strona główna
BIP

Lubelska Fundacja Rozwoju

wersja do druku


Wyszukaj

Szanowni Państwo,

 

Lubelska Fundacja Rozwoju (LFR) utworzona w 1991 roku jest jedną z najdłużej działających Agencji Rozwoju Regionalnego w Europie środkowej. Nie ulega wątpliwości, że w dziedzinie rozwoju regionalnego nasza działalność była pionierska. Wieloletnia aktywność LFR na rzecz Lubelszczyzny zaowocowała pozyskaniem i wdrożeniem ok. 250 projektów pomocowych oraz wzbogaciła region i naszą instytucję o nowe doświadczenia. Pozwoliło to na zdobycie wiodącej pozycji wśród organizacji funkcjonujących w środowisku okołobiznesowym, powołanych w celu wspierania rozwoju w regionie słabo rozwiniętym gospodarczo.

Jednym ze wspomnianych i niezwykle cennych doświadczeń LFR 
było wdrażanie (w latach 1994-1999) Polsko - Brytyjskiego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości, największego programu pomocowego w Europie środkowo-wschodniej, który wywarł istotny wpływ na rozwój instytucjonalny Fundacji. Wspomnieć należy także o projektach wspierających powstawanie i funkcjonowanie nowych przedsiębiorstw oraz ułatwiających im dostęp do podstawowych usług informacyjnych i doradczych, jak również o projektach ukierunkowanych na aktywizację gospodarczą obszarów wiejskich.

Ponadto LFR pełni - z powodzeniem od 2001 roku - funkcję Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF) w województwie lubelskim poprzez zaangażowanie w proces wdrażania programów PHARE  oraz funduszy strukturalnych dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Dostępność pomocy przedakcesyjnej na niespotykaną dotąd skalę, potwierdzona dużym zainteresowaniem przedsiębiorców z terenu województwa lubelskiego możliwościami dofinansowania działań, przyczyniła się do przygotowania naszych przedsiębiorstw do korzystania z pomocy w ramach funduszy strukturalnych (której odbiorcą stała się Polska dzięki członkostwu w Unii Europejskiej). Nie bez znaczenia jest również fakt, że po 1 maja 2004 r. pojawiły się liczne wyzwania związane ze wsparciem regionalnych i lokalnych funduszy pożyczkowych, poręczeniowych i kapitałowych, co - mam nadzieję - będzie procentowało dynamicznym rozwojem lokalnej gospodarki. Przykładem takiego wsparcia może być dofinansowanie Funduszu Pożyczkowego LFR oraz Lubelskiego Funduszu Poręczeń Sp. z o.o. z funduszy strukturalnych, co przyczyniło się do istotnego zwiększenia akcji pożyczkowej i poręczeniowej w regionie.

Droga jaką przeszliśmy, począwszy od etapu budowania instytucji, a na pełnieniu roli RIF kończąc, związana była z wykorzystaniem wszelkich instrumentów wspierania przedsiębiorczości, jak również stawianiem czoła poważnym wyzwaniom dotyczącym innowacyjności, nowych technologii, czy certyfikacji jakości. Naszą specjalizacją stała się pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw. Mamy szczególne powody do dumy, ponieważ kategoria małego i średniego przedsiębiorcy pojawiła się w LFR już w roku 1994 wraz z rozpoczęciem wdrażania Polsko-Brytyjskiego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości, podczas gdy definicja ustawowa została zawarta w przepisach dopiero w 1999 roku.
 
Wspomniałem, że w codziennej pracy na rzecz rozwoju lokalnej przedsiębiorczości wykorzystujemy zdecydowaną większość stosowanych w Europie instrumentów wspierania przedsiębiorczości, jak: szkolenia, doradztwo, poręczenia kredytowe, gwarancje, pożyczki, venture capital, Business Angels, dotacje w ramach funduszy UE, kojarzenie przedsiębiorców. We współpracy z samorządami lokalnymi tworzymy precedensową w skali Polski sieć lokalnych instytucji - Agencji Rozwoju Lokalnego, dzięki którym przedsiębiorcy z województwa lubelskiego mają możliwość skorzystania z naszej pomocy w miejscu zamieszkania, bez konieczności udawania się do Lublina.

W latach 1999 – 2007 pełniliśmy funkcję Instytucji Afiliującej dla Euro Info Centre a od roku 2008 uczestniczymy w sieci  będącej kontynuacją wcześniej realizowanych projektów - Enterprise Europe Network. Od 2007 roku prowadzimy sieć prywatnych inwestorów - aniołów biznesu; w I etapie była to Lubelska Sieć Aniołów Biznesu (LSAB) o zasięgu regionalnym a następnie już jako Wschodnia Sieć Aniołów Biznesu (WSAB) obejmujemy aktywnością również  województwo podkarpackie. Aktywnie uczestniczymy w działalności wielu krajowych i międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń. Z naszej inicjatywy już w 2005 roku powstało w Lublinie Business & Innovation Centre (BIC), będące odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie wśród lubelskich przedsiębiorstw na usługi informacyjne, doradcze i finansowe z zakresu wdrażania innowacyjnych rozwiązań oraz potrzebą integracji sektora przedsiębiorstw ze środowiskiem akademickim oraz jednostkami naukowo-badawczymi skupionymi w lubelskich uczelniach. Byliśmy  także jednym z inicjatorów utworzenia Parku Naukowo-Technologicznego, mającego na celu integrację świata nauki z biznesem, lotniska w Świdniku oraz sfinansowaliśmy Inkubator Przedsiębiorczości w Puławach. W 2014 roku staliśmy się  animatorem powstania i zostaliśmy pierwszym koordynatorem Lubelskiego Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu.

Wymienione aktywności nie wyczerpują wszystkich propozycji, jakie kierujemy do sektora małych i średnich przedsiębiorstw w naszym regionie.

Mam nadzieję, że nasz wkład w rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych oraz przygotowanie i zrealizowanie tak wielu projektów w ramach programów pomocowych ułatwi tym podmiotom skuteczne funkcjonowanie na rynku.

Zapraszam do zapoznania się z ofertą Lubelskiej Fundacji Rozwoju oraz zachęcam do korzystania z naszych usług.

 

        Prof. zw. dr hab. Andrzej Kidyba

                    Prezes Zarządu

 

 

  

  

  


wszystkie prawa zastrzeżone LFR 2012 00-120 Warszawa, ul. Złota 59 tel: +48 81 528 53 00 fax: +48 81 528 53 04 logo 1
Stworzone przez Centrum Internetowe 2012