ARCHIWALNA STRONA
Usługi finansowe
Współpraca zagraniczna
Szkolenia
Doradztwo, wsparcie innowacji

Doradztwo, wsparcie innowacji

Ostatnie akutalności
nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 2.3.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) „Ochrona własności przemysłowej”
Informujemy, że do 20 stycznia 2017 roku w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) trwa nabór wniosków o dofinansowanie w...
publikacja upowszechniająca historie sukcesu w zakresie komercjalizacji prowadzonych przez polskie ośrodki innowacji i spółki celowe jednostek naukowych
Pragniemy Państwu przedstawić publikację upowszechniającą historie sukcesu w zakresie komercjalizacji prowadzonych przez polskie ośrodki innowacji i spółki celowe jednostek...
PGNiG i ARP ogłaszają nabór na II edycję Warsztatu Innowacyjnych Pomysłów
PGNiG S.A. wraz ze swoją spółką Obrót Detaliczny Sp. z o.o we współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. oraz...
Szukamy innowatorów społecznych
Jeśli masz nowatorski pomysł który może doprowadzić do zredukowania problemów ludzi młodych w zakresie znalezienia zatrudnienia bezpośrednio po zakończonej...
2 MILIONY DOTACJI DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW
Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, Regionalnego...

Lubelska Fundacja Rozwoju, planując realizację projektów dotyczących innowacji i transferu technologii w sektorze mikro i małych i średnich przedsiębiorstw, utworzyła w 2005 r. w tym celu Business & Innovation Centre (BIC).

Business & Innovation Centre (BIC) – to przestrzeń współpracy dla rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości, zainicjowana w 2005 r.  w strukturze Lubelskiej Fundacji Rozwoju. Od lat wspieramy rozwój innowacyjnych startupów oraz przedsiębiorców dzięki współpracy z konsultantami, inwestorami prywatnymi oraz nawiązywanym i rozwijanym relacjom i kontaktom z instytucjami otoczenia biznesu oraz środowiskiem naukowo-akademickim. Dzięki rozpoznawalnej marce i doświadczeniu zrealizowanych zostało szereg inicjatyw i projektów służących wsparciu innowacyjnego biznesu w województwie lubelskim. Misją BIC misją jest kompleksowe i jednocześnie elastyczne podejście w tworzeniu efektywnych rozwiązań dla  naszych klientów. Obecnie Lubelska Fundacja Rozwoju jest m.in. akredytowanym przy Ministerstwie Rozwoju Ośrodkiem Innowacji  – wykonawcą proinnowacyjnych usług doradczych dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. System akredytacji przygotowany został na potrzeby poddziałania 2.3.1 Programu Inteligentny Rozwój „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP”, wdrażanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wschodnia Sieć Aniołów Biznesu (WSAB) powstała w oparciu o doświadczenia Lubelskiej Sieci Aniołów Biznesu (LSAB), utworzonej przy LFR  w 2007 r. w ramach realizacji partnerskiego projektu (wraz ze Stowarzyszeniem B4 z Rzeszowa) pt.: „Sieć Aniołów Biznesu na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu”. Oferta WSAB adresowana jest do osób kreatywnych z ciekawymi pomysłami na innowacyjny biznes, którym brakuje środków na jego rozwijanie.  Założeniem Sieci jest również aby Aniołowie Biznesu, oprócz wsparcia finansowego, oferowali dla startupów wsparcie menedżerskie oraz odpowiednie relacje w branży, które mogą być kluczowe w momencie wejścia na rynek z pierwszymi produktami/usługami.

Jakościowa zmiana w lubelskim systemie wsparcia innowacji i przedsiębiorczości wymaga ponad-instytucjonalnej współpracy regionalnych instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek naukowo-badawczych. Wychodząc naprzeciw temu wyzwaniu w 2014r. powołany został Lubelski Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu (LKIOB). Założeniem inicjatorów było uruchomienie otwartej platformy współpracy lubelskich instytucji otoczenia biznesu (IOB) oraz jednostek naukowo-badawczych posiadających ofertę profesjonalnych usług wsparcia skierowanych do innowacyjnych przedsięwzięć, szczególnie znajdujących się na wczesnym etapie rozwoju (start-up). Lubelska Fundacja Rozwoju jako inicjator powstania Klastra została jego pierwszym koordynatorem.

