Pożyczki dla firm
Współpraca zagraniczna
Szkolenia
Doradztwo, wsparcie innowacji
Inne usługi finansowe

Aktualności projektowe

Ten projekt jest archiwalny

< <

Projekt skierowany jest do osób młodych (do 29 roku życia) które:

 • pozostają bez zatrudnienia ale nie są zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy,
 • nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET – ang. not in employment, education or training),
 • mieszkają na terenie województwa lubelskiego.

Uczestnicy Projektu muszą łącznie spełniać wszystkie ww. warunki.

Do projektu nie kwalifikują się osoby określone dla trybu konkursowego działania 1.3.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zgodnie z Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych tj:

 • młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy),
 • absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu),
 • absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu),
 • matki przebywające w domach samotnej matki,
 • osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu).

Celem projektu jest zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia 103(53K) osób do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) z woj. lubelskiego poprzez realizację kompleksowego wsparcia doradczo – szkoleniowego (indywidualne doradztwo zawodowe w tym IPD, warsztaty grupowe, szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy) oraz udział w stażu (4-m-ce) umożliwiającym zdobycie doświadczenia zawodowego.

 

Projekt zakłada efektywność zatrudnieniową: 6 osób z niepełnosprawnością, 4 osoby długotrwale bezrobotne, 24 osoby o niskich kwalifikacjach, 5 osób nie kwalifikujących się do żadnej z ww. grup

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numerem telefonu 081 528 53 33

Projekt realizowany na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy  Działanie 1.2  Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Okres realizacji projektu: 01.02.2017r. – 31.07.2018r.

Wartość projektu: 1 394 413,68 zł, dofinansowanie projektu z UE: 1 175 211,84 zł

znak_logotypy_2018

Formy wsparcia

Dokumenty do pobrania

 • Usługi służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki edukacyjnej, w tym indywidualne doradztwo zawodowe, warsztaty
  grupowe oraz pośrednictwo pracy
 • Szkolenia zawodowe podnoszące lub uzupełniające kwalifikacje i kompetencje zawodowe

realizowane zgodnie z harmonogramem

 • Płatne, 4-ro miesięczne staże (stypendium stażowe w kwocie ok 1450 zł netto/miesiąc) – harmonogram staży

Uczestnikom projektu zapewnione zostaną:

Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, poczęstunek podczas zajęć, ubezpieczenie NNW, dodatek szkoleniowy za uczestnictwo w zajęciach, staż w zakładzie pracy.

Osobom z niepełnosprawnością możemy zapewnić wsparcie asystenta.

 

 UWAGA – Rekrutacja do projektu została zakończona

 

SZKOLENIA ZREALIZOWANE