07.06.2024

Ogłoszenie pierwszego naboru na dofinansowanie kosztów usług rozwojowych wybieranych z Bazy Usług Rozwojowych

Operator Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie lubelskim,

Lubelska Fundacja Rozwoju w ramach projektu

„Kompetencje przyszłości. Usługi rozwojowe dla osób dorosłych w podregionie lubelskim”

Ogłasza pierwszy nabór nr: BUR-1/2024

skierowany do osób dorosłych, które zamieszkują, pracują lub przebywają na terenie podregionu lubelskiego obejmującego powiaty lubartowski, lubelski, łęczyński, świdnicki i miasto Lublin i z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje kompetencje lub kwalifikacje, poprzez dofinansowanie kosztów usług rozwojowych wybieranych przez Uczestników/Uczestniczki ze strony Baza Usług Rozwojowych

Osoby wykazujące trudność w wyborze usług rozwojowych mogą uzyskać pomoc doradczą z wykorzystaniem modelu Bilansu Kompetencji.

Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony będzie w okresie:

od 24.06.2024 r. od godziny 9.00 do dnia 26.06.2024 r. do godziny 23.59

Operator zastrzega możliwość zakończenia naboru przed w/w terminem w przypadku osiągnięcia 120% założonej liczby formularzy.

Założona liczba formularzy w naborze: 150 zgłoszeń

Nabór wniosków odbędzie się wyłącznie w formie elektronicznej, poprzez złożenie swojego formularza zgłoszeniowego na specjalnie dedykowanej do tego stronie internetowej, której adres zostanie udostępniony w dniu 17.06.2024 r.

Zasady finansowania usług rozwojowych:

Maksymalna wartość wsparcia udzielonego jednemu uczestnikowi kwalifikowalnej w projekcie
w trakcie całego okresu jego trwania wynosi 5 000 PLN netto (słownie: pięć tysięcy zł 00/100). Kwota ta obejmuje kwotę dofinansowania oraz wkładu własnego wnoszonego przez Uczestnika/Uczestniczkę Projektu.

Poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej wynosi 80% kosztów netto usługi rozwojowej z zastrzeżeniem, że ww. limit ulega podwyższeniu:

  • o 5 % w przypadku objęcia wsparciem osoby dorosłej z grupy w niekorzystnej sytuacji, tj. uznaje się osoby po 60 roku życia, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby z niepełnosprawnościami,
  • o 5 % w przypadku realizacji usługi rozwojowej, która prowadzi do nabycia kwalifikacji,
    o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. z 2020 r. poz. 226), zarejestrowanych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji oraz posiadających nadany kod kwalifikacji

Regulamin oraz wzory formularza o dofinansowanie, umowy o dofinansowanie, wniosku o refundację dostępne są do pobrania w zakładce „DOKUMENTY DO POBRANIA”

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Lubelskiej Fundacji Rozwoju:

Biuro Projektu: ul. Zana 41, 20-601 Lublin,

telefon: +48 81 528 53 61, +48 81 528 53 62

e- mail: bur@lfr.lublin.pl

Lublin, dnia 07.06.2024r.

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

WSPÓŁTWORZYMY, WSPÓŁPRACUJEMY

[FM_form id="1"]
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA
[FM_form id="1"]