ARCHIWALNA STRONA
Usługi finansowe
Współpraca zagraniczna
Szkolenia
Doradztwo, wsparcie innowacji

Aktualności projektowe

 • 21.04.2017 Rozstrzygnięcie postępowania na przeprowadzenie szkolenia „Operator koparko- ładowarki klasa III” Informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrana została oferta OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą... Czytaj więcej
 • 19.04.2017 Rozstrzygnięcie postępowania na przeprowadzenie szkolenia „Prawo jazdy kat. C (lub C+E) + kurs kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej na przewóz rzeczy” Informujemy, iż w postępowaniu na przeprowadzenie szkolenia „Prawo jazdy kat. C (lub C+E) +... Czytaj więcej
 • 19.04.2017 Rozstrzygnięcie postępowania na przeprowadzenie szkolenia „Operatora/ki wózków jezdniowych” Informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę H&S TRAINING Centrum Szkoleniowe z siedzibą w... Czytaj więcej
 • 14.04.2017 Unieważnienie postępowania na opracowanie programu nauczania oraz osobiste przeprowadzenie szkolenia „Pracownik/ca biurowy/a z egzaminem ECDL” Z przyczyn nie leżących po stronie Lubelskiej Fundacji Rozwoju unieważnia się postępowanie na opracowanie... Czytaj więcej
 • 11.04.2017 Postępowanie na opracowanie programu nauczania oraz osobiste przeprowadzenie szkolenia „Pracownik/ca biurowy/a z egzaminem ECDL” Lubelska Fundacja Rozwoju realizując projekt „Pierwszy krok do zatrudnienia” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu... Czytaj więcej
 • 05.04.2017 Postępowanie na opracowanie programu nauczania oraz osobiste przeprowadzenie szkolenia „Pracownik/ca utrzymania zieleni” Lubelska Fundacja Rozwoju realizując projekt „Pierwszy krok do zatrudnienia” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu... Czytaj więcej
 • 03.04.2017 Postępowanie na świadczenie usług w zakresie kompleksowej organizacji i przeprowadzenia szkolenia „Operator koparko – ładowarki klasa III” wraz z egzaminem państwowym Lubelska Fundacja Rozwoju realizując projekt „Pierwszy krok do zatrudnienia” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu... Czytaj więcej
 • 31.03.2017 Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkolenia „Prawo jazdy kat. C (lub C+E) + kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej na przewóz rzeczy” wraz z egzaminem państwowym Lubelska Fundacja Rozwoju realizując projekt „Pierwszy krok do zatrudnienia” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu... Czytaj więcej
 • 09.03.2017 zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia „Operator/ka wózków jezdniowych” Lubelska Fundacja Rozwoju realizując projekt „Pierwszy krok do zatrudnienia” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu... Czytaj więcej
 • 21.02.2017 Zaproszenie do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku celem ustalenia szacunkowej wartości zamówienia i trybu postępowania przy wyłonieniu wykonawców poszczególnych usług Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na świadczenie niżej opisanych usług w projekcie  „Pierwszy krok... Czytaj więcej
 • 02.03.2017 REKRUTACJA DO PROJEKTU „PIERWSZY KROK DO DO ZATRUDNIENIA” Rozpoczynamy rekrutację do projektu „Pierwszy krok do zatrudnienia”, z którego mogą skorzystać osoby do... Czytaj więcej
< <

Projekt skierowany jest do osób młodych (do 29 roku życia) które:

 • pozostają bez zatrudnienia ale nie są zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy,
 • nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET – ang. not in employment, education or training),
 • mieszkają na terenie województwa lubelskiego.

Uczestnicy Projektu muszą łącznie spełniać wszystkie ww. warunki.

Do projektu nie kwalifikują się osoby określone dla trybu konkursowego działania 1.3.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zgodnie z Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych tj:

 • młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy),
 • absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu),
 • absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu),
 • matki przebywające w domach samotnej matki,
 • osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu).

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numerem telefonu 081 528 53 33

Projekt realizowany na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy  Działanie 1.2  Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Okres realizacji projektu: 01.02.2017r. – 31.07.2018r.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 324 553,55 zł

logo_POWER_i_UE

Formy wsparcia

Dokumenty do pobrania

 • Usługi służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki edukacyjnej, w tym indywidualne doradztwo zawodowe, warsztaty
  grupowe oraz pośrednictwo pracy
 • Szkolenia zawodowe podnoszące lub uzupełniające kwalifikacje i kompetencje zawodowe realizowane zgodnie z harmonogramem:
  • Operator/ka wózków jezdniowych I grupa (miejsce organizacji  Lublin lub Lubartów)
  • Operator/ka wózków jezdniowych II grupa (miejsce organizacji – Krasnystaw lub inna miejscowość na terenie woj. lubelskiego w zależności od zgłoszeń Uczestników)
  • Sprzedawca/czyni z egzaminem ECDL (miejsce organizacji – Krasnystaw lub inna miejscowość na terenie woj. lubelskiego w zależności od zgłoszeń Uczestników)
  • Pracownik/ca biurowy/a z egzaminem ECDL (miejsce organizacji – Lublin lub Lubartów)
  • Asystent/ka medyczny/a z obsługą autoklawów (miejsce organizacji – Kraśnik lub inna miejscowość na terenie woj. lubelskiego w zależności od zgłoszeń Uczestników)
  • Opiekun/ka (osób starszych) z obsługą autoklawów (miejsce organizacji – Kraśnik lub inna miejscowość na terenie woj. lubelskiego w zależności od zgłoszeń Uczestników)
  • Pracownik/ca utrzymania zieleni  (miejsce organizacji – Łuków)
  • Kucharz/Kucharka (miejsce organizacji – Lublin)
 • Bony szkoleniowe w kwocie  średnio 3000 zł na indywidualne szkolenia zawodowe inne niż wymienione powyżej, np.:
  • prawo jazdy kat. C (lub C+E) z kwalifikacją wstępną na przewóz rzeczy, uwaga zostały tylko 2 wolne miejsca na kurs w Białej Podlaskiej
  • operator koparko – ładowarki klasy III
  • księgowy z egzaminem organizowanym zewnętrznym uprawniającym do wydania certyfikatu księgowego potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych z zakresu I stopnia kwalifikacyjnego ścieżki edukacyjnej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce).

Możliwość realizacji bonów szkoleniowych w dowolnym miejscu na terenie województwa lubelskiego. Szkolenia finansowane w ramach bonów szkoleniowych muszą się zakończyć egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

 • Płatne, 4-ro miesięczne staże (stypendium stażowe w kwocie ok 1450 zł netto/miesiąc)

Uczestnikom projektu zapewnione zostaną:
Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, poczęstunek podczas zajęć, ubezpieczenie NNW, dodatek szkoleniowy za uczestnictwo w zajęciach, staż w zakładzie pracy.

Osobom z niepełnosprawnością możemy zapewnić wsparcie asystenta.

UWAGA

Możemy zorganizować szkolenie w dowolnym miejscu na terenie województwa lubelskiego – warunkiem jest utworzenie grupy szkoleniowej (ok 10 osób).