strona główna
BIP

Lubelska Fundacja Rozwoju

wersja do druku


Wyszukaj

II Bialskie Forum Gospodarcze  „Nowe możliwo¶ci dla przedsiębiorczo¶ci”
(Grabanów, LODR)

ORGANIZATORZY
Lubelska Fundacja Rozwoju, Bialskopodlaska Izba Gospodarcza, Urz±d Miasta Biała Podlaska, Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej

PATRONAT HONOROWY
Wojewoda Lubelski, Marszałek Województwa Lubelskiego

PATRONAT MEDIALNY
Dziennik Wschodni, Radio Lublin, Słowo Podlasia

ADRESACI
Przedsiębiorstwa z powiatu bialskiego, przedstawiciele samorz±dów lokalnych, stowarzyszeń przedsiębiorców, mediów.

CEL
Przekazanie przedsiębiorcom  z terenu powiatu bialskiego informacji o nowych Ľródłach finansowania działalno¶ci, możliwo¶ciach uzyskania pomocy w prowadzeniu działalno¶ci gospodarczej, a także zagadnień dotycz±cych rozwoju regionu.
Podczas swoich wyst±pień prelegenci zapoznaj± uczestników z uwarunkowaniami działalno¶ci przedsiębiorstw na terenie powiatu oraz z działaniami podejmowanymi w celu polepszenia sytuacji na rynku pracy. Omówione zostan± także nowe rozwi±zania kodeksu pracy dotycz±ce zatrudniania pracowników oraz zagadnienia zwi±zane z etyk± życia gospodarczego.


PROGRAM
Miejsce: Lubelski O¶rodek Doradztwa Rolniczego w Grabanowie
Rozpoczęcie konferencji – godz. 12.00

12.00 Otwarcie konferencji
Prof. zw. dr hab. Andrzej Kidyba – Prezes Lubelskiej Fundacji Rozwoju

12.15  Dylematy rozwojowe Białej Podlaskiej
Andrzej Czapski - Prezydent Miasta Biała Podlaska

12.30 Działalno¶ć przedsiębiorstw na terenie powiatu bialskiego z uwzględnieniem współpracy przygranicznej
Tadeusz Łazowski - Starosta Powiatu Bialskiego

12.45 Strategia działań na rzecz zatrudnienia w mie¶cie Biała Podlaska i powiecie bialskim na lata 2005 – 2015
Maciej Buczyński - Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta w Białej Podlaskiej

13.00 Nowe rozwi±zania w kodeksie Pracy
Ewa Wojtowicz - Nadinspektor Państwowej Inspekcji Pracy, oddział w Białej Podlaskiej

13.15 Etyka życia gospodarczego
Marcin Szewczak - Katolicki Uniwersytet Lubelski

13.30-13.50  przerwa kawowa

Wsparcie dla M¦P

13.50  Finansowanie małych i ¶rednich przedsiębiorstw z programów SPO WKP, PHARE 2003
Artur Urban - Dyrektor Zespołu Doradztwa, Lubelska Fundacja Rozwoju

14.10 Wsparcie mikroprzedsiebiorstw – ZPORR 3.4
Małgorzata Stryczewska – Jagu¶ - Dyrektor Działu ZPORR, Lubelska Fundacja Rozwoju

14.30 Sposoby finansowania małych i ¶rednich przedsiębiorstw ubiegaj±cych się o dotacje z funduszy Unii Europejskiej – oferta kredytowa PKO Bank Polski SA
 Marian ¦ciuba - Dyrektor oddziału PKO BP SA w Białej Podlaskiej

14.45 Instrumenty finansowe Lubelskiego Funduszu Poręczeniowego
Andrzej Łukaszuk - Specjalista ds. Sprzedaży Produktów Finansowych, Lubelska Fundacja Rozwoju/Lubelski Fundusz Poręczeń Sp. z o.o.

15.00  Gama produktów ubezpieczeniowych oferowanych przedsiębiorcom oraz nowoczesne systemy informatyczne w relacji klient- firma ubezpieczeniowa
Monika Ratajczak, Sebastian Łysakowski - UNIQUA TU SA, Biała Podlaska

15.15 Oferta Grupy PZU dla małych i ¶rednich przedsiębiorstw
Tadeusz Kuszewski - PZU SA

15.30 Rozwój potencjału przedsiębiorstw poprzez doskonalenie kadr. Szkolenia
dla pracowników przedsiębiorstw
Anna Giszczak - Kierownik oddziału LFR w Białej Podlaskiej

15.40 Zakończenie
pokaz walk bractwa rycerskiego „FORTIS”


 

 

  

  

  


wszystkie prawa zastrzeżone LFR 2012 00-120 Warszawa, ul. Złota 59 tel: +48 81 528 53 00 fax: +48 81 528 53 04 logo 1
Stworzone przez Centrum Internetowe 2012