24.05.2021

Kierunek – PRACA

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo w wieku powyżej 30 roku życia  (kobiet, mężczyzn, osób z niepełnosprawnościami) zamieszkałych w miastach Lublin i Krasnystaw oraz na terenie powiatu lubartowskiego poprzez poprzez kompleksowy program wsparcia obejmujący identyfikację potrzeb, opracowanie lub aktualizację indywidualnego planu działania, szkolenia prowadzące do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych oraz staże i pośrednictwo pracy.

 

Grupę docelową w projekcie stanową wyłącznie osoby pozostające bez zatrudnienia (bezrobotne lub bierne zawodowo) w wieku powyżej 30 roku życia  zamieszkałe w  Lublinie, Krasnystawie lub na terenie powiatu lubartowskiego, w szczególności:

 • osoby w wieku 50 lat i więcej
 • kobiety
 • mężczyźni
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby o niskich kwalifikacjach

Projekt realizowany jest przez Lubelską Fundację Rozwoju i Powiat Krasnostawski – Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie na podstawie umowy zawartej z Województwem Lubelskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata  2014-2020, Oś priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa.

Wartość projektu: 888 635,93PLN, wartość dofinansowania: 844 204,13 PLN.

 

Poradnictwo zawodowe:

 • identyfikacja potrzeb przeprowadzona przed udzieleniem wsparcia poprzez diagnozowanie potrzeb szkoleniowych, możliwości doskonalenia zawodowego oraz opracowaniem lub aktualizacją dla każdej osoby Indywidualnego Planu Działania (IPD)  (śr.6 h/osobę)
 • monitoring realizacji IPD, dobór stanowiska pracy (śr 4h/osobę)
 • wsparcie doradcze w poszukiwaniu zatrudnienia (śr 4h/osobę)

Szkolenia prowadzące do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiana kwalifikacji zawodowych

 1. Szkolenia grupowe:
  • Konserwator – pracownik utrzymania zieleni z uprawnieniami SEP do 1kV
  • Asystentka medyczna – pracownik rejestracji z egzaminem ECDL
  • Pracownik administracyjny z elementami kadr i płac i egzaminem ECDL
  • Magazynier sprzedawca z uprawnieniami kat II WJO
  • Operator wózków jezdniowych
 2. Szkolenia indywidualne:
  • operator maszyn CNC
  • wizażystka-kosmetyczka z egz czeladniczym
  • prawo jazdy kat C (lub C+E) + kwalifikacja wstępna przyspieszona
  • operator sprzętu budowlanego (koparko-ładowarki)
  • lub inne szkolenia wynikające z identyfikacji potrzeb
 3. Staże zawodowe (4 miesiące)

Uczestnikom projektu zapewnione zostaną:

 • materiały szkoleniowe i dydaktyczne,
 • poczęstunek podczas zajęć,
 • ubezpieczenie NNW,
 • odzież ochronną,
 • dodatek szkoleniowy za uczestnictwo w zajęciach w kwocie 12,32 PLN brutto za godzinę,
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenie (gdy dotyczy),
 • płatny staż w zakładzie pracy (1.848,38 zł brutto/miesiąc)
WRÓĆ DO PROJEKTÓW

WSPÓŁTWORZYMY, WSPÓŁPRACUJEMY

[FM_form id="1"]
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA
[FM_form id="1"]