strona główna
BIP

Lubelska Fundacja Rozwoju

wersja do druku


Wyszukaj

LUBELSKA FUNDACJA ROZWOJU

Lubelska Fundacja Rozwoju (LFR), jest jedną z pierwszych Agencji Rozwoju Regionalnego w Polsce. Została utworzona we wrześniu 1991 roku z inicjatywy instytucji zaangażowanych w rozwój gospodarczy województwa lubelskiego.

Do grona Fundatorów należeli m. in.: Wojewoda Lubelski reprezentujący Skarb Państwa (obecnie Marszałek Województwa Lubelskiego), Gmina-Miasto Lublin, Bank Depozytowo-Kredytowy S.A. (obecnie Pekao S.A.), Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy, Bank Przemysłowo-Handlowy S.A., Bank Rozwoju Eksportu S.A., Izba Przemysłowo-Handlowa w Lublinie oraz Fundacja Gospodarcza w Gdyni.

Misją Lubelskiej Fundacji Rozwoju jest wspieranie rozwoju gospodarczego Regionu Lubelskiego, w szczególności podejmowanie działań na rzecz sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Fundacja realizuje swoją misję poprzez pozyskiwanie i wdrażanie projektów pomocowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych; krajowych jak zagranicznych. Większość z dotychczas zrealizowanych projektów finansowana była z funduszy Unii Europejskiej. Inicjatywy te koncentrowały się na tworzeniu i wsparciu istniejących przedsiębiorstw przyczyniając się do rozwoju społeczno-gospodarczego województwa lubelskiego.
 

Programy UE wdrażane przez LFR na terenie województwa lubelskiego.

 • Regionalna Instytucja Finansująca (RIF) w ramach programów PHARE 2000 - 2003 (środki budżetowe RP, Unia Europejska),
 • Regionalna Instytucja Finansująca (RIF) dla funduszy strukturalnych UE (Unia Europejska, budżet państwa):
  - Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw – Działanie 2.1. "Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo", Działanie 2.3. "Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje", Działanie 2.2.1. Dotacje na innowacyjne inwestycje,
  -  Sektorowego Programu Operacyjnego – Rozwój Zasobów Ludzkich - Działanie 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Schemat A,
  - Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) Działania 2.5 „Promocja przedsiębiorczości” oraz Działania 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa”
 • Regionalna Instytucja Finansująca (RIF) dla funduszy strukturalnych UE w okresie programowania 2007 – 2013 dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa) dla Działań:
  - 4.2  Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego,
  - 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym,
  - 6.1 Paszport do eksportu,
  - 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej,
  - 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Najważniejsze projekty zrealizowane przez Lubelską Fundację Rozwoju oraz źródła ich finansowania to:

 • Polsko-Brytyjski Program Rozwoju Przedsiębiorczości (Fundusz Know-How Fund),
 • Polish Business for Europe (PHARE STEP II),
 • Budowa sieci konsultacyjno-doradczej na bazie Krajowego Systemu Usług dla MSP – organizacja i prowadzenie Punktu Konsultacyjno - Doradczego (Ministerstwo Gospodarki, środki budżetowe RP),
 • Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Lubelskiego (Komitet Badań Naukowych, Samorząd Województwa Lubelskiego) - LFR jako członek konsorcjum realizującego projekt,
 • Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, Działania 2.1 i 2.3 – 10 projektów związanych ze wsparciem szkoleniowym pracowników przedsiębiorstw i osób odchodzących z rolnictwa w zakresie dostosowania do wymogów lokalnych rynków pracy (współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa),
 • Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, działanie 2.5 „Promocja Przedsiębiorczości” - 6 projektów LFR dotyczących wsparcia doradczo-szkoleniowego i finansowego (w formie dotacji) dla osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej,

 • Sektorowy Program Operacyjny - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, działania 1.2  i 1.1.2 - projekty dotyczące dokapitalizowania funduszu mikropożyczkowego i funduszu poręczeń kredytowych oraz wsparcia instytucjonalnego w zakresie oferowanych usług (współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa),

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego, działanie 2.1.1 Dokapitalizowanie i tworzenie funduszy pożyczkowych – projekt: Wzmocnienie kapitałowe Regionalnego Funduszu Pożyczkowego Lubelskiej Fundacji Rozwoju,

 • Enterprise Europe Network (finansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa) - sieć Komisji Europejskiej powstała na bazie działających do końca 2007 r. ośrodków Euro Info Centre PL 416 oraz Innovation Relay Centre,

 • Sieć Aniołów Biznesu na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu (finansowanie: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka działanie 3.3.1) – zwiększenie potencjału i obszaru działalności sieci inwestorów prywatnych,

 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekty związane ze wsparciem szkoleniowym dla osób dorosłych zameldowanych/ zatrudnionych na terenie województwa lubelskiego oraz ze wsparciem procesu powstawania i rozwoju organizacji pozarządowych (współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa),

 

Usługi świadczone przez LFR to m. in.:

 • usługi finansowe: poręczenia kredytów, pożyczki i inwestycje kapitałowe,
 • udzielanie dotacji z funduszy Unii Europejskiej,
 • usługi informacyjne,
 • usługi doradcze,
 • usługi szkoleniowe,
 • pośrednictwo pracy i usługi na rzecz bezrobotnych.

 

Wysoką jakość usług świadczonych przez Lubelską Fundację Rozwoju potwierdza certyfikat jakości ISO 9001:2008, który LFR posiada od 2001 r.

 

  

  

  


wszystkie prawa zastrzeżone LFR 2012 00-120 Warszawa, ul. Złota 59 tel: +48 81 528 53 00 fax: +48 81 528 53 04 logo 1
Stworzone przez Centrum Internetowe 2012