strona główna
BIP

Lubelska Fundacja Rozwoju

wersja do druku


Wyszukaj

UWAGA: Lubelska Fundacja Rozwoju z dniem 31.12.2010 r. zakończyła realizację projektu „Schodami do góry". Strona zawiera materiały archiwalne.

 


„Schodami do góry”


Okres realizacji projektu: 01.01.2009r. - 31.12.2010r.

Cel projektu: aktywizacja zawodowa, społeczna i poprawa dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Obszar realizacji projektu: województwo lubelskie

Grupa docelowa:

Uczestnikiem projektu może być osoba:

 • długotrwale bezrobotna
 • niezatrudniona korzystaj±ca ze ¶wiadczeń pomocy społecznej
 • nieaktywna zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi i innymi osobami zależnymi
 • powracaj±ca na rynek pracy po urlopie macierzyńskim i wychowawczym
 • w wieku 15-25 lat zagrożona wykluczeniem społecznym
 • po 50 roku życia
 • po zwolnieniu z zakładu karnego lub innej jednostki penitencjarnej (do 12 m-cy od jej opuszczenia)
 • uzależniona od alkoholu lub innych ¶rodków odurzaj±cych, poddaj±ca się procesowi leczenia lub po jego ukończeniu

Formy wsparcia:

W ramach projektu uczestnicy zostan± objęci następuj±cym wsparciem :

 • Indywidualne doradztwo zawodowe – 1,5 godz.
 • Program resocjalizacji społeczno - zawodowej – 30 godz.
 • Bezpłatne szkolenie zawodowe (do wyboru):
 • gastronomia z wprowadzeniem do działalno¶ci gospodarczej
 • opiekunka do dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych
 • sprzedawca z obsług± komputera i maszyn licz±cych
 • specjalista do spraw kadr i płac
 • specjalista do spraw wizażu
 • eksploatacja urz±dzeń elektroenergetycznych
 • eksploatacja urz±dzeń chłodniczych
 • obsługa wózków jezdniowych
 • konserwator kotłów ci¶nieniowych
 • brukarz
 • pracownik utrzymania zieleni z obsług± kosiarek
 • Indywidualne po¶rednictwo pracy – 2 godz.

Uczestnikom szkolenia zapewniamy:

 • Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia,
 • Materiały szkoleniowe i dydaktyczne,
 • Poczęstunek podczas zajęć,
 • Ubezpieczenie NNW,
 • Dodatek szkoleniowy za uczestnictwo w szkoleniu,

Zapisy i informacje:

 • Lubartów, ul. Cmentarna 10               tel./fax                  (081) 855-14-20        
 • Parczew, ul. Plac Wolno¶ci 7               tel./fax                  (083) 355-09-53        
 • Łęczna, ul. Jana Pawła II 95               tel./fax                  (081) 752-22-66        
 • Biała Podlaska, ul. Warszawska 14      tel./fax                  (083) 344-06-25

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejsk± w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany jest w partnerstwie z Aresztem ¦ledczym w Lublinie

Projekt realizowany jest w ramach Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII promocja integracji społecznej,
Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej,
Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym


 

 

  

  

  


wszystkie prawa zastrzeżone LFR 2012 00-120 Warszawa, ul. Złota 59 tel: +48 81 528 53 00 fax: +48 81 528 53 04 logo 1
Stworzone przez Centrum Internetowe 2012