Pożyczki dla firm
Współpraca zagraniczna
Szkolenia
Doradztwo, wsparcie innowacji
Inne usługi finansowe

Aktualności projektowe

Ten projekt jest archiwalny

< <

Start w przedsiębiorczość

Celem głównym projektu jest utworzenie 46 mikroprzedsiębiorstw na terenie 2 powiatów województwa lubelskiego tj.: powiatu miasta Lublin i powiatu lubelskiego oraz zapewnienie im wsparcia w początkowym okresie funkcjonowania.

Projekt zakłada trzy formy wsparcia:

 • wsparcie szkoleniowo-doradcze,
 • bezzwrotna dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 • wsparcie pomostowe finansowe i niefinansowe w postaci doradztwa w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności.

Zaplanowane w projekcie kompleksowe wsparcie w zakresie rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej skierowane jest do osób fizycznych (w wieku 30 lat i więcej) z terenu powiatów M.Lublin oraz lubelskiego (osoby zamieszkałe w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze realizacji projektu), pozostających bez pracy (w tym zarejestrowanych w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne, w tym odchodzących z rolnictwa), zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w KRS, CEIDG lub prowadzących działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Osoby te muszą dodatkowo spełnić warunek przynależności do co najmniej  jednej z grup wskazanych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, tj.:

 • osoby w wieku powyżej 50 roku życia,
 • kobiety,
 • osoby z niepełno sprawnościami,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia liczby nowych i trwałych miejsc pracy w regionie.

Rozpoczęcie realizacji projektu – luty 2017 r.

Wartość projektu: 1 968 909,60 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 870 464,12  zł

Terminy naborów do projektu „Start w przedsiębiorczość”:

I nabór do projektu: od 4 do 19 maja 2017 r. (przedłużony do 26 maja)

II nabór do projektu: od 30 czerwca 2017 r. do 21 lipca 2017 r.

III nabór do projektu: od 25 września 2017 r. do 6 października 2017 r.

IV (uzupełniający) nabór do projektu: od 4 stycznia 2018 r. do 18 stycznia 2018 r.

Bez tytułu

Formy wsparcia

Dokumenty do pobrania

Projekt zakłada niżej wymienione formy wsparcia:

 • wsparcie szkoleniowo-doradcze
 • bezzwrotna dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie max 22800 zł
 • wsparcie pomostowe finansowe i niefinansowe w postaci doradztwa w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności w kwocie max 900 zł/miesiąc