strona główna
BIP

Lubelska Fundacja Rozwoju

wersja do druku


Wyszukaj

UWAGA: Lubelska Fundacja Rozwoju z dniem 31.07.2010 r. zakończyła realizację projektu „Rozwój z dobie zmian”. Strona zawiera materiały archiwalne.„Rozwój w dobie zmian”

 Okres realizacji projektu: od 01-10-2008 do 31-07-2010

Obszar realizacji: województwo lubelskie

Cel projektu: podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętno¶ci osób pracuj±cych po 50 roku życia do potrzeb regionalnej gospodarki
 
Udział w projekcie mog± wzi±ć osoby:

 • które ukończyły 50 rok życia;
 • s± zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej (umowa zlecenia, umowa o dzieło);
 • zamieszkuj± na terenie województwa lubelskiego;

 W ramach projektu realizowane będ± szkolenia:

 • z zakresu komunikacji  interpersonalnej,
 • z języka angielskiego dla grup o różnym stopniu zaawansowania,
 • z wykorzystania  technologii informacyjnych (szkolenia komputerowe),
 • specjalistyczne, np.: zarz±dzanie zasobami ludzkimi, zarz±dzanie czasem, zarz±dzanie bezpieczeństwem i higien± pracy, techniki sprzedaży, techniki kreatywnego my¶lenia i rozwi±zywania problemów, profesjonalna obsługa klienta, marketing, księgowo¶ć i rachunkowo¶ć, systemy jako¶ci i  inne w zależno¶ci od preferencji.

Wszyscy uczestnicy projektu po zakończeniu szkoleń otrzymaj± za¶wiadczenia o ukończenia szkolenia oraz będ± mogli ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu na szkolenia.

Organizacja szkoleń w Twoim mie¶cie na terenie województwa lubelskiego.

Szczegółowych informacji udzielaj± pracownicy Terenowych Biur Projektu w: 

 • Chełmie, ul. Obłońska 20                                 tel./fax                (82) 564-98-70         
 • Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 52           tel./fax                (15) 872-52-52         
 • Krasnystawie, ul. Plac 3 Maja 28                      tel./fax                (82) 576-19-97         
 • Lubartowie, ul. Cmentarna 10                          tel./fax                (81) 855-14-20        
 • Parczewie, ul. Plac Wolno¶ci 7                          tel./fax                (83) 355-09-53        


Projekt „Rozwój w dobie zmian”
 współfinansowany jest przez Unię Europejsk± w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

 

  

  

  


wszystkie prawa zastrzeżone LFR 2012 00-120 Warszawa, ul. Złota 59 tel: +48 81 528 53 00 fax: +48 81 528 53 04 logo 1
Stworzone przez Centrum Internetowe 2012