Pożyczki dla firm
Współpraca zagraniczna
Szkolenia
Doradztwo, wsparcie innowacji
Inne usługi finansowe

O fundacji

Ostatnie aktualności
#30LatDlaRegionu – Roztocze ZUP sp. z o.o. oraz WSK TL sp. z o.o.
Roztocze ZUP sp. z o.o. oraz WSK TL sp. z o.o. to przedsiębiorstwa zlokalizowane w Tomaszowie Lubelskim, których właścicielem...
Przedłużenie realizacji programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” w woj. lubelskim i świętokrzyskim
Z przyjemnością informujemy, że w dniu 10 maja br. Lubelska Fundacja Rozwoju podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego aneks do...
Zaproszenie do złożenia oferty na usługi szkoleniowe
Zwracamy się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia na usługi szkoleniowe w projekcie realizowanym przez Lubelską Fundację Rozwoju w...
Zaproszenie do złożenia oferty na usługi szkoleniowe
Zwracamy się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia na usługi szkoleniowe w projektach realizowanych przez Lubelską Fundację Rozwoju w...

 

 

Lubelska Fundacja Rozwoju utworzona we wrześniu 1991 r. z inicjatywy instytucji zaangażowanych w rozwój gospodarczy województwa lubelskiego, jest jedną z najdłużej działających Agencji Rozwoju Regionalnego w Europie Środkowej oraz jedną z pierwszych instytucji tego typu w Polsce. Od początku, stawiając sobie za główny cel efektywne wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Regionu Lubelskiego, pomaga przedsiębiorcom, instytucjom otoczenia biznesu i samorządom lokalnym.
Do grona Fundatorów należeli m. in.: Wojewoda Lubelski reprezentujący Skarb Państwa, Gmina-Miasto Lublin, Bank Depozytowo-Kredytowy S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy, Bank Przemysłowo-Handlowy S.A., Bank Rozwoju Eksportu S.A., Izba Przemysłowo-Handlowa w Lublinie oraz Fundacja Gospodarcza w Gdyni.

Działając na rzecz rozwoju lokalnej przedsiębiorczości Fundacja wykorzystuje zdecydowaną większość stosowanych w Europie instrumentów wspierania przedsiębiorczości, jak: szkolenia, doradztwo, poręczenia kredytowe, gwarancje, pożyczki, venture capital, Business Angels, dotacje w ramach funduszy UE, kojarzenie przedsiębiorców.

Więcej o Fundacji w zakładce “Instytucja”

Prof. zw. dr hab. Andrzej Kidyba
Prezes Zarządu Lubelskiej Fundacji Rozwoju
TEL. 81 528-53-02

W latach 1976 – 1980 odbył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. W 1982 r. zakończył aplikację sędziowską, a w 1984 r. złożył egzamin na radcę prawnego. Obecnie Profesor zwyczajny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej (UMCS). Od 2006r. Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego UMCS,  prawnik, nauczyciel akademicki. Od 25 lat pełni funkcję Prezesa Zarządu Lubelskiej Fundacji Rozwoju (LFR).

Od początku swej drogi zawodowej czynnie uczestniczy w promocji województwa lubelskiego w kraju i za granicą, podejmując szereg inicjatyw i aktywności w celu wspierania rozwoju Regionu Lubelskiego; w latach 1994-2000 pełnił funkcję Dyrektora Agencji wdrażającej Polsko-Brytyjski Program Rozwoju Przedsiębiorczości, największego programu pomocowego w Europie Środkowo-Wschodniej. Obecnie, w ramach kierowania LFR, wytycza drogę rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw poprzez upowszechnianie wszelkich instrumentów wspierania przedsiębiorczości dostępnych w Europie: szkolenia, doradztwo, poręczenia, venture capital, dotacje w ramach funduszy przedakcesyjnych i strukturalnych, kojarzenie podmiotów gospodarczych. Dzięki wieloletniemu zaangażowaniu we współpracę z Europejskim Stowarzyszeniem Agencji Rozwoju Regionalnego w Brukseli (EURADA), został Członkiem Zarządu tej instytucji, tym samym przyczyniając się do promocji i rozwoju gospodarczego Lubelszczyzny poprzez dialog z Komisją Europejską, wymianę dobrych praktyk oraz transnarodową współpracę z członkami stowarzyszenia. Kierował Krajowym Stowarzyszeniem Agencji Rozwoju Regionalnego (NARDA), był również członkiem Rady Polskiej Fundacji Promocji Małych i Średnich Przedsiębiorstw (dzisiejszej Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Warszawie). Od wielu lat Prof. Andrzej Kidyba jest aktywnym członkiem Komitetów Monitorujących w Programach Operacyjnych Funduszy UE, zarówno na poziomie krajowym jak i regionalnym. W latach 2011 – 2014 był Członkiem Rady Rozwoju Lublina, a od roku 2012 jest Członkiem Rady ds. Innowacji Województwa Lubelskiego. W ramach wskazanych aktywności przyczynia się do rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia innowacyjności gospodarki województwa lubelskiego.

