ARCHIWALNA STRONA
Usługi finansowe
Współpraca zagraniczna
Szkolenia
Doradztwo, wsparcie innowacji

Aktualności projektowe

 • 13.06.2017 Informacja dla osób z niepełnosprawnością ruchową Osobom zainteresowanym uczestnictwem w projektach realizowanych przez LFR przypominamy, iż biura Fundacji zlokalizowane przy... Czytaj więcej
 • 15.09.2016 Zaproszenie do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku na przeprowadzeniu zajęć na kursie komputerowym, przygotowującym do egzaminu ECDL PTI STANDARD Wykonawców posiadających wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu szkoleń komputerowych zapraszamy do złożenia oferty w... Czytaj więcej
 • 26.07.2016 Zaproszenie do złożenia oferty – kompleksowa organizacja szkolenia “Operator koparko – ładowarki klasa III” Zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usług w zakresie kompleksowej organizacji i przeprowadzenia szkolenia “Operator... Czytaj więcej
 • 26.07.2016 Zaproszenie do złożenia oferty – kompleksowa organizacja szkolenia “Kurs języka angielskiego poziom A2” Zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usług w zakresie kompleksowej organizacji i przeprowadzenia szkolenia “Kurs... Czytaj więcej
 • 18.07.2016 Zaproszenie do złożenia oferty – szkolenie “Prawo jazdy kat. C” Zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usług w zakresie kompleksowej organizacji i przeprowadzenia szkolenia... Czytaj więcej
 • 15.06.2016 Trwa rekrutacja do projektu “Kierunek – PRACA” Osoby do 29 roku życia pozostające bez pracy, zamieszkałe na terenie powiatów Miasta Biała... Czytaj więcej
 • 21.06.2016 Zaproszenia do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku Przedmiotem rozeznania rynku jest świadczenie usługi cateringowej w okresie od czerwca 2016 do grudnia... Czytaj więcej
< <

Projekt skierowany jest do osób młodych (do 29 roku życia) pozostających bez zatrudnienia, zamieszkałych na terenie powiatów: bialskiego miejskiego i grodzkiego, lubartowskiego, łęczyńskiego, parczewskiego i włodawskiego, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET – ang. not in employment, education or training). Jego celem jest zwiększenie możliwości podjęcia zatrudnienia poprzez udział w kompleksowym wsparciu doradczo-szkoleniowym oraz zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez udział w 5-cio miesięcznym stażu.

Do projektu nie kwalifikują się osoby określone dla trybu konkursowego działania 1.3.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zgodnie z Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych tj:

 • młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy),
 • absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu),
 • absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu),
 • matki przebywające w domach samotnej matki,
 • osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu).

Projekt realizowany na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy  Działanie 1.2  Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 320 954,26 zł

UE_POWER

 

Formy wsparcia

Dokumenty do pobrania

 1. Indywidualne doradztwo mające na celu identyfikację potrzeb Uczestników Projektu oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego. Wsparcie świadczone przez cały okres uczestnictwa w projekcie.
 2. Warsztaty „RYNEK PRACY” z zakresu informacji o rynku pracy, metodach i formach poszukiwania pracy. W ramach warsztatów nauka autoprezentacji i kreowania wizerunku.
 3. Indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami, nawiązywania i utrzymywania kontaktu z pracodawcami. Prezentacja ofert pracy.
  Wsparcie świadczone przez cały okres uczestnictwa w projekcie.
 4. Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych organizowane zgodnie z harmonogramem:
  • Spawacz/ka metodą MAG + elektrodą otulona (160h)
  • Operator/ka wózków jezdniowych (45h ) – nabór zakończony
  • Prawo jazdy kategorii C z kwalifikacją wstępną przyśpieszoną (190h) – nabór zakończony
  • Operator/ka koparko – ładowarki kat. III (176h)
  • Kurs komputerowy ECDL Core (120h)
  • Kurs języka angielskiego poziom A2 (120h)
 5. Płatne, 5-cio miesięczne staże

Uczestnikom projektu zapewnione zostaną:
Zwrot kosztów dojazdu na szkolenie, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, poczęstunek podczas zajęć, ubezpieczenie NNW, dodatek szkoleniowy za uczestnictwo w zajęciach, płatny staż w zakładzie pracy, opiekę nad dzieckiem lub osobą zależną.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty:
Oddział Lubelskiej Fundacji Rozwoju w Lubartowie, ul. Cmentarna 10, 21-100 Lubartów tel. 81 855 14 20