ZGŁOŚ SIĘ NA SZKOLENIE – EEN

  TYTUŁ SZKOLENIA

  DANE KONTAKTOWE

  Imię *:
  Nazwisko *:
  E-mail *:
  Telefon *:
  Nazwa firmy/instytucji *:
  Branża *:

  ZGODY I DEKLARACJE

  Administratorem podanych przez uczestnika szkolenia danych osobowych w zakresie : imię i nazwisko, PESEL, miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr telefonu, zajmowane stanowisko jest Lubelska Fundacja Rozwoju z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 59, 00-120 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji szkolenia i wystawienia zaświadczenia o udziale w nim, jak również w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, jakim jest archiwizacja danych. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest więc art. 6 ust. 1 lit. (b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO), czyli jest to niezbędne do realizacji umowy oraz działań podjętych przed jej zawarciem.

  ADO będzie przetwarzać dane osobowe do czasu zakończenia szkolenia oraz wydania zaświadczenia o jego ukończeniu, a po tym czasie jedynie w celu archiwalnym oraz ustalenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z tym procesem, aż do czasu ich wygaśnięcia, przez okres przewidziany przepisami prawa.

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do realizacji celu przetwarzania . Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także - w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – żądania zaprzestania przetwarzania danych, ich usunięcia lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego monitorującego przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych. ADO nie będzie podejmował w oparciu o przetwarzane dane decyzji w sposób zautomatyzowany, nie będą one podlegały profilowaniu. Dane nie będą również udostępniane osobom, ani podmiotom nieuprawnionym, a wyłącznie uprawnionym na mocy obowiązujących przepisów prawa. Nie będą one przekazywane odbiorcom w państwie trzecim ani organizacjom międzynarodowym. Osoba, której dane dotyczą ma prawo kontaktu z ADO we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych na adres e-mail: iod@lfr.lublin.pl.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie od ADO informacji handlowych o realizowanych przez ten podmiot usługach i szkoleniach na adres e-mail i numer telefonu podanych w zgłoszeniu oraz na używanie w tym celu przez ADO telekomunikacyjnych urządzeń końcowych

  WSPÓŁTWORZYMY, WSPÓŁPRACUJEMY

  [FM_form id="1"]
  ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA
  ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA
  [FM_form id="1"]