Pożyczki dla firm
Współpraca zagraniczna
Szkolenia
Doradztwo, wsparcie innowacji
Inne usługi finansowe

KIEDY RYNEK KRAJOWY TO ZA MAŁO, CZYLI DOTACJE UNIJNE NA ROZWÓJ EKSPORTU

Najnowsze aktualności
15.01.2021
Zaproszenia do udziału w spotkaniach biznesowych online, webinarium, szereg zapytań firm zagranicznych o współpracę – to wszystko w newsletterze Enterprise Europe Network
W imieniu ośrodka Enterprise Europe Network w Lubelskiej Fundacji Rozwoju serdecznie zachęcamy do lektury pierwszego wydania tegorocznego newslettera. A w nim szereg zapytań/ofert firm zagranicznych poszukujących możliwości współpracy z...
14.01.2021
Rozstrzygnięcie postępowania na “Usługę trenerską – przeprowadzenie szkolenia „Pracownik administracyjno – biurowy z egzaminem ECDL base”
Szanowni Państwo, Informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę Ośrodka Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia kadr „KURSOR” z siedzibą przy ul. Narutowicza 62, 20-013 Lublin. Oferta uzyskała najkorzystniejszą punktację w...
KIEDY RYNEK KRAJOWY TO ZA MAŁO, CZYLI DOTACJE UNIJNE NA ROZWÓJ EKSPORTU

15 kwietnia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczyna nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP ( Program Operacyjny Polska Wschodnia). Działanie to zakłada dwuetapowe wsparcie kompleksowych, indywidualnych, profilowanych pod odbiorcę działań związanych z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego, w oparciu o internacjonalizację prowadzonej działalności. Planowane jest także dofinansowanie udziału w zagranicznych targach i misjach handlowych.
Tyle jeśli chodzi o urzędowe definicje. Jak to w praktyce wygląda?

Działanie podzielone jest na dwa etapy.
I.
W ramach pierwszego z nich (za chwilę się rozpoczynającego), przedsiębiorcy z terenu Polski Wschodniej składają wnioski o przyznanie maksymalnie 50 tys. zł dotacji (wymagany min 20% wkład własny w kosztach kwalifikowanych ogółem). Za otrzymane w ten sposób środki Wnioskodawca finansuje koszt usług doradczych, świadczonych przez doradców zewnętrznych, prowadzących do opracowania nowego modelu biznesowego związanego z wprowadzeniem nowego lub istniejącego produktu (wyrobu lub usługi) na nowy rynek zagraniczny obejmujących w szczególności:
a) analizę możliwości eksportowych firmy poprzez zbadanie produktów przedsiębiorstwa oraz ocenę konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych,
b) badanie rynków zagranicznych i wskazanie rynków docelowych oraz ich uhierarchizowanie, a także identyfikację potencjalnych kontrahentów na rynkach zagranicznych,
c) koncepcję wejścia na rynek zagraniczny wraz z projekcją możliwości sprzedaży na wybranym rynku zagranicznym,
d) wskazanie najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych,
e) rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania go do działalności eksportowej,
f) propozycje możliwych źródeł zewnętrznego finansowania działalności eksportowej i instrumentów finansowych obniżających ryzyko eksportowe.

Efektem realizacji I etapu powinien być wypracowany model biznesowy, dotyczący wejścia/umocnienia pozycji przedsiębiorcy na wybranych rynkach zagranicznych.

II.
Posiadając już „w ręku” taką gotową strategię, na jesieni b.r. składamy wniosek o dofinansowanie działań w niej zaplanowanych, czyli na jej praktyczną realizację. Wnioskowana dotacja jest tutaj wyraźnie większa, bo może wynosić maksymalnie nawet 500 tys. zł.
Przeznaczona jest na finansowanie usług doradczych, udziału w misjach i targach gospodarczych oraz zakup wartości niematerialnych i prawnych, związanych z przygotowaniem do wdrożenia modelu biznesowego opracowanego na I etapie.
W ramach działania priorytetowo traktowane będą projekty:
– wpisujące się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla 2 województw z Polski Wschodniej,
– których realizacja przyczyni się do wzrostu zatrudnienia we wspartych MŚP,
– przedsiębiorców, których przychody z eksportu w ostatnim roku obrotowym są mniejsze od 30% sumy przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług,
– przyczyniające się do promocji zielonej i zrównoważonej gospodarki.

Kompleksową dokumentację dotyczącą tego działania znaleźć można na stronie internetowej PARP: tutaj
Przedsiębiorców zainteresowanych tym konkursem zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami.