ARCHIWALNA STRONA
Pożyczki dla firm
Współpraca zagraniczna
Szkolenia
Doradztwo, wsparcie innowacji
Inne usługi finansowe

Aktualności projektowe

 • 25.05.2018 Informacja z zakresu ochrony danych osobowych dla uczestnika projektu „Młodzi aktywnie na rynek pracy” Lubelska Fundacja Rozwoju (dalej: LFR) z siedzibą w Lublinie, ul. Rynek 7, 20-111 Lublin, NIP 7121006293,... Czytaj więcej
 • 26.02.2018 Rozstrzygnięcie postępowania na przeprowadzenie szkolenia „ Rozliczenie czasu pracy kierowcy z egzaminem ECDL” Informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę Ośrodka Szkolenia Kierowców „KULKA  w cenie 5... Czytaj więcej
 • 26.02.2018 Rozstrzygnięcie postępowania na przeprowadzenie szkolenia „Konserwator – pracownik utrzymania zieleni z uprawnieniami SEP do 1kV” Informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę : część I:  Mika Tomasz  – cena... Czytaj więcej
 • 09.02.2018 ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA „ROZLICZANIE PRACY CZASU KIEROWCY Z EGZAMINEM ECDL”. Informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu dot.: Część 1 – postępowanie unieważniono Część 2 –postępowanie... Czytaj więcej
 • 06.02.2018 Zaproszenie do złożenia oferty na usługę trenerską – przeprowadzenie bloku tematycznego “Procedury i rozliczenia czasu pracy kierowców”na szkoleniu “Rozliczanie czasu pracy kierowcy z egzaminem ECDL” Zapraszamy do złożenia oferty na usługę trenerską – przeprowadzenie bloku tematycznego “Procedury i rozliczenia... Czytaj więcej
 • 19.01.2018 Rozstrzygnięcie postępowania na przeprowadzenie szkolenia „Operator koparko – ładowarki” kl. III. Informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę Akademii Doskonalenia Zawodowego OPERATOR w cenie 2... Czytaj więcej
 • 22.12.2017 Zaproszenie do złożenia oferty na usługę trenerską – przeprowadzenie szkolenia “Rozliczanie czasu pracy kierowcy z egzaminem ECDL” Zapraszamy do złożenia oferty na usługę trenerską – przeprowadzenie szkolenia “Rozliczanie czasu pracy kierowcy... Czytaj więcej
 • 06.02.2018 Zaproszenie do złożenia oferty – usługa trenerska przeprowadzenia szkolenia „Konserwator – pracownik utrzymania zieleni z uprawnieniami SEP do 1kV” Zapraszamy do złożenia oferty na usługę trenerską – przeprowadzenie szkolenia „Konserwator – pracownik utrzymania... Czytaj więcej
 • 18.12.2017 Zaproszenie do złożenia oferty na kompleksową organizacja szkolenia „Operator koparko – ładowarki” klasa III Zapraszamy do złożenia oferty na kompleksową organizacja szkolenia „Operator koparko – ładowarki” klasa III... Czytaj więcej
 • 02.11.2017 Informacja dla osób z niepełnosprawnością ruchową Osobom zainteresowanym uczestnictwem w projektach realizowanych przez LFR przypominamy, iż biura Fundacji zlokalizowane przy... Czytaj więcej
 • 25.10.2017 Rozstrzygnięcie postępowania na usługę trenerską – przeprowadzenie szkolenia „Magazynier/ka z uprawnieniami na obsługę wózków jezdniowych” Informacja o ofertach wybranych w postępowaniu na usługę trenerską – przeprowadzenie szkolenia „Magazynier/ka z... Czytaj więcej
 • 25.10.2017 Rozstrzygnięcie postępowania na przeprowadzenie szkolenia „Sprzedawca/czyni z egzaminem ECDL” Informacja o ofertach wybranych w postępowaniu na przeprowadzenie szkolenia „Sprzedawca/czyni z egzaminem ECDL” znajduje... Czytaj więcej
 • 27.09.2017 Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę cateringu w Lubartowie Zapraszamy do złożenia oferty na usługę cateringową dla uczestników projektu “Młodzi aktywnie na rynek... Czytaj więcej
 • 25.09.2017 Zapytanie ofertowe – Usługa trenerska – przeprowadzenie szkolenia „Magazynier/ka z uprawnieniami na obsługę wózków jezdniowych” Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu “Usługa trenerska – przeprowadzenie szkolenia „Magazynier/ka z uprawnieniami... Czytaj więcej
 • 21.09.2017 Zaproszenie do złożenia oferty – “Usługa trenerska – przeprowadzenie zajęć na szkoleniu „Sprzedawca/czyni z egzaminem ECDL”” Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu “Usługa trenerska – przeprowadzenie zajęć na szkoleniu „Sprzedawca/czyni... Czytaj więcej
 • 04.09.2017 Szacowanie wartości zamówienia Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług w projekcie  „Młodzi aktywnie na rynek... Czytaj więcej
< <

