strona główna
BIP

Lubelska Fundacja Rozwoju

wersja do druku


Wyszukaj

 

UDZIELANIE DOTACJI Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ

W trakcie kilkunastoletniej działalności Fundacja zdobyła wiodącą pozycję wśród instytucji otoczenia biznesu w regionie, czego potwierdzeniem był trzykrotny fakt wskazania LFR do pełnienia roli Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF) w kolejnych edycjach programu PHARE w ramach pomocy przedakcesyjnej UE. Jako RIF Fundacja odpowiada za zarządzanie regionalnymi i administrowanie krajowymi programami wsparcia przedsiębiorczości w formie bezzwrotnych dotacji finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa.

Programy przedakcesyjne PHARE
W ramach realizacji programów regionalnych (PHARE 2000, 2001, 2002 i 2003)  w województwie lubelskim zawarto ponad 1300 umów na kwotę prawie 20 mln EUR; do tego należy doliczyć 2 mln EUR udzielone na poręczenia kredytów w ramach Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych PHARE 2000. Tym samym do lubelskich przedsiębiorstw trafiły prawie 22 mln EUR.

Jednym z instrumentów cieszących się największym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców był Fundusz Dotacji Inwestycyjnych, którego środki w poszczególnych edycjach zostały wykorzystane prawie w 100%. Wyniki te dały Lubelskiej Fundacji Rozwoju pozycję lidera wśród Regionalnych Instytucji Finansujących w Polsce.

Jednym z celów programów PHARE było przygotowanie przedsiębiorstw do korzystania z pomocy w ramach funduszy strukturalnych UE. Osiągnięcie tego celu potwierdza znaczny wzrost zainteresowania dotacjami pochodzącymi z tych źródeł, co szczególnie widoczne było podczas pierwszych terminów składania wniosków do funduszy strukturalnych (na przełomie 2004 i 2005 r.).


Fundusze strukturalne
LFR jako RIF jest również zaangażowana we wdrażanie funduszy strukturalnych na terenie województwa lubelskiego, odpowiadając za administrowanie instrumentami wsparcia przedsiębiorczości w ramach programów regionalnych (Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – ZPORR) i krajowych (Sektorowe Programy Operacyjne – SPO).

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego powierzył Fundacji wdrażanie  ZPORR, którego celem jest:

- przeciwdziałanie bezrobociu poprzez stymulowanie powstawania nowych mikroprzedsiębiorstw (działanie 2.5. „Promocja przedsiębiorczości”),

- ułatwianie dostępu do specjalistycznego doradztwa i zwiększenie zdolności inwestycyjnej w początkowym okresie funkcjonowania przedsiębiorstw (działanie 3.4. „Mikroprzedsiębiorstwa”).

Zainteresowanie działaniem 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa” typ II (inwestycyjny) było tak duże, że już w marcu 2006 r. (9 miesięcy przed terminem zakończenia przyjmowania wniosków) udało się „zamknąć” program, a kwota dofinansowania złożonych przez przedsiębiorców wniosków przekroczyła dwukrotnie środki przeznaczone na dotacje w latach 2004-2006, które dla wspomnianego działania wynosiły ok. 31 mln złotych.


LFR jako RIF w ramach Sektorowych Programów Operacyjnych realizuje następujące działania:

- unowocześnienie oferty produktowej i technologicznej (Sektorowy Program Operacyjny - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO-WKP) - działanie 2.3. „Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje”),

- specjalistyczne usługi doradcze (SPO-WKP - działanie 2.1. „Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo”),


- szkolenia, podwyższanie kwalifikacji lub nabywanie nowych umiejętności (Sektorowy Program Operacyjny – Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO-RZL), działanie 2.3. „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki” schemat A).

 

Potwierdzeniem znacznie większego zainteresowania przedsiębiorców dotacjami inwestycyjnymi aniżeli doradczymi (podobnie jak w przypadku programów PHARE) były ilości złożonych wniosków do obu działań, co obrazuje poniższy wykres.

 

Wartość dofinansowania złożonych projektów to prawie 380 mln złotych, z czego zaledwie niecałe 3 mln przypadły na projekty doradcze.

W kolejnym okresie programowania funduszy strukturalnych (lata 2007-2013) przewidziano znacznie wyższe kwoty do wykorzystania przez przedsiębiorców oraz szerszy zakres instrumentów wsparcia, zarówno w ramach Programu Operacyjnego - Konkurencyjna Gospodarka (2007-2013) oraz Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) dla województwa lubelskiego (priorytet I „Rozwój przedsiębiorczości i innowacji”).

 

  

  

  


wszystkie prawa zastrzeżone LFR 2012 00-120 Warszawa, ul. Złota 59 tel: +48 81 528 53 00 fax: +48 81 528 53 04 logo 1
Stworzone przez Centrum Internetowe 2012