01.06.2021

Drogowskaz – program reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami

Celem projektu jest reintegracja i rehabilitacja społeczno – zawodowa osób z niepełnosprawnościami (kobiet i mężczyzn), a także zwiększenie ich udziału w życiu społecznym i zawodowym poprzez uczestnictwo w kompleksowym programie wsparcia obejmującym diagnozę potrzeb uczestników oraz stworzenie indywidualnej ścieżki reintegracji, a także wsparcie z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym, edukacyjnym i zdrowotnym.

Grupę docelową w projekcie stanową wyłącznie osoby z niepełnosprawnościami (kobiety i mężczyźni) pozostające bez zatrudnienia (bezrobotne lub bierne zawodowo) zamieszkałe na terenie powiatów lubelskiego, Miasta Lublin, powiatu świdnickiego, lubartowskiego, łukowskiego lub łęczyńskiego łęczyńskiego, w szczególności:

 • osoby bierne zawodowo,
 • osoby bezrobotne, zagrożone wykluczeniem ze względu na przesłanki inne niż tylko bezrobocie, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług
  rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym,
 • osoby zamieszkujące na terenach wiejskich, tj. terenach słabo zaludnionych zgodnie z klasyfikacją terenów wskazaną w Regulaminie konkursu,
 • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ)a zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin w ramach projektu nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z POPŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w POPŻ,
 • osoby z obszarów objętych programem rewitalizacji,
 • osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego,
 • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • osoby z niepełnosprawnością sprzężoną, zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnością intelektualną, całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

Projekt realizowany jest przez Lubelską Fundację Rozwoju i Powiat Łęczyński– Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej na podstawie umowy zawartej z Województwem Lubelskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata  2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

Wartość projektu: 1 554 899,90 PLN.

Wartość dofinansowania: 1 321 664,91 PLN.

 1. Diagnoza potrzeb uczestników i stworzenie ścieżki reintegracji indywidualnie dla każdej osoby, rodziny, środowiska zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji (6 h/osoba)
 2. Poradnictwo psychologiczne, zawodowe i ekonomiczne:
  • doradztwo psychologiczne indywidualne (6 h/osoba),
  • warsztaty kompetencji społecznych i życiowych,
  • warsztaty rynek pracy,
  • warsztaty “Zarządzanie domowym budżetem”,
  • doradztwo zawodowe indywidualne (6 h/osoba)
 3. Szkolenia zawodowe
  • Pracownik gospodarczy z uprawnieniami palacza c.o i SEP do 1kV(organizacja Lubartów)
  • szkolenia gastronomiczne (organizacja Łęczna i Lublin)
  • Krawiec z egzaminem czeladniczym (organizacja Łuków)
  • Konserwator – pracownik utrzymania zieleni z uprawnieniami SEP do 1kV (organizacja Łuków)
 4. Wsparcie Trenerów Pracy
 5. Staże zawodowe (3 miesiące / osoba)
WRÓĆ DO PROJEKTÓW

WSPÓŁTWORZYMY, WSPÓŁPRACUJEMY

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA