Pożyczki dla firm
Współpraca zagraniczna
Szkolenia
Doradztwo, wsparcie innowacji
Inne usługi finansowe

Aktualności projektowe

 • 01.08.2019 ROZPOCZĘCIE NABORU WNIOSKÓW W PROGRAMIE „PIERWSZY BIZNES – WSPARCIE W STARCIE II” Informujemy, że w dniu 1 sierpnia 2019 r. Lubelska Fundacja Rozwoju, pełniąca rolę Pośrednika... Czytaj więcej
 • 01.07.2019 LUBELSKA FUNDACJA ROZWOJU POŚREDNIKIEM FINANSOWYM W PROGRAMIE „PIERWSZY BIZNES – WSPARCIE W STARCIE II” Informujemy, iż Lubelska Fundacja Rozwoju, na podstawie umowy zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, pełni... Czytaj więcej
< <

„Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” jest ogólnopolskim, rządowym programem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizowanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Lubelska Fundacja Rozwoju pełni w Programie rolę Pośrednika Finansowego zarządzającego funduszem pożyczkowym oraz świadczącego usługi szkoleniowe i doradcze na terenie województw lubelskiego i świętokrzyskiego.

Celem Programu jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy, jako elementów rozwoju rynku pracy, przeciwdziałania bezrobociu i promowania zatrudnienia – poprzez udzielanie niskooprocentowanych pożyczek z przeznaczeniem na:

 • podjęcie działalności gospodarczej,
 • utworzenie miejsca pracy.

DLA KOGO?

Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej (podstawowa)

Pożyczka dla niezatrudnionych i niewykonujących innej pracy zarobkowej, tj.:

 • studenta ostatniego roku studiów (pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich),
 • poszukującego pracy absolwenta szkoły lub uczelni wyższej – do 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego,
 • osoby bezrobotnej zarejestrowanej w urzędzie pracy,
 • poszukującego pracy opiekuna osoby niepełnosprawnej.

Pożyczka na utworzenie miejsca pracy (uzupełniająca)

Dla podmiotów, którym udzielono pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej.

W przypadku pożyczkobiorców korzystających jednocześnie z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej oraz pożyczki na utworzenie stanowiska pracy istnieje możliwość umorzenia należności z tytułu udzielonej pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie pozostałej do spłaty pożyczki udzielonej na utworzenie miejsca pracy.

Pożyczka na utworzenie miejsca pracy (dla przedsiębiorcy)

a) Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego lub poszukującego pracy opiekuna osoby niepełnosprawnej, w tym skierowanych przez PUP udzielana będzie:

 • podmiotom, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 i 1a oraz ust. 1a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, niepublicznym przedszkolom, niepublicznym szkołom, producentom rolnym.

b) Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, poszukującego pracy opiekuna osoby niepełnosprawnej lub poszukującego pracy absolwenta, w tym skierowanych przez PUP udzielana będzie:

 • żłobkom lub klubom dziecięcym na utworzenie stanowiska pracy związanego bezpośrednio ze sprawowaniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi lub prowadzeniem dla nich zajęć,
 • podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług rehabilitacyjnych na utworzenie stanowiska pracy związanego bezpośrednio ze świadczeniem usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania, w tym usług mobilnych.

REALIZACJA PROGRAMU

Program będzie realizowany do 25.06.2021 r. lub do wcześniejszego wyczerpania środków.

Kwota przeznaczona na pożyczki dla województw lubelskiego i świętokrzyskiego wynosi 4 727 685,33 zł

Rozpoczęcie naboru wniosków od 01.08.2019 r.

