strona główna
BIP

Lubelska Fundacja Rozwoju

wersja do druku


Wyszukaj

 
Usługi informacyjno - doradcze ¶wiadczone przez Lubelsk± Fundację Rozwoju s± adresowane do przedsiębiorców, osób zainteresowanych rozpoczęciem działalno¶ci gospodarczej, zarówno w kraju jak i za granic± oraz do samorz±dów lokalnych.

Przedsiębiorcy zatrudniaj±cy do 249 pracowników mog± korzystać z szerokiego wachlarza bezpłatnych usług informacyjnych zwi±zanych  z prowadzeniem działalno¶ci gospodarczej w Polsce, które s± ¶wiadczone przez Regionalny Punkt Konsultacyjny.
Podmioty gospodarcze,  zainteresowane rozszerzeniem swojej działalno¶ci na nowe rynki zagraniczne mog± uzyskać niezbędne informacje i pomoc doradcz± zwi±zan± z rozpoczynaniem i prowadzeniem działalno¶ci w wybranych krajach członkowskich Unii Europejskiej, korzystaj±c z usług "Enterprise Europe Network".

Ponadto Fundacja realizuje program "Gmina Przyjazna Inwestorowi", w ramach którego przygotowuje pracowników samorz±dów lokalnych  do samodzielnej pracy z inwestorem zewnętrznym. Przedstawiciele samorz±dów, które przyst±pi± do programu, uczestnicz± w cyklu szkoleń oraz konsultacji maj±cych na celu prezentację najskuteczniejszych technik i narzędzi służ±cych przyci±ganiu potencjalnych inwestorów, zarówno krajowych jak i zagranicznych, na teren gminy oraz przygotowanie do profesjonalnej pracy z inwestorem zewnętrzym.

 

  

  

  


wszystkie prawa zastrzeżone LFR 2012 00-120 Warszawa, ul. Złota 59 tel: +48 81 528 53 00 fax: +48 81 528 53 04 logo 1
Stworzone przez Centrum Internetowe 2012