29.04.2021

Mikro innowacje – makro korzyści

 • Celem projektu jest wzmocnienie regionalnego ekosystemu rozwoju innowacji społecznych nakierowanego na inkubację nowych pomysłów/rozwiązań redukujących problemy ludzi młodych w zakresie znalezienia zatrudnienia bezpośrednio po zakończonej edukacji.

Na potrzeby niniejszego projektu innowacje społeczne zdefiniowano jako nowe, bardziej skuteczne metody rozwiązywania problemów społecznych. Innowacja to tworzenie i testowanie nowych rozwiązań lub usprawnianie już istniejących, przy jednoczesnej dbałości o ich optymalizację, zgodnie z myślą „więcej za mniej”. Innowacyjność może dotyczyć zarówno wytwarzanych produktów, sposobu pracy, jak i kreowania nowych zjawisk oraz społecznej wartości dodanej. Wsparcie w ramach projektu mogą otrzymać wyłącznie innowacje społeczne związane z przejściem z systemu edukacji do aktywności zawodowej.  Przykładowe typy innowacji społecznych:

 • nowe usługi,
 • nowe produkty,
 • nowe procesy,
 • nowe platformy,
 • nowe formy organizacyjne,
 • nowe zasady,
 • nowe instrumenty i modele finansowe,
 • nowe rozwiązania prawne,

a także kombinacje ww. form.

Innowatorami społecznymi mogą być  osoby fizyczne, grupy nieformalne lub podmioty (fundacje, stowarzyszenia, związki zawodowe, zrzeszenia, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie, przedsiębiorcy, instytucje – w tym instytucje rynku pracy, szkoły, szkoła wyższa, uczelnie itd.).

Użytkownikami innowacji społecznych mogą być publiczne i niepubliczne instytucje rynku pracy, szkoły ponadgimnazjalne oraz uczelnie i szkoły wyższe, pracodawcy i organizacje pracodawców, organizacje pozarządowe. Odbiorcami – osoby pozostające w systemie edukacji dla których tworzone są innowacyjne rozwiązania nastawione na zapobieganie występowania zdiagnozowanych w POWER problemów, tj. uczniowie ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa lubelskiego, oraz studenci ostatnich lat studiów (I i II stopnia) uczelni i szkół wyższych z terenu województwa lubelskiego i osoby zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego w wieku 18-25 lat, które nie podjęły jeszcze pierwszej pracy.

POLUB NAS NA FACEBOOKU  FB-Icon-1024x1024

Dofinansowanie projektu ze środków europejskich: 2 740 735,31 zł

Innowatorom społecznym oferujemy wsparcie finansowe (granty) z przeznaczeniem na realizację zadań służących osiągnięciu celu projektu innowacyjnego związanego z przejściem z systemu edukacji do aktywności zawodowej oraz wsparcie niefinansowe w formie:

 • sfinansowania miejsca do pracy związanego z osiągnięciem celu innowacji społecznej z niezbędnym zapleczem technicznym,
 • wsparcia eksperckiego w opracowaniu i wdrażaniu innowacji społecznej w zakresie uzależnionym od potrzeb i specyfiki innowacji. Przykładowy zakres wsparcia eksperckiego:
  • usługi prawnicze,
  • ekspert ds. ICT,
  • usługi doradztwa zawodowego,
  • doradztwo psychologiczne
  • inne usługi w zależności od specyfikacji innowacji
 • wsparcia ze strony doświadczonego mentora wybranego przez Innowatora,
 • nielimitowanego wsparcia (coachingu) ze strony Brokerów Innowacji,
 • udziału w seminariach tematycznych – możliwość spotkań z ekspertami, networkingu i spotkań z innymi  innowatorami.

Łączna wartość wsparcia udzielonego Grantobiorcy w ramach niniejszego projektu nie może być wyższa niż 100 000 PLN

WRÓĆ DO PROJEKTÓW

WSPÓŁTWORZYMY, WSPÓŁPRACUJEMY

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA