strona główna
BIP

Lubelska Fundacja Rozwoju

wersja do druku


Wyszukaj

UWAGA: Lubelska Fundacja Rozwoju z dniem 30.04.2011 r. zakończyła realizację projektu „Wygraj wyścig z bezrobociem”. Strona zawiera materiały archiwalne.


Bezpłatne szkolenia zawodowe dla osób pozostających bez zatrudnienia – zarejestrowanych jako bezrobotne w Urzędzie Pracy realizowane w ramach projektu „Wygraj wyścig z bezrobociem”

Projekt „Wygraj wyścig z bezrobociem” realizowany jest w partnerstwie z Agencją Rozwoju Lokalnego spółka z o.o.

Udział w projekcie mogą wziąć osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

1. Zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego,
2. Bezrobotne (osoba bezrobotna w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i rynku pracy (Dz. U. Nr 99 z 2004 r., poz.1001, z poz. zm.), oznacza osobę, która jednocześnie jest osobą: niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia; nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w systemie wieczorowym albo zaocznym; zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy; ukończyła 18 lat i nie ukończyła 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn),w szczególności należące do jednej lub kilku z poniższych grup:

 • kobiety (w tym zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci)
 • osoby do 25 roku życia
 • osoby niepełnosprawne - 20 osób
 • osoby po 45 roku życia
 • osoby pozostające bez zatrudnienia zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko – wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją rolną lub/i zwierzęcą.

Projekt zakłada następujące wsparcie dla uczestników:

1. Wsparcie psychologiczno – doradcze 
2. Wsparcie szkoleniowe – do wyboru:

 • Operator przecinarek do nawierzchni dróg
 • Operator zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych
 • Operator narzędzi udarowych
 • Montażysta rusztowań
 • Operator koparko-ładowarki – wszystkie typy
 • Florysta – designer z obsługą kasy fiskalnej
 • Sekretarka/ asystentka szefa z j. obcym
 • Przedstawiciel handlowy z obsługą kasy fiskalnej i prawem jazdy kat. B
 • Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej
 • Pracownik kadrowo-płacowy

3. Szkolenia i warsztaty z zakresu aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych

Wszyscy uczestnicy projektu po zakończeniu szkoleń otrzymają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz będą mogli ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu na szkolenia oraz stypendium szkoleniowe.


Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Biur Projektu w:

 • Zamościu, ul. Rynek Wielki 2, tel./fax (084) 639-08-61,
 • Krasnymstawie, ul. Plac 3 Maja 21; tel./fax (082) 576-19-97, 576-17-29
 • Tomaszowie Lubelskim, ul. Wyspiańskiego 1, tel./fax (084) 664-26-06,
 • Kraśniku, ul. Mostowa 2, tel./fax (081) 825-20-90,
 • Radzyniu Podlaskim, ul. Warszawska 39/4, tel./fax (083) 352-78-10


Projekt „Wygraj wyścig z bezrobociem”  współfinansowany jest przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

 

 

  

  

  


wszystkie prawa zastrzeżone LFR 2012 00-120 Warszawa, ul. Złota 59 tel: +48 81 528 53 00 fax: +48 81 528 53 04 logo 1
Stworzone przez Centrum Internetowe 2012