strona główna
BIP

Lubelska Fundacja Rozwoju

wersja do druku


Wyszukaj

  

"Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych”

Projekt realizowany przez Lubelsk± Fundację Rozwoju w partnerstwie z Miejskim Urzędem Pracy  w Lublinie oraz Stowarzyszeniem W STRONĘ CZŁOWIEKA.

Okres realizacji projektu: od 01 stycznia 2014 r. do 31 maja 2015 r.

Obszar realizacji: województwo lubelskie

Cel projektu: wdrożenie i upowszechnienie modelu współpracy międzysektorowej w 6 jednostkach samorz±du terytorialnego (JST) i 18 organizacjach pozarz±dowych (NGO) z województwa lubelskiego w ramach działań prowadzonych przez utworzenie Lubelskiego Inkubatora Partnerstw Lokalnych (LIPL).

Cele szczegółowe:

  • podniesienie wiedzy 100 uczestników projektu w zakresie wdrażania standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarz±dowymi
  • podniesienie zdolno¶ci jednostek samorz±du terytorialnego i organizacji pozarz±dowych do implementowania wypracowanego lokalnego modelu współpracy
  • wdrożenie na terenie 6  JST  samooceny Lokalnym Indeksem Jako¶ci Współpracy

Grupa docelowa:

6 jednostek samorz±du terytorialnego i 18 organizacji pozarz±dowych z terenu województwa lubelskiego.

Projekt zakłada poprawę współpracy międzysektorowej poprzez:

  • kompleksowy system wsparcia partnerskich inicjatyw międzysektorowych maj±cych na celu m.in. zidentyfikowanie i pomoc w zawi±zaniu 6 partnerstw lokalnych
  • utworzenie i funkcjonowanie Lubelskiego Inkubatora Partnerstw Lokalnych
  •  działania informacyjno – szkoleniowe: organizację seminariów w pięciu większych miastach woj. lubelskiego dla przedstawicieli JST i NGO
  • upowszechnianie działań prowadzonych przez LIPL poprzez opracowanie Mapy Aktywno¶ci Międzysektorowych Partnerstw zawieraj±cej m.in. informacje o funkcjonuj±cych partnerstwach lokalnych

Biuro Projektu
Lubelska Fundacja Rozwoju
ul. Rynek 7, 20-111 Lublin
tel. 81 528 53 33


Projekt „Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych” współfinansowany ze ¶rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet V Dobre rz±dzenie
Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora
Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego

 

  

  

  


wszystkie prawa zastrzeżone LFR 2012 00-120 Warszawa, ul. Złota 59 tel: +48 81 528 53 00 fax: +48 81 528 53 04 logo 1
Stworzone przez Centrum Internetowe 2012