Projekt skierowany jest do osób młodych (do 29 roku życia) które:

 • pozostają bez zatrudnienia ale nie są zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy,
 • nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET – ang. not in employment, education or training),
 • mieszkają na terenie powiatu lubartowskiego w województwie lubelskiem.

Uczestnicy Projektu muszą łącznie spełniać wszystkie ww. warunki.

Do projektu nie kwalifikują się osoby określone dla trybu konkursowego działania 1.3.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zgodnie z Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych tj:

 • młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy),
 • absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu),
 • absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu),
 • matki przebywające w domach samotnej matki,
 • osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu).

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 52 (22 K) os. młodych do 29 r.ż. bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET z terenu powiatu lubartowskiego poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem doradczo – szkoleniowym oraz umożliwienie im zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez udział w 4 lub 6- miesięcznym stażu osiągnięty do 31.12.2018r. (akceptacja zmiany 27.06.2018 r.)

Projekt zakłada efektywność zatrudnieniową: 3UP z niepełnosprawnością, 3UP długotrwale bezrobotnych, 10UP o niskich kwalifikacjach, 5UP nie kwalifikujących się do żadnych grup

Projekt realizowany na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy  Działanie 1.2  Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numerem telefonu 81 855 14 20

Okres realizacji projektu: 01.08.2017r. – 31.12.2018r. (akceptacja zmiany 27.06.2018 r.)

Wartość projektu  727 503,25 w tym dofinansowanie  z UE: 691 126,25 zł

UWAGA  – Rekrutacja do projektu została zakończona.

znak_logotypy_2018

 

Formy wsparcia

Dokumenty do pobrania

 1. Usługi służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki edukacyjnej, w tym indywidualne doradztwo zawodowe, warsztaty
  grupowe oraz pośrednictwo pracy
 2. Szkolenia zawodowe podnoszące lub uzupełniające kwalifikacje i kompetencje zawodowe:
  • Rozliczanie czasu pracy kierowcy z egzaminem ECDL (nabór zakończony)
  • Sprzedawca/czyni z egzaminem ECDL (nabór zakończony)
  • Magazynier/ka z upr. na obsługę wózków jezdniowych (nabór zakończony)
  • Konserwator pracownik utrzymania zieleni z uprawnieniami SEP do 1kV (nabór zakończony)
  • Operator/ka sprzętu budowlanego (operator koparki, ładowarki, HDS, suwnice lub inne wskazane przez Uczestnika) (nabór zakończony)
 3. Płatne, 4-ro lub 6- cio miesięczne staże

Uczestnikom projektu zapewnione zostaną:
Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, poczęstunek podczas zajęć, ubezpieczenie NNW, dodatek szkoleniowy za uczestnictwo w zajęciach, staż w zakładzie pracy.

Osobom sprawującym opiekę nad osobą zależną możemy zapewnić refundację wydatków na opiekę w kwocie 600 zł/ miesiąc (przez okres odbywania stażu).