nie więcej niż 20% ogółu beneficjentów ostatecznych projektu. Przy weryfikacji tego wskaźnika nie będą brani pod uwagę beneficjenci ostateczni z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności z uwagi na niepełnosprawność intelektualną, całościowe zaburzenia rozwojowe, długotrwałą, chroniczną niepełnosprawność o charakterze psychicznym, niepełnosprawność sprzężoną.

Projekt realizowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

– Opracowanie IPD (doradca zawodowy i psycholog) z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału,predyspozycji i potrzeb (wsparcie obligatoryjne)
– Animacja rozwoju zawodowego BO (wsparcie obligatoryjne)
– Indywidualne wsparcie psychologiczne (wsparcie fakultatywne) – zaspokojenie indywidualnych potrzeb BO na każdym etapie realizacji projektu)
– Konsultacje indywidualne specjalistyczne – rozwiązanie zidentyfikowanych problemów, uzupełnienie deficytów (fakultatywne)
– Szkolenia grupowe w tym szkolenie dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej – zakładane zorganizowanie 9 szkoleń grupowych (45 BO)
– Szkolenia zawodowe indywidualne – dla 10% BO
– Wsparcia asystenta aktywności zawodowej na każdym etapie udziału w projekcie (fakultatywne)
– Staże zawodowe 3 m-ce dla 30 BO

WRÓĆ DO PROJEKTÓW

WSPÓŁTWORZYMY, WSPÓŁPRACUJEMY

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA