Pożyczki dla firm
Współpraca zagraniczna
Szkolenia
Doradztwo, wsparcie innowacji
Inne usługi finansowe

Aktualności projektowe

Ten projekt jest archiwalny

< <

Celem projektu jest przeciwdziałanie wzrostowi bezrobocia poprzez zwiększenie dostępu do zatrudnienia lub jego kontynuacji osób zagrożonych zwolnieniem lub zwolnionych z zakładów pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, z terenu powiatów: bialskiego, lubartowskiego, łęczyńskiego, lubelskiego, parczewskiego oraz miasta Biała Podlaska i Lublin, poprzez udział w oferowanych w projekcie formach wsparcia.

Uczestnicy projektu wezmą udział w kompleksowym wsparciu szkoleniowo-doradczym (warsztaty grupowe, indywidualne doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy, warsztaty umiejętności interpersonalnych, indywidualne spotkania z psychologiem), nabędą nowe kompetencje i kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach zawodowych, jak również zdobędą doświadczenie zawodowe oraz praktyczne umiejętności wykonywania zawodu poprzez udział w stażach.

Projekt skierowany jest do osób:

 • zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu
 • pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, tj. pracowników zatrudnionych u pracodawców, którzy w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie tych pracowników do projektu dokonali rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2015 r. poz. 192) lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn.), w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników albo dokonali likwidacji stanowisk pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicznych.

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby zamieszkałe w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze realizacji projektu.

Do udziału w projekcie zapraszamy szczególnie osoby o niskich kwalifikacjach, osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety oraz osoby z niepełnosprawnością.

Planowane efekty: w ramach projektu po opuszczeniu programu co najmniej 55% osób, które zakończyły udział w projekcie, podejmie lub będzie kontynuować zatrudnienie.

Wartość projektu: 1 811 365,32 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 539 660,52 zł

Bez tytułu

Formy wsparcia

Dokumenty do pobrania

INDYWIDUALIZACJA WSPARCIA ORAZ POMOC W ZAKRESIE OKREŚLENIA ŚCIEŻKI ZAWODOWEJ
Indywidualne doradztwo mające na celu identyfikację potrzeb Uczestników Projektu (UP) oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego. Diagnozowanie i dostosowanie do indywidualnych potrzeb UP wynikających z aktualnego stanu wiedzy, doświadczenia, zdolności i przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu. Wsparcie w wypracowaniu aktywnej postawy UP, bieżące reagowanie i rozwiązywanie problemów, przełamywanie barier, motywowanie do podnoszenia kwalifikacji, gotowości do podjęcia zatrudnienia oraz wytrwałości w dążeniu do celu. Opracowanie lub aktualizacja dla każdego UP Indywidualnego Planu Działania.

 • WARSZTATY “RYNEK PRACY” z zakresu informacji o rynku pracy, metod i form poszukiwania pracy, opracowania dokumentów aplikacyjnych, rozmowa kwalifikacyjna, formy zatrudnienia i samozatrudnienia, prawa i obowiązki związane z zatrudnieniem. Nauka autoprezentacji – kreowania wizerunku.
 • Indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami, kontakt z pracodawcami, prezentacja ofert pracy dostosowanych do potrzeb i kwalifikacji UP.

Wskazane powyżej formy wsparcia realizowane będą przez Doradców ds. rynku pracy. Odbywać się one będą w Oddziałach LFR realizujących projekt, ale też w innych lokalizacjach łatwiej dostępnych dla UP. Doradcy będą w stałym kontakcie (telefonicznym, e-mailowym)
z UP od początku do końca jego udziału w projekcie (Opiekun UP). Każdy UP weźmie udział we wszystkich proponowanych wyżej formach wsparcia.

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

 • INTERWENCJA KRYZYSOWA W SYTUACJI UTRATY PRACY to forma pomocy dla osób, które przechodzą kryzys w związku z utratą zatrudnienia lub prawdopodobną jej utratą. Celem jest szybkie wyjście z kryzysu, ważne jest także dotarcie do źródła problemu, zapewnienie bezpieczeństwa. Interwencja wobec osób, które silnie odczuwają utratę pracy właśnie na płaszczyźnie psychicznej powinna być podjęta już w pierwszych dniach, czy tygodniach po doświadczeniu zwolnienia. Negatywne konsekwencje pozostawania bez pracy pojawiają się po już po upływie około 3 miesięcy, a następnie zaczynają się utrwalać. Trudniej jest nam po tym okresie podjąć działania i podjąć właściwą aktywność na rynku pracy. Czasami sama myśl o utracie zatrudnienia może powodować u pracownika poważne kłopoty natury psychicznej. Indywidualne spotkania z psychologiem mają na celu pomoc w odnalezieniu się w nowej sytuacji, pracę nad motywacją, pozytywnym obrazem własnej osoby, odnalezieniu się w nowej sytuacji życiowej i zawodowej.
 • WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH – wsparcie z zakresu komunikacji interpersonalnej, asertywności i empatii w miejscu pracy, zasad współpracy, komunikacji i negocjacji z pracodawcą i współpracownikami, rozwiązywania konfliktów i radzenie sobie ze stresem, eliminacji wypalenia zawodowego, planowania i organizacji pracy.
  Wskazane powyżej formy wsparcia realizowane będą przez psychologa. Odbywać się one będą w Oddziałach LFR realizujących projekt ale też w innych lokalizacjach łatwiej dostępnych dla UP. Zakładamy iż, każdy UP weźmie udział we wszystkich proponowanych wyżej formach wsparcia

SZKOLENIA ZAWODOWE PODNOSZĄCE LUB UZUPEŁNIAJĄCE KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE ZAWODOWE
Uczestnicy Projektu zdobędą nowe kompetencje i kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach zawodowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb:

 • Operator wózków jezdniowych (45h)
 • Spawacz TIG i MAG (160h)
 • Prawo jazdy kat. C (lub C+E) + kwalifikacja wstępna przyśpieszona (190h)
 • Księgowy (82h) z opłaconym egzaminem zewnętrznym uprawniającym do wydania certyfikatu księgowego potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych z zakresu I stopnia kwalifikacyjnego ścieżki edukacyjnej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce wydawany przez Oddział Okręgowy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
 • Kurs komputerowy ECDL Core (120h)
 • Bony na szkolenia związane z obsługą sprzętu ciężkiego
 • Bony na inne szkolenia zawodowe

Osoba ubiegająca się o bon szkoleniowy będzie musiała wykazać, że szkolenie zwiększy jej szanse na zatrudnienie.
Wszystkie szkolenia kończą się uzyskaniem dokumentu potwierdzającego umiejętności i/lub kompetencje i/lub kwalifikacje uczestników. Warunkiem zakończenia udziału w projekcie jest udział w egzaminie mającym na celu weryfikację umiejętności i/lub kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych nabytych podczas szkolenia. Uzyskany w ramach projektu dokument formalnie potwierdzi kwalifikacje, kompetencje i przygotowanie UP do wykonywania określonych zadań, a także ułatwi porównywanie ze sobą kwalifikacji funkcjonujących na krajowym i międzynarodowym rynku pracy.
Uczestnikom Projektu zapewniamy: materiały szkoleniowe i dydaktyczne, wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu, stypendium szkoleniowe, ubezpieczenie NNW, pokrycie kosztów pierwszego egzaminu.

STAŻE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
Uczestnicy Projektu wezmą udział w płatnych stażach, trwających nie dłużej niż 6 miesięcy, odbywających się u pracodawców na terenie województwa lubelskiego. Uczestnictwo w stażach umożliwi UP uzupełnienie lub zdobycie nowego doświadczenia zawodowego oraz nabycie praktycznych umiejętności związanych z wykonywaniem konkretnego zawodu.
LFR odpowiadać będzie za: opracowanie programu stażu, zorganizowanie szkolenia BHP, ubezpieczenie uczestników, nadzór nad stażem, wypłatę stypendium stażowego.