31.08.2022

Zrównoważony system żywnościowy – ustanawianie ram UE (ankieta dla MŚP)

W kontekście „Europejskiego Zielonego Ładu” Komisja Europejska przyjęła kompleksową strategię „Od pola do stołu”, której celem jest wsparcie przejścia na zrównoważony system żywnościowy.

W ramach strategii „Od pola do stołu” ogłoszono inicjatywę na rzecz ram dotyczących zrównoważonych systemów żywnościowych, które Komisja Europejska wprowadzi w 2023 r. Ankieta ma ukazać, co małe i średnie przedsiębiorstwa sądzą o tej inicjatywie.

Ramy dotyczące zrównoważonych systemów żywnościowych będą stanowić prawo dotyczące ram horyzontalnych z myślą o ułatwieniu przejścia na zrównoważony rozwój oraz zapewnieniu, aby żywność wprowadzana na rynek UE była w coraz większym stopniu zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju. Ramy te będą obejmować definicje, ogólne zasady i cele oraz będą stanowić podstawę wymogów i obowiązków, które zostaną określone w odniesieniu do wszystkich podmiotów w unijnym systemie żywnościowym. Ramy te będą również zawierać przepisy dotyczące ram oznakowania zrównoważonej żywności oraz przepisy dotyczące zrównoważonych zamówień publicznych na żywność. W ten sposób wzmocniona zostanie pozycja konsumentów i organów publicznych, aby dokonywać wyborów żywieniowych zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju. W ramach dotyczących zrównoważonych systemów żywnościowych wprowadzone zostaną ponadto nowe systemy zarządzania na rzecz bardziej aktywnego udziału obywateli i zainteresowanych stron.

Wypełnienie ankiety

Ankieta będzie dostępna do 30 października 2022 roku. Wybór j.polskiego w panelu po prawej stronie.
Informacje i opinie przedstawione w ankiecie będą traktowane jako ściśle poufne i nie zostaną ujawnione żadnej stronie trzeciej z wyjątkiem wykonawcy, któremu powierzono przeprowadzenie tego badania, i Komisji Europejskiej. Wszystkie zgromadzone informacje zostaną przedstawione zbiorczo tak, aby uniemożliwić ustalenie tożsamości respondentów, zgodnie ze wszystkimi mającymi zastosowanie przepisami o ochronie danych.
WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

WSPÓŁTWORZYMY, WSPÓŁPRACUJEMY

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA