Pożyczki dla firm
Współpraca zagraniczna
Szkolenia
Doradztwo, wsparcie innowacji
Inne usługi finansowe

Dotacje dla przedsiębiorców

Ostatnie akutalności
życzenia świąteczne
Spokojnych, pełnych ciepła i nadziei Świąt Bożego Narodzenia, wszelkiej pomyślności, sukcesów, cierpliwości i wytrwałości w realizacji planów oraz owocnej...
spotkanie informacyjne nt. projektu „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka”
Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców nt. projektu „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka”, które odbędzie się 29 listopada 2017...
Oferta pożyczkowa dla przedsiębiorców z województwa podkarpackiego
Przedsiębiorców z województwa podkarpackiego zainteresowanych niskooprocentowaną pożyczką na rozwój działalności gospodarczej zapraszamy do Oddziału Lubelskiej Fundacji Rozwoju w Rzeszowie....
Pożyczka na Rozwój Turystyki
Lubelska Fundacja Rozwoju w dn. 28-09-2017 r. podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Umowę wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym Pożyczka...

Wdrażanie programów UE przez Lubelską Fundację Rozwoju

Lubelska Fundacja Rozwoju od 15 lat pełni rolę Regionalnej Instytucji Finansującej/ Instytucji Wdrażającej dla programów przedakcesyjnych i strukturalnych, skierowanych w szczególności do małych i średnich przedsiębiorców (MSP) działających na obszarze województwa lubelskiego.

W ramach programów krajowych i regionalnych pomoc udzielana jest w postaci bezzwrotnych dotacji z przeznaczeniem na rozwój innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorców, działalność badawczo – rozwojową, eksportową, przedsiębiorczość internetową oraz usługi doradcze.

Od 2001 do 2009 Lubelska Fundacja Rozwoju nadzorowała wdrażanie następujących programów Unii Europejskiej: PHARE, Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego. Od 2008 r. Fundacja pełni rolę Regionalnej Instytucji Finansującej w województwie lubelskim dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

W ciągu 15 lat pełnienia funkcji RIF, Lubelska Fundacja Rozwoju podpisała we wszystkich wdrażanych programach ponad 2 430 umów dotacji na realizację projektów na terenie województwa lubelskiego na łączną kwotę ponad 1 mld 120 mln złotych.

 

Od  maja 2008 r Lubelska Fundacja Rozwoju pełni rolę Regionalnej Instytucji Finansującej  (RIF) w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka (POIG) na podstawie umowy ramowej zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Do pełnienia roli Regionalnej Instytucji Finansującej w województwie lubelskim, Fundacja została wybrana w drodze konkursu.

Lubelska Fundacja Rozwoju jest odpowiedzialna za wdrażanie w województwie lubelskim następujących działań w ramach POIG:

 • 1.4 – 4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac
 • 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
 • 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej
 • 6.1 Paszport do eksportu
 • 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej
 • 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

 

Zadania RIF w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka:

 • promocja programu,
 • organizacja konkursów aplikacyjnych,
 • ocena formalna wniosków złożonych we wszystkich działaniach,
 • organizacja prac Komisji Konkursowych i ocena merytoryczna wniosków w działaniu 8.1, 8.2 6.1, 5.4.1,
 • podpisywanie umów o dofinansowanie, przyjmowanie zabezpieczeń realizacji umów oraz wprowadzanie zmian do umów.
 • kontrola prawidłowości realizacji projektów (w miejscu ich realizacji i w siedzibie Beneficjenta),
 • przyjmowanie i weryfikacja wniosków o wypłatę dofinansowania; rekomendowanie wypłaty dofinansowania,
 • kontrola trwałości.

Dodatkowo, RIF realizuje zadania zlecone przez PARP, w tym kontrole i kontrole trwałości
w działaniach:

 • 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej
 • 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego
 • 5.1 Wsparcie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym dla wczesnej fazy rozwoju i fazy rozwoju powiązań kooperacyjnych
 • 5.2 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym
 • 5.3 Wsparcie ośrodków innowacyjności
 • 5.4.2 Popularyzacja wiedzy w zakresie własności intelektualnej
 • Pilotaż PO IG Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka w liczbach:

 

 

laczny

 

 

wykres_3.1

Liczba zawartych umów o dofinansowanie – 393
Wartość dofinansowania w ramach zawartych umów – ponad 876 mln zł.