Prof. Andrzej Kidyba został uhonorowany licznymi odznaczeniami, do najważniejszych należą: Złoty Krzyż Zasługi; Medal Pamiątkowy Województwa Lubelskiego za szczególne zasługi dla rozwoju Województwa przyznany przez Zarząd Województwa Lubelskiego; Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego” przyznana również przez Zarząd Województwa Lubelskiego. Ponadto miesięcznik FORBES uznał prof. Andrzeja Kidybę za Człowieka Roku 2006, jako osobę mającą największy wpływ na rozwój regionu. Zarząd Główny LTN (Lubelskie Towarzystwo Naukowe) nagrodził Prof. Andrzeja Kidybę Lubelską Nagrodą Naukową – Premium Scientiarum Lublinense za 2004 rok, przyznaną za opracowania książkowe „Kodeks spółek handlowych” jako wyróżniające się osiągnięcie Lubelskiego Środowiska Naukowego – tzw. Lubelski Nobel. Uhonorowany został Medalem Złotym Za Długoletnią Służbę oraz tytułem Ambasadora Województwa Lubelskiego 2014, honorowy tytuł za szczególne osiągnięcia w promocji Lubelszczyzny w kraju i za granicą.

Jerzy Nazaruk
Wiceprezes Zarządu Lubelskiej Fundacji Rozwoju
TEL. 81 528-53-02

Absolwent Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej. Od 1998r. pełni w Lubelskiej Fundacji Rozwoju funkcję Członka Zarządu a następnie Wiceprezesa Zarządu.

Specjalista w zakresie organizacji oraz  zarządzania przedsiębiorstwem, ekspert w kreowaniu instrumentów finansowego wsparcia dla przedsiębiorców z sektora MŚP (Małe i Średnie Przedsiębiorstwa).

Aktualnie, w ramach zarządzania LFR podejmuje aktywne działania zmierzające do upowszechniania wszelkich instrumentów wspierania przedsiębiorczości, dostępnych w Europie: szkolenia, doradztwo, pożyczki, poręczenia, venture capital, dotacje w ramach funduszy przedakcesyjnych i strukturalnych, kojarzenie podmiotów gospodarczych. Przedstawiciel LFR w Komitecie Monitorującym Regionalny Program Operacyjny EU Województwa Lubelskiego na lata 2004-2007 i 2007-2013.

W latach 2001 – 2003 pełnił funkcję Wiceprezesa, a następnie 2004 – 2007 Prezesa Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Funduszy Poręczeniowych (KSFP), instytucji skupiającej fundusze poręczeń kredytowych działające w Polsce. W ramach tej aktywności podejmował współpracę z krajowymi oraz europejskimi organizacjami działającymi na rzecz rozwoju MŚP. Aktywnie uczestniczył w pracach nad tworzeniem i doskonaleniem systemu poręczeń w Polsce we współpracy z administracją rządową (Ministerstwem Rozwoju Regionalnego i Ministerstwem Gospodarki) oraz samorządową w poszczególnych województwach.

Zaangażowany w szereg inicjatyw międzynarodowych wspierających rozwój Regionu Lubelskiego, m. in. projekt Know How Fund, Polish – British Enterprise Project – największy program pomocowy w Europie Środkowo-Wschodniej (1994-1998). Współpracował z European Association of Regional Development Agencies (EURADA), przyczyniając się do promowania regionalnego rozwoju gospodarczego Lubelszczyzny poprzez dialog z Komisją Europejską, wymianę dobrej praktyki oraz transnarodową współpracę z członkami stowarzyszenia. Od 2008 r. nadzoruje również projekt Enterprise Europe Network, skierowany do przedsiębiorców z Regionu Lubelskiego zainteresowanych nawiązaniem trwałych kontaktów zagranicznych lub rozpoczęciem działalności poza granicami kraju.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Wojciech Zwolak
Wiceprezes Zarządu Lubelskiej Fundacji Rozwoju
TEL. 81 528-53-02

Absolwent socjologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz Wydziału Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1999-2001 ukończył studia podyplomowe Master of Business Administration organizowane przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z University of Illinois.

Od 1993 r. związany z Lubelską Fundacją Rozwoju, był zaangażowany we wdrożenie jednego z najważniejszych projektów, realizowanych przez LFR, tj. Polsko-Brytyjski Program Rozwoju Przedsiębiorczości. Od 1996 r. Dyrektor następnie Wiceprezes Zarządu Lubelskiego Funduszu Kapitałowego Sp. z o.o. mającego na celu pomoc małym i średnim przedsiębiorstwom z terenu województwa lubelskiego poprzez wsparcie m. in. ich przedsięwzięć inwestycyjnych, wprowadzania na rynek nowych produktów, rozwoju sieci dystrybucji oraz finansowanie ich bieżącej działalności, zapewniając środki na niezbędny w fazie wzrostu kapitał obrotowy. Od 1998 r. pełni funkcję Członka Zarządu Lubelskiej Fundacji Rozwoju a następnie Wiceprezesa Zarządu.

