Pożyczki dla firm
Współpraca zagraniczna
Szkolenia
Doradztwo, wsparcie innowacji
Inne usługi finansowe

Aktualności projektowe

Ten projekt jest archiwalny

< <

Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu zamówień publicznych pracowników/nic przedsiębiorstw społecznych mających siedzibę na terenie województw: lubelskiego, podkarpackiego i podlaskiego, pozwalające na skuteczne ubieganie się o zlecenia w ramach procedur zamówień publicznych.

Projekt przeznaczony jest dla osób, które są pracownikami przedsiębiorstwa społecznego* zarejestrowanego i prowadzącego działalność na terenie jednego z województw: lubelskiego, podkarpackiego lub podlaskiego, i spełniają poniższe warunki:

 • zamieszkują, zgodnie z KC, na terenie jednego z województw wskazanych powyżej, oraz
 • są członkami kadry zarządzającej lub zajmują samodzielne stanowiska ds. zamówień publicznych, lub posiadają w zakresie czynności zadania związane z obsługą zamówień publicznych i składania ofert w odpowiedzi na ogłoszone postępowania.

W ramach projektu oferujemy udział w szkoleniu “Prawo zamówień publicznych z perspektywy oferenta dla pracowników przedsiębiorstw społecznych” o programie dostosowanym do potrzeb uczestników oraz usługi doradcze i eksperckie związane z przygotowaniem pełnej dokumentacji niezbędnej do złożenia przez reprezentowane przez uczestników PS oferty w trwającym postępowaniu przetargowym, w tym również postępowaniu odwoławczym.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numerem telefonu 081 528 53 24 lub 528 53 37, e-mail przedsiebiorstwaspoleczne@lfr.lublin.pl

ANKIETA

Projekt realizowany na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.9 Rozwój ekonomii społecznej

Okres realizacji projektu: 01.06.2017r. – 31.05.2018r.

Wartość projektu / Dofinansowanie projektu z UE: 579 900,00 zł

logo_POWER_i_UE
*Przedsiębiorstwo społeczne (dalej PS)- zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014 – 2020 to podmiot, który spełnia łącznie poniższe warunki:
 1. jest podmiotem prowadzącym zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym działalność gospodarczą (wyodrębnioną pod względem organizacyjnym i rachunkowym), której celem jest:
  • integracja społeczna i zawodowa określonych kategorii osób wyrażona poziomem zatrudnienia tych osób:
   • zatrudnienie co najmniej 50% osób bezrobotnych, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dn. 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy lub osób o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy o z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym lub
   • zatrudnienie co najmniej 30% osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • lub realizacja usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, usług opieki nad dzieckiem do lat 3 zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2013 r., poz. 1457, z późn. zm.) lub usług wychowania przedszkolnego w przedszkolach lub innych formach wychowania przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przy jednoczesnej realizacji celów prozatrudnieniowych: zatrudnienie co najmniej 20% osób, o których mowa powyżej,
 2. jest podmiotem, który nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy udziałowców, akcjonariuszy lub pracowników, ale przeznacza go na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa jako kapitał niepodzielny oraz w określonej części na integrację zawodową i społeczną (w przypadku przedsiębiorstw o charakterze zatrudnieniowym) lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa przedsiębiorstwo,
 3. jest zarządzany na zasadach demokratycznych (w przypadku spółdzielni) albo co najmniej posiada ciało konsultacyjno – doradcze z udziałem pracowników lub innych interesariuszy, zaś wynagrodzenia kadry zarządzającej są ograniczone limitami.

Formy wsparcia

Dokumenty do pobrania