Pożyczki dla firm

Fundusz Pożyczkowy Lubelskiej Fundacji Rozwoju działa na rynku od 2001 roku i swoim zasięgiem obejmuje obszar województwa lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Dzięki pozyskaniu dofinansowania ze środków unijnych i krajowych dysponuje kwotą ponad 100 mln zł na udzielanie niskooprocentowanych pożyczek na rozwój działalności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Od momentu powstania udzielił już ponad 3,5 tysiąca pożyczek na łączną kwotę ponad 250 mln złotych, co plasuje go w czołówce wśród tego typu instytucji w kraju.

Szkolenia

Głównym celem działalności szkoleniowej LFR jest podnoszenie kompetencji i stymulowanie rozwoju zawodowego pracowników przedsiębiorstw, administracji rządowej i samorządowej, osób bezrobotnych poprzez organizację kursów, szkoleń i warsztatów, jak również realizacja projektów szkoleniowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Inne usługi Finansowe

Lubelska Fundacja Rozwoju wraz z Polskim Funduszem Gwarancyjnym Sp. z o.o. – spółką zależną od LFR, oferuje wsparcie innowacyjnych pomysłów biznesowych z wykorzystaniem instrumentów finansowych o charakterze zwrotnym oraz bezzwrotnym (dotacje). Wsparcie dotacyjne w ofercie LFR jest związane z pełnieniem funkcji Regionalnej Instytucji Finansującej. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, a także współpracy z ośrodkami otoczenia biznesu i nauki, wspierającymi w rozwój przedsiębiorstw na terenie województwa lubelskiego, świadczymy kompleksowe usługi finansowe dopasowane do różnego rodzaju wymagań i potrzeb przedsiębiorców.

Doradztwo, wsparcie innowacji

Szczególne miejsce w ofercie Lubelskiej Fundacji Rozwoju mają usługi wsparcia innowacji i transferu technologii. Od roku 2005 w strukturze Fundacji działa Business & Innovation Centre (BIC) niosąc wsparcie w procesie powstawania i rozwoju innowacyjnych  przedsiębiorstw. W kolejnych latach zorganizowano i rozwijano sieć prywatnych inwestorów kapitałowych – Aniołów Biznesu. Wschodnia Sieć Aniołów Biznesu(WSAB) jest obecnie największą we wschodniej części Polski ponadregionalną platformą współpracy, służącą nawiązywaniu kontaktów pomiędzy inwestorami a projektodawcami  – startupami). Kompleksowe usługi doradcze oferuje zarówno LFR jak i MERITUM Lubelska Grupa Doradcza Sp. z o.o. Obie instytucje są m.in. akredytowanymi przez Ministerstwo Rozwoju ośrodkami innowacji w zakresie świadczenia usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym.

Współpraca zagraniczna

Planujesz przedsięwzięcia inwestycyjne, badawczo rozwojowe lub związane z transferem nowoczesnych technologii i know-how? Chcesz by Twoja oferta zaistniała na rynkach zagranicznych? A może potrzebujesz pomocy doradczej związanej z rozpoczęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej w krajach członkowskich UE i poza nimi? Świadczone przez nas usługi informacyjno-doradcze będą pomocne w profesjonalnej realizacji zamierzonego celu.

Aktualnie realizowane projekty

PIERWSZY BIZNES – WSPARCIE W STARCIE II

„Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” jest ogólnopolskim, rządowym programem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizowanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Lubelska Fundacja Rozwoju pełni w Programie rolę Pośrednika Finansowego zarządzającego funduszem pożyczkowym oraz świadczącego usługi szkoleniowe i doradcze na terenie województw: lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i małopolskiego. Celem Programu jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy, jako elementów rozwoju rynku pracy,...

Szansa na zatrudnienie

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu dostępności do edukacji, rynku pracy, włączenia społecznego oraz innowacyjności w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym poprzez zwiększenie dostępu do zatrudnienia lub jego kontynuacji 100 uczestników/czek z terenu LOF tj. gmin: Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Lubartów miasto i gmina, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice Wólka, Lublin, Mełgiew, Piaski, Spiczyn, Nałęczów, Świdnik. Grupę docelową w projekcie stanowić będzie 100 (50 kobiet) osób fizycznych  zamieszkałych  na terenie Lubelskiego Obszaru Funkcjonalne...

Nie chcę być bierny!

Głównym celem projektu jest wzrost reintegracji społecznej i zawodowej 50 klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie (23 kobiet) oraz zahamowanie zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej, dziedziczenia biedy i niekorzystnych postaw społecznych, podniesienie statusu zawodowego i społecznego poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem i ubóstwem poprzez uczestnictwo w kompleksowym programie reintegracji i rehabilitacji społeczno - zawodowej. Grupę docelową w projekcie stanowić będą mieszkańcy Lubartowa, korzystający ...

Start w przedsiębiorczość

Start w przedsiębiorczość Celem głównym projektu jest utworzenie 46 mikroprzedsiębiorstw na terenie 2 powiatów województwa lubelskiego tj.: powiatu miasta Lublin i powiatu lubelskiego oraz zapewnienie im wsparcia w początkowym okresie funkcjonowania. Projekt zakłada trzy formy wsparcia:
  • wsparcie szkoleniowo-doradcze,
  • bezzwrotna dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  • wsparcie pomostowe finansowe i niefinansowe w postaci doradztwa w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności.
Zaplanowa...

Mój pomysł – mój biznes – mój sukces

Mój pomysł - mój biznes - mój sukces Celem głównym projektu jest utworzenie 122 mikroprzedsiębiorstw na terenie województwa lubelskiego oraz zapewnienie im wsparcia w początkowym okresie funkcjonowania. Projekt zakłada trzy formy wsparcia:
  • wsparcie szkoleniowo-doradcze,
  • bezzwrotna dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej (22 800,00 zł)
  • wsparcie pomostowe finansowe (900 zł/m-c)  i niefinansowe w postaci doradztwa w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności.
Zaplanowane w projekcie ...
Współtworzymy, współpracujemy