Pożyczki dla firm
Współpraca zagraniczna
Szkolenia
Doradztwo, wsparcie innowacji
Inne usługi finansowe

Aktualności projektowe

Ten projekt jest archiwalny

< <

Celem głównym projektu jest wypracowanie i upowszechnienie w województwie lubelskim zestawu rekomendacji, który będzie wykorzystany przez instytucje rynku pracy przy udzielaniu wsparcia osobom młodym znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie.
Na zestaw rekomendacji składały się będą:

 1. Rekomendacje dla instytucji rynku pracy w zakresie sposobu dotarcia do jak najszerszej liczby osób młodych na rynku pracy, w tym z grupy NEET (ang. not in employment, education or training), uwzględniającego najefektywniejsze sposoby rekrutacji oraz najskuteczniejsze metody wsparcia aktywizacyjnego,
 2. Rekomendacje w zakresie wspierania osób młodych przez Wojewódzkie Urzędy Pracy, w tym sformułowanie kryteriów konkursowych dla konkursów ogłaszanych w ramach Osi I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
 3. Rekomendacje w zakresie wspierania osób młodych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Komendę Główną Ochotniczych Hufców Pracy, w tym sformułowanie kryteriów konkursowych dla konkursów ogłaszanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki w ramach Osi I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
 4. Rekomendacje zawierające sposób funkcjonowania partnerstwa po zakończeniu realizacji projektu, celem zapewnienia trwałości.

Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, poprzez opracowanie zestawu skutecznych i użytecznych rekomendacji, które będą definiować i priorytetyzować działania, które należy podjąć w celu wspierania osób młodych. Rekomendacje będą miarodajnie i kompleksowo uwzględniać kilka perspektyw, w tym:

 • perspektywę instytucji rynku pracy,
 • perspektywę regionalnych instytucji zajmujących się młodzieżą,
 • perspektywę pracodawców.

Dofinansowanie projektu ze środków europejskich: 209 505,33 zł

UE_POWER

Instytucje zainteresowane współpracą przy opracowaniu rekomendacji prosimy o kontakt mailowy jacek.paprota@lfr.lublin.pl/archiwum lub telefoniczny 081 528 53 23.

Formy wsparcia

Dokumenty do pobrania

Powołane w projekcie “Lubelskie partnerstwo na rzecz aktywizacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy”, w skład którego będą wchodziły m.in.:

 • podmioty zajmujące się problematyką młodzieży
 • instytucje rynku pracy
 • instytucje pomocy i integracji społecznej
 • podmioty funkcjonujące w systemie edukacji
 • pracodawcy/organizacje pracodawców

w trakcie sesji tematycznych w oparciu o wykonany przez personel projektu desk research dotyczący sytuacji osób młodych w regionie oraz analizie potencjału lokalnych rynków oraz pracodawców, wypracuje zestawy rekomendacji dla instytucji rynku pracy, które będą wskazywać najbardziej skuteczne metody dotarcia do osób młodych oraz najbardziej efektywne i miarodajne kierunki i obszary wsparcia młodzieży. Rekomendacje będą uwzględniały kilka perspektyw np.: perspektywę instytucji rynku pracy, regionalnych instytucji zajmujących się młodzieżą czy perspektywę pracodawców. Będą odnosić się do specyfiki województwa lubelskiego, będą uwzględniać uwarunkowania i możliwości związane z chłonnością regionalnych rynków pracy, a także realne potrzeby i problemy regionalnych/lokalnych rynków pracy.

Harmonogram realizacji wsparcia dostępny jest tutaj