KONTAKT
Lubelska Fundacja Rozwoju
ul. Rynek 7, 20-111 Lublin
tel. 81 528 53 33, 81 528 53 34
e-mail: lfr@lfr.lublin.pl

Biuro czynne:
poniedziałek, środa, piątek – godz. 8.00-16.00
wtorek, czwartek – godz. 8.00-17.30

Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach
ul. Mickiewicza 1a, 27-200 Starachowice
tel. 41 274 46 90
e-mail: farr@farr.pl

Biuro czynne:
środa, czwartek, piątek – godz. 8.00-16.00
poniedziałek, wtorek – godz. 8.00-17.30

 

Formy wsparcia

Dokumenty do pobrania

Elektroniczny system składania wniosków

POŻYCZKA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 • Od 1 września 2019 r. maksymalna kwota pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej wynosi 96 784,80 zł. Jest to skutkiem zmiany wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w II kwartale 2019 r. (zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dot. przeciętnego wynagrodzenia w II kwartale 2019 r.).
  (jednostkowa wartość pożyczki nie może przekraczać 20-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)
 • Oprocentowanie:
  • 0,18% w skali roku (0,1 stopy redyskonta weksli NBP) dla pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub polegającej na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych oraz pożyczkobiorców będących opiekunami osób niepełnosprawnych.
  • 0,44% w skali roku (0,25 stopy redyskonta weksli NBP) dla bezrobotnych, studentów ostatniego roku oraz poszukujących pracy absolwentów, których finansowana działalność gospodarcza nie polega na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych.
 • Okres spłaty: do 7 lat
 • Karencja w spłacie kapitału: do 1 roku
 • Zabezpieczenie spłaty:
  • weksel własny pożyczkobiorcy
 • poręczenia osób fizycznych
  (zamiast poręczenia możliwe jest zaproponowanie przez pożyczkobiorcę innej formy zabezpieczenia, które podlegać będzie ocenie przez pośrednika finansowego)

Ze względu na preferencyjny charakter pożyczek, udzielane wsparcie stanowi pomoc de minimis.

POŻYCZKA NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY

 • Od 1 września 2019 r. maksymalna kwota pożyczki na utworzenie miejsca pracy 29 035,44 zł. Jest to skutkiem zmiany wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w II kwartale 2019 r. (zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dot. przeciętnego wynagrodzenia w II kwartale 2019 r.).
 • Oprocentowanie:
  • 0,18% w skali roku (0,1 stopy redyskonta weksli NBP) dla pożyczki udzielonej przedsiębiorcy będącemu opiekunem osoby niepełnosprawnej oraz pożyczki na utworzenie stanowiska pracy związanego bezpośrednio ze świadczeniem usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych lub stanowiska pracy związanego bezpośrednio ze sprawowaniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi lub prowadzeniem dla nich zajęć,
  • 0,44% w skali roku (0,25 stopy redyskonta weksli NBP) dla przedsiębiorców, których działalność nie polega na świadczeniu usług rehabilitacyjnych lub żłobków, klubów dziecięcych sprawujących opiekę nad niepełnosprawnymi dziećmi.
   Oprocentowanie ustalone na etapie zawierania umowy pożyczki jest stałe w całym okresie finansowania.
 • Okres spłaty: do 3 lat
 • Zabezpieczenie spłaty:
  • weksel własny pożyczkobiorcy
  • poręczenia osób fizycznych – w zależności od oceny pośrednika finansowego poręczycielem może być ta sama osoba fizyczna, która poręczyła spłatę pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej
   (zamiast poręczenia możliwe jest zaproponowanie przez pożyczkobiorcę innej formy zabezpieczenia, które podlegać będzie ocenie przez pośrednika finansowego)
   W przypadku beneficjentów Programu innych niż osoby fizyczne, zabezpieczenie spłaty pożyczki ustalane jest indywidualnie dla każdej transakcji, na podstawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu ubiegającego się o pożyczkę oraz w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności.

Pożyczkobiorca może również stworzyć i uzyskać pożyczkę dla kilku stanowisk.

Ze względu na preferencyjny charakter pożyczek, udzielane wsparcie stanowi pomoc de minimis.

DORADZTWO I SZKOLENIA
Usługi doradcze i szkolenia dla:

 • osób ubiegających się o pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie przedsiębiorczości, obejmujące w szczególności sporządzanie opisu i kosztorysu przedsięwzięcia,
 • osób, którym udzielono pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej, m.in. w zakresie zakładania działalności gospodarczej, form opodatkowania planowanej działalności gospodarczej, prowadzenia księgowości.

Uzyskanie doradztwa i szkoleń przez osobę, która uzyskała pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej stanowi pomoc de minimis dla pożyczkobiorcy.