Krótka charakterystyka działań wdrażanych przez RIF

Działanie 1.4 „Badanie i rozwój nowoczesnych technologii”
Działanie 4.1 „Wsparcie projektów celowych”

W ramach pierwszego działania można było uzyskać wsparcie na projekty badawcze
i rozwojowe, wsparcie projektów obejmujących przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania przemysłowe i prace rozwojowe) prowadzone przez przedsiębiorców (samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi) do momentu stworzenia prototypu.
W drugim etapie dofinansowywaniem objęte było przygotowanie do wdrożenia i wdrożenie wyników prac B+R finansowanych w ramach działania 1.4 lub z Inicjatywy Technologicznej, poprzez inwestycje (zakup środków trwałych lub/i wartości niematerialnych i prawnych) konieczne do wdrożenia wyników prac B+R realizowanych w ramach I etapu.

Działanie 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”

Działanie skierowane do przedsiębiorców, którzy realizują projekty inwestycyjne związane
z zastosowaniem nowych rozwiązań technologicznych, produktowych, usługowych lub organizacyjnych (rozwiązania technologiczne i organizacyjne stosowane na świcie nie dłużej niż 3 lata). Najwyższe dofinansowanie w ramach umów realizowanych w woj. lubelskim przekraczało 40 mln zł.

Poddziałanie 5.4.1 „Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej”

Wsparcie przeznaczone było na projekty mające na celu wykorzystywanie możliwości ochrony przedmiotów własności przemysłowej (wynalazków, wzorów użytkowych oraz wzorów przemysłowych), szczególnie poza granicami kraju. Refundacja  dotyczyła wydatków poniesionych na przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej  oraz prowadzenie postępowań przed właściwymi organami ochrony własności przemysłowej, związanych z uzyskaniem praw własności przemysłowej.

Działanie 6.1 „Paszport do eksportu”

W ramach działania dofinansowywano projekty mające na celu wejście na nowe rynki
i wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorcy na rynkach zagranicznych, projekty przyczyniające się do zwiększenia udziału w sprzedaży na rynki zagraniczne w ogólnej sprzedaży przedsiębiorcy oraz projekty promujące polską markę na rynkach zagranicznych.

Wsparciem objęto działania doradcze na przygotowanie planu eksportu i jego wdrożenie.
W woj. lubelskim na 171 złożonych projektów wsparcie uzyskało ponad 50 % z nich. Przedsiębiorcy skorzystali z dofinansowania targów, misji, organizacji spotkań, kosztów podejmowanych działań promocyjnych.

Działanie 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”

W ramach działania mikro i mali przedsiębiorcy uzyskiwali dofinansowanie na realizację projektów mających na celu świadczenie usług drogą elektroniczną (usług cyfrowych) w tym wytworzenie produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług. Wymaganym rezultatem kwalifikowanego do wsparcia projektu jest wytworzenie, świadczenie i aktualizacja usług cyfrowych (tzw. E- usług). Wsparcie mogli uzyskać przedsiębiorcy, którzy złożyli wniosek nie później niż przed upływem 1 roku od dnia uzyskania wpisu przedsiębiorcy do Krajowego Rejestru Sądowego albo rozpoczęcia działalności gospodarczej zgodnie z zaświadczeniem z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej. Najniższe przyznane dofinansowanie w województwie lubelskim to kwota 260 tys. zł, największy projekt uzyskał dofinansowanie o wartości 844 tys.

Działanie 8.2 „Wspieranie wrażania elektronicznego biznesu typu B2B”

Przedsiębiorcy sektora MSP uzyskiwali dofinansowanie na przedsięwzięcia o charakterze zarówno technicznym (informatycznym) jak i organizacyjnym, prowadzące do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej. Efektem realizacji projektu miał być wzrost efektywności realizowanych procesów biznesowych dzięki zastosowaniu rozwiązań automatyzujących współpracę między przedsiębiorcami. Wsparciem w ramach działania objęto w województwie lubelskim 197 projektów. Średnie dofinansowanie na projekt wyniosło ponad 393 tys. zł.

Kontakt:

Dział Wsparcia MŚP tel.: 081 528 53 51