strona główna
BIP

Lubelska Fundacja Rozwoju

wersja do druku


Wyszukaj

          „Strefa Pracy”                                                                                                   

                                                                                                    

Projekt pt. „Strefa Pracy” realizowany jest przez Lubelsk± Fundację Rozwoju na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie

Okres realizacji projektu: 01.11.2012 r. – 31.10.2014 r.

Obszar realizacji:

- Miasto Lublin
- powiat lubelski (ziemski),
- powiat lubartowski,
- powiat łęczyński,

Główny cel projektu: zmiana sytuacji zawodowej 120 UP, w tym:

-   51 kobiet,
-   69 mężczyzn,
-   minimum 60 osób w wieku powyżej 50 roku życia,

pozostaj±cych bez zatrudnienia, zamieszkałych na terenie powiatów lubartowskiego, łęczyńskiego, lubelskiego i miasta Lublin do 10.2014 r. poprzez zastosowanie programów  aktywizacji zawodowej i podniesienie, uzupełnienie lub zmianę  kwalifikacji zawodowych docelowo uzyskanie zatrudnienia stałego lub tymczasowego przez 21 kobiet i 30 mężczyzn do 31.01.2015r.

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest wył±cznie do osób pozostaj±cych bez zatrudnienia (w tym osób zarejestrowanych w MUP/PUP jako bezrobotne) zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie: miasta Lublin, powiatu lubelskiego, powiatu łęczyńskiego lub lubartowskiego.

W ramach projektu przewidziane s± następuj±ce formy wsparcia:

1)      opracowanie IPD
2)      warsztaty doradztwa grupowego
3)      szkolenia prowadz±ce do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych

-   Sprzedawca/czyni z obsług± kasy fiskalnej (nabór zakończony)
-   Magazynier/ka z uprawnieniami na obsługę wózków (nabór zakończony)
-    Operator/ka wózków jezdniowych (nabór zakonczony)
-   Spawacz/ka TIG i MAG (nabór zakończony)
-   Pracownik/ca administracyjno – biurowy (nabór zakończony)
-   Specjalista/tka ds. kadr i płac (nabór zakończony)
-   szkolenia zlecone (nabór zakończony) :
     - operator koparko-ładowarki
     - operator agregatów tynkarskich
     - operator żurawi:
           - samojezdnych
           - przeno¶nych
           - wieżowych
     - operator zagęszczarek i ubijaków
     - operator narzędzi udarowych
    
-  lub inne, wskazane przez UP

4)      po¶rednictwo pracy
5)      płatne staże

Jedn± z form wsparcia w ramach projektu „Strefa Pracy” jest finansowanie 3 miesięcznych staży dla Uczestników Projektu, którzy zakończ± szkolenia. Wysoko¶ć miesięcznego stypendium stażowego wynosi 1500 zł brutto.

Przypominamy Państwu, iż w procesie wyboru Uczestników Projektu premiowane jest samodzielne pozyskanie przez Kandydata pracodawcy zainteresowanego przyjęciem Go na staż z ewentualn± deklaracj± zatrudnienia po odbytym stażu. Dokumenty zwi±zane ze zgłoszeniem wolnego miejsca stażu dostępne s± tutaj.

Aktualny harmonogram szkoleń w ramach projektu dostępny jest tutaj.

Uczestnikom projektu zapewnione zostan±:

stypendium szkoleniowe
zwrot kosztów dojazdu za szkolenia
egzaminy państwowe[1]
płatne staże dla wszystkich osób, które zakończ± szkolenia
pracę[2]

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty:

Biuro Projektu:

Lubelska Fundacja Rozwoju
Oddział w Lublinie
ul.
Rynek 7, 20-011 Lublin
tel. 81 528 53 01 begin_of_the_skype_highlighting BEZPŁATNIE 81 528 53 01 end_of_the_skype_highlighting 

Oddziały LFR:

Lubelska Fundacja Rozwoju
Oddział w Lubartowie
ul.
Cmentarna 10, 21-100 Lubartów
tel. 81 855 14 20 begin_of_the_skype_highlighting BEZPŁATNIE 81 855 14 20 end_of_the_skype_highlighting


Lubelska Fundacja Rozwoju
Oddział w Łęcznej
ul. Jana Pawła II 95, 21-010 Łęczna
tel. 81 752 22 66 begin_of_the_skype_highlighting BEZPŁATNIE 81 752 22 66 end_of_the_skype_highlighting


Projekt “Strefa Pracy” współfinansowany przez Unię Europejsk± w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działania 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywno¶ci zawodowej w regionie
Poddziałania 6.1.1: Wsparcie osób pozostaj±cych bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

 

[1] w przypadku szkoleń dla których przewidziany jest egzamin państwowy
[2]
planowany wskaĽnik efektywno¶ci zatrudnieniowej wynosi 42,5 %

 

  

  

  


wszystkie prawa zastrzeżone LFR 2012 00-120 Warszawa, ul. Złota 59 tel: +48 81 528 53 00 fax: +48 81 528 53 04 logo 1
Stworzone przez Centrum Internetowe 2012