strona główna
BIP

Lubelska Fundacja Rozwoju

wersja do druku


Wyszukaj


  

"Siła kwalifikacji”


Okres realizacji projektu: od 1 kwietnia 2013r. do 30 wrze¶nia 2014r.

Obszar realizacji: województwo lubelskie - powiat łęczyński i parczewski

Cel projektu: wzrost konkurencyjno¶ci 10 przedsiębiorstw z powiatu łęczyńskiego i parczewskiego poprzez nabycie kwalifikacji zawodowych i rozwój kompetencji ich pracowników do 30.09.2014r.

Udział w projekcie ograniczony jest do przedsiębiorstw, które przyst±piły do projektu na etapie składania wniosku o dofinansowanie i spełniaj±ce kryteria uczestnictwa Poddziałania 8.1.1 POKL i dokumentacji konkursowej nr 1/POKL/8.1.1/2012.


Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne - objęte  regułami pomocy de minimis zgodnie z Rozporz±dzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zmienione Rozporz±dzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego  z dnia 20 paĽdziernika 2011 (Dz.U. z 2011, nr 233, poz. 1383).

W ramach projektu zrealizowane zostan± następuj±ce szkolenia:

1. Szkolenia prowadz±ce do podniesienia i dostosowania umiejętno¶ci i kwalifikacji zawodowych:

- Profesjonalna obsługa klienta

- Techniki sprzedaży i profesjonalna obsługa klienta

- Sprzedaż internetowa

- Ewidencja sprzedaży

- Ogólne zasady księgowo¶ci

- Specjalista/ka ds. kadr i płac

- Gospodarowanie zapasami magazynowymi 

- Operator/ka wózków jezdniowych.

- Obsługa kotłów co. oraz urz±dzeń  chłodniczych i klimatyzacyjnych

- Kosztorysowanie robót budowlanych

- Kurs pedagogiczny, opiekun praktycznej nauki zawodu

- Obsługa kosiarek i podkaszarek

- Spawacz/ka TIG i MAG

- Obsługa elektronarzędzi

2. Szkolenia prowadz±ce do uzyskania kwalifikacji i uprawnień zawodowych - zlecone na zewn±trz:

- Instruktor nauki jazdy kat. C i A.

- Prawo jazdy kat. C + wstępna kwalifikacja

- Obsługa koparko-ładowarki

- Obsługa żurawi stałych, przeno¶nych i przewoĽnych (HDS)

- Montaż rusztowań 

- Obsługa węzłów betoniarskich

- Konserwator urz±dzeń dĽwigowych 

- Obsługa betoniarki

KONTAKT:


Lubelska Fundacja Rozwoju , al. Jana Pawła II/95, 21- 010 Łęczna
tel./fax 81 752 22 66
Osoby do kontaktu: Beata Czarnata
e-mail: leczna@lfr.lublin.pl

Lubelska Fundacja Rozwoju, ul. Plac Wolno¶ci 7, 21-200 Parczew
tel./fax 83 355 09 53
Osoba do kontaktu:  Magdalena Jarosz, Dorota Walicka
e-mail: parczew@lfr.lublin.pl 


 


Projekt “Siła kwalifikacji”

współfinansowany przez Unię Europejsk± w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie 8.1.1 Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

 

  

  

  


wszystkie prawa zastrzeżone LFR 2012 00-120 Warszawa, ul. Złota 59 tel: +48 81 528 53 00 fax: +48 81 528 53 04 logo 1
Stworzone przez Centrum Internetowe 2012