MERITUM Lubelska Grupa Doradcza Sp. z o.o. jest podmiotem zależnym od Lubelskiej Fundacji Rozwoju, świadczącym usługi doradcze na rzecz przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych i badawczo – rozwojowych w szczególności z programów dotacji UE. Spółka zajmuje się także działalnością doradczą w zakresie transferu wiedzy, wdrażania innowacyjnych technologii, ochrony własności przemysłowej oraz koordynacji współpracy pomiędzy przedstawicielami nauki i biznesu. Jest akredytowanym przy Ministerstwie Rozwoju ośrodkiem innowacji świadczącym proinnowacyjne usługi dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Oferta spółki MERITUM to także usługi szkoleniowe w zakresie pozyskiwania dotacji i rozliczania projektów  współfinansowanych ze środków UE.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą usług doradczych oraz wsparcia innowacji i transferu technologii

 

Lubelska Fundacja Rozwoju jest akredytowanym przy Ministerstwie Rozwoju Ośrodkiem Innowacji  – wykonawcą proinnowacyjnych usług doradczych  dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. System akredytacji przygotowany został na potrzeby poddziałania 2.3.1 Programu Inteligentny Rozwój „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP”, wdrażanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Rodzaje usług świadczonych przez LFR w ramach systemu:

 1. usługi doradcze w zakresie innowacji – doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy,
 2. usługi doradcze w zakresie innowacji – doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich,
 3. usługi doradcze w zakresie innowacji – doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone.

Zakres usług dla przedsiębiorcy:

 1. Diagnoza potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie rozwoju innowacyjnego projektu, weryfikacja dostępnych źródeł finansowania, doradztwo w przygotowaniu aplikacji o udzielenie wsparcia finansowego dla projektów innowacyjnych w odniesieniu do wszystkich dostępnych na rynku rodzajów instrumentów finansowych (dotacji, instrumentów kapitałowych i zwrotnych). Usługa obejmuje:
  1. analizę potencjału przedsiębiorstwa,
  2. ocenę poziomu innowacyjności przedsięwzięcia,
  3. weryfikację przygotowania technicznego przedsięwzięcia do realizacji,
  4. opinię o innowacyjności planowanych produktów/usług,
  5. doradztwo w zakresie opracowania założeń finansowych inwestycji
   i oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia.
 1. Usługa biznesowego wsparcia eksperckiego dla innowacyjnego projektu dla przedsiębiorcy w postaci:
  1. indywidualnego wsparcia doradczego dla przedsiębiorcy o charakterze rozwojowym i kompetencyjnym mające na celu przekazanie unikalnej wiedzy jako interaktywnego procesu i relacji w celu doskonalenia umiejętności przedsiębiorcy dotyczących szczególnej sfery zarządzania innowacyjnym przedsiębiorstwem we wczesnej fazie rozwoju;
  2. zorganizowania współpracy z doświadczonym przedsiębiorcą, ekspertem zewnętrznym w zakresie zidentyfikowanym w trakcie diagnozy potrzeb klienta.
 1. Usługa doradczo-ekspercka w zakresie uzyskania prawa ochrony własności intelektualnej (IPR) m.in. ochrona wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, analiza potencjału rynkowego wynalazków, wsparcie procesu komercjalizacji z przedmiotu zgłoszenia.
 2. Usługa doradczo-ekspercka opracowania kompleksowej analizy możliwości wdrożenia przez przedsiębiorcę innowacyjnego produktu/usługi na rynek krajowy i zagraniczny.
 3. Usługi szkoleniowe w zakresie transferu wiedzy, podnoszenia kwalifikacji kadry zajmującej się komercjalizacją w przedsiębiorstwie, nabywania i ochrony praw własności intelektualnej oraz korzystania z nich.

 

Szczegółowe informacje: tel. 081 528 53 39, kom. 669 200 929, e-mail: innowacje@lfr.lublin.pl