ARCHIWALNA STRONA
Usługi finansowe
Współpraca zagraniczna
Szkolenia
Doradztwo, wsparcie innowacji

Aktualności projektowe

 • 13.07.2017 Szacowanie wartości zamówienia w projekcie „Skutecznie i profesjonalnie – przedsiębiorstwa społeczne w zamówieniach publicznych” Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na świadczenie poniższych usług/dostaw w projekcie  „Skutecznie i profesjonalnie... Czytaj więcej
 • 24.07.2017 Diagnoza udziału przedsiębiorstw społecznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego Przedsiębiorstwa społeczne z województw: lubelskiego, podkarpackiego i podlaskiego prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety mającej na celu... Czytaj więcej
 • 03.07.2017 Skutecznie i profesjonalnie – przedsiębiorstwa społeczne w zamówieniach publicznych Miło nam poinformować, że od czerwca 2017 r. do maja 2018 r. realizujemy projekt... Czytaj więcej
< <

Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu zamówień publicznych pracowników/nic przedsiębiorstw społecznych mających siedzibę na terenie województw: lubelskiego, podkarpackiego i podlaskiego, pozwalające na skuteczne ubieganie się o zlecenia w ramach procedur zamówień publicznych.

Projekt przeznaczony jest dla osób, które są pracownikami przedsiębiorstwa społecznego* zarejestrowanego i prowadzącego działalność na terenie jednego z województw: lubelskiego, podkarpackiego lub podlaskiego, i spełniają poniższe warunki:

 • zamieszkują, zgodnie z KC, na terenie jednego z województw wskazanych powyżej, oraz
 • są członkami kadry zarządzającej lub zajmują samodzielne stanowiska ds. zamówień publicznych, lub posiadają w zakresie czynności zadania związane z obsługą zamówień publicznych i składania ofert w odpowiedzi na ogłoszone postępowania.

W ramach projektu oferujemy udział w szkoleniu “Prawo zamówień publicznych z perspektywy oferenta dla pracowników przedsiębiorstw społecznych” o programie dostosowanym do potrzeb uczestników oraz usługi doradcze i eksperckie związane z przygotowaniem pełnej dokumentacji niezbędnej do złożenia przez reprezentowane przez uczestników PS oferty w trwającym postępowaniu przetargowym, w tym również postępowaniu odwoławczym.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numerem telefonu 081 528 53 24 lub 528 53 37, e-mail przedsiebiorstwaspoleczne@lfr.lublin.pl

ANKIETA

Projekt realizowany na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.9 Rozwój ekonomii społecznej

Okres realizacji projektu: 01.06.2017r. – 31.05.2018r.

Dofinansowanie projektu z UE: 579 900,00 zł

logo_POWER_i_UE
*Przedsiębiorstwo społeczne (dalej PS)- zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014 – 2020 to podmiot, który spełnia łącznie poniższe warunki:
 • jest podmiotem wyodrębnionym pod względem organizacyjnym i rachunkowym, prowadzącym działalność gospodarczą zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub działalność oświatową w rozumieniu art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, lub działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z późn. zm.), której celem jest:
  • integracja społeczna i zawodowa określonych kategorii osób wyrażona poziomem zatrudnienia tych osób:
   • (1) zatrudnienie co najmniej 50%:
    • osób bezrobotnych lub
    • osób z niepełnosprawnościami, lub
    • osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, lub
    • osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, lub
   • (2) zatrudnienie co najmniej 30% osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;lub realizacja usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej, usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157) lub usług wychowania przedszkolnego w przedszkolach lub w innych formach wychowania przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przy jednoczesnej realizacji integracji społecznej i zawodowej osób, o których mowa w ppkt i, wyrażonej zatrudnieniem tych osób na poziomie co najmniej 30%;
 • jest podmiotem, który nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy udziałowców, akcjonariuszy lub pracowników, ale przeznacza go na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa jako kapitał niepodzielny oraz w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa przedsiębiorstwo;
 • jest zarządzany na zasadach demokratycznych, co oznacza, że struktura zarządzania przedsiębiorstwami społecznymi lub ich struktura własnościowa opiera się na współzarządzaniu w przypadku spółdzielni, akcjonariacie pracowniczym lub zasadach partycypacji pracowników, co podmiot określa w swoim statucie lub innym dokumencie założycielskim;
 • wynagrodzenia kadry zarządzającej są ograniczone limitami nie przekraczają wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • zatrudnia w oparciu o umowę o pracę, spółdzielczą umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną co najmniej trzy osoby, przy zachowaniu proporcji zatrudnienia określonych w lit. a.

Formy wsparcia

Dokumenty do pobrania