Specjalista w dziedzinie rozwoju regionalnego, w tym w zakresie systemów wsparcia MŚP oraz rynku inwestycji kapitałowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w kierowaniu Agencją Rozwoju Regionalnego i siecią instytucji wspierających rozwój sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw  w województwie lubelskim.

 

Lubelska Fundacja Rozwoju odgrywa istotną rolę w województwie lubelskim, wnosząc nowatorskie podejście do rozwiązywania problemów w procesie rozwoju przedsiębiorczości. Przez wieloletnią działalność pozyskała i wdrożyła ponad 250 projektów pomocowych, czym przyczyniła się do budowy silnej gospodarki o wysokiej konkurencyjności, opartej na różnorodności branż oraz aktywności sektora MŚP.

Jednym z najważniejszych projektów, realizowanych przez Lubelską Fundację Rozwoju, tym, który wywarł największy wpływ na rozwój przedsiębiorczości w województwie lubelskim, a także na sam rozwój instytucjonalny Fundacji, był Polsko – Brytyjski Program Rozwoju Przedsiębiorczości, wdrożony w latach 1995 – 1999. Projekt, sfinansowany przez brytyjski Fundusz Know – How, pozwolił na wzmocnienie oraz rozbudowę istniejącej wówczas oferty usług dla małych i średnich przedsiębiorstw, a także wprowadzenie nowych instrumentów finansowych i doradczych.

Potwierdzeniem wiodącej pozycji Lubelskiej Fundacji Rozwoju wśród instytucji otoczenia biznesu w Regionie jest fakt, iż od 2001 r. sprawuje funkcję Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF), począwszy od kolejnych edycji programu Phare, przez wdrażanie Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w okresie programowania na lata 2004 – 2006 (Sektorowe Programy Operacyjne: Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw oraz Rozwój Zasobów Ludzkich i Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego) po Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka w latach 2007 – 2013.

Lubelska Fundacja Rozwoju, wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców, wynikającym z globalizacji gospodarki, jak również z coraz wyższego poziomu konkurencyjności, ułatwia także dostęp do kapitału zewnętrznego. Przykładem takiego wsparcia jest Fundusz Pożyczkowy LFR oraz Polski Fundusz Gwarancyjny Sp. z o.o., których zadaniem jest finansowe wspieranie przedsiębiorczości w Regionie Lubelskim.

W latach 1999 – 2007 LFR pełniła również funkcję Instytucji Afiliującej dla Euro Info Centre (EIC), a od 2008 roku jest członkiem międzynarodowej sieci (będącej kontynuacją EIC) – Enterprise Europe Network, której nadrzędnym celem jest wspieranie internacjonalizacji przedsiębiorstw, pomoc w rozwijaniu ich potencjału innowacyjnego oraz poziomu konkurencyjności na rynkach zagranicznych.

Warto również wspomnieć, że LFR świadczyła usługi wsparcia dla przedsiębiorstw tworzących i rozwijających innowacyjne przedsięwzięcia, poprzez realizację projektu Lubelskiej Sieci Aniołów Biznesu (o zasięgu regionalnym), a następnie Wschodniej Sieci Aniołów Biznesu (obejmującej również województwo podkarpackie). Sieci skupiały inwestorów prywatnych (Aniołów Biznesu), zainteresowanych inwestycjami kapitałowymi w komercjalizację innowacyjnych rozwiązań, w spółki innowacyjne tworzone (start – upy) oraz już działające, lecz będące na wczesnym etapie rozwoju.

Lubelska Fundacja Rozwoju czynnie działa w krajowych i międzynarodowych organizacjach oraz stowarzyszeniach. Z inicjatywy LFR już w 2005 roku powstało w Lublinie Business & Innovation Centre (BIC), będące odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie wśród lubelskich przedsiębiorstw na usługi informacyjne, doradcze i finansowe z zakresu wdrażania innowacyjnych rozwiązań oraz potrzebę integracji sektora przedsiębiorstw ze środowiskiem akademickim i jednostkami naukowo – badawczymi, skupionymi w lubelskich uczelniach. Fundacja była także jednym z inicjatorów utworzenia Parku Naukowo – Technologicznego, mającego na celu integrację świata nauki z biznesem, lotniska w Świdniku oraz finansowała Inkubator Przedsiębiorczości w Puławach.

W 2014 roku stała się pierwszym koordynatorem Lubelskiego Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu, mającego za zadanie tworzenie atrakcyjnych warunków do inicjowania i rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości w województwie lubelskim. W 2016 roku jako jeden z pierwszych ośrodków w Polsce otrzymała akredytację Ministerstwa Rozwoju w zakresie świadczenia usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Lubelska Fundacja Rozwoju wpisana jest do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod numerem 422 oraz Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.14/00117/2011. Wysoką jakość świadczonych przez Fundację usług potwierdza certyfikat jakości ISO 9001:2008, który posiada od 2001 r.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą