Pożyczki dla firm
Współpraca zagraniczna
Szkolenia
Doradztwo, wsparcie innowacji
Inne usługi finansowe

Informacja z zakresu ochrony danych osobowych dla Uczestnika Projektu „Start w przedsiębiorczość”

Najnowsze wydarzenia
15.01.2021
Zaproszenia do udziału w spotkaniach biznesowych online, webinarium, szereg zapytań firm zagranicznych o współpracę – to wszystko w newsletterze Enterprise Europe Network
W imieniu ośrodka Enterprise Europe Network w Lubelskiej Fundacji Rozwoju serdecznie zachęcamy do lektury pierwszego wydania tegorocznego newslettera. A w nim szereg zapytań/ofert firm zagranicznych poszukujących możliwości współpracy z...
14.01.2021
Rozstrzygnięcie postępowania na “Usługę trenerską – przeprowadzenie szkolenia „Pracownik administracyjno – biurowy z egzaminem ECDL base”
Szanowni Państwo, Informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę Ośrodka Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia kadr „KURSOR” z siedzibą przy ul. Narutowicza 62, 20-013 Lublin. Oferta uzyskała najkorzystniejszą punktację w...
Informacja z zakresu ochrony danych osobowych dla Uczestnika Projektu „Start w przedsiębiorczość”

Lubelska Fundacja Rozwoju (dalej: LFR) z siedzibą w Lublinie, ul. Rynek 7, 20-111 Lublin, NIP 7121006293, REGON 430032613 działając w imieniu ADO:

 1. Województwa Lubelskiego pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, mającego siedzibę przy ul. Artura Grottgera 4 w Lublinie, dla zbioru nr 1 – „Uczestnicy projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020
 2. Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa dla zbioru nr 2 – „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” informuje

ADO i LFR przetwarzają dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym wraz z załącznikami, w celu:

 1. udzielenia wsparcia uczestnikom projektu z uwzględnieniem rekrutacji, działań informacyjnych, monitorowania, sprawozdawczości, ewaluacji, kontroli i audytu prowadzonych w zakresie projektu – dotyczy zbioru nr 1.
 2. realizacji projektu, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom Projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, w ramach Programu – dotyczy zbioru nr 2.

 

Dane będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programów Operacyjnych, w ramach których finansowane są poszczególne projekty na podstawie:

 

 • w odniesieniu do zbioru „Uczestnicy projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020”:
  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
   17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.),
  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia
   17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.);
 • w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”:
  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
   17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia
   17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006,
  • ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.),
  • rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1).

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji celu przetwarzania.

Odmowa podania danych jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.

ADO informuje również, że w oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, nie będą one podlegały profilowaniu, nie będą także przedmiotem sprzedaży ani udostępniania do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, ani innym podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianych przepisami prawa, w tym :

 • Instytucjom Zarządzającym i Pośredniczącym wdrażającym programy, w ramach których finansowane poszczególne projekty realizowane przez ADO,
 • partnerom realizującym projekty we współpracy z ADO (gdy dotyczy)
 • podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu (gdy dotyczy),
 • podmiotom powiązanym z LFR umowami współpracy, np. w związku z obsługą w zakresie IT.

Dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.

Dane osobowe mogą zostać również powierzone podmiotom realizującym badania ewaluacyjne lub kontrole i audyt RPO WL 2014-2020 na zlecenie ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, Instytucji Zarządzającej lub LFR.

Dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych i ich sprostowania, a w przypadkach przewidzianych przepisami prawa żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, sprzeciwu wobec ich przetwarzania, ma także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: iod@miir.gov.pl

Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możliwy jest również z Inspektorem Ochrony Danych LFR pod adresem e-mail: iod@lfr.lublin.pl