ARCHIWALNA STRONA

Szkolenia

Głównym celem działalności szkoleniowej LFR jest podnoszenie kompetencji i stymulowanie rozwoju zawodowego pracowników przedsiębiorstw, administracji rządowej i samorządowej, osób bezrobotnych poprzez organizację kursów, szkoleń i warsztatów, jak również realizacja projektów szkoleniowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Usługi Finansowe

Lubelska Fundacja Rozwoju wraz z Polskim Funduszem Gwarancyjnym Sp. z o.o. – spółką zależną od LFR, oferuje wsparcie innowacyjnych pomysłów biznesowych z wykorzystaniem instrumentów finansowych o charakterze zwrotnym oraz bezzwrotnym (dotacje). Wsparcie dotacyjne w ofercie LFR jest związane z pełnieniem funkcji Regionalnej Instytucji Finansującej. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, a także współpracy z ośrodkami otoczenia biznesu i nauki, wspierającymi w rozwój przedsiębiorstw na terenie województwa lubelskiego, świadczymy kompleksowe usługi finansowe dopasowane do różnego rodzaju wymagań i potrzeb przedsiębiorców.

Doradztwo, wsparcie innowacji

Szczególne miejsce w ofercie Lubelskiej Fundacji Rozwoju mają usługi wsparcia innowacji i transferu technologii. Od roku 2005 w strukturze Fundacji działa Business & Innovation Centre (BIC) niosąc wsparcie w procesie powstawania i rozwoju innowacyjnych  przedsiębiorstw. W kolejnych latach zorganizowano i rozwijano sieć prywatnych inwestorów kapitałowych – Aniołów Biznesu. Wschodnia Sieć Aniołów Biznesu(WSAB) jest obecnie największą we wschodniej części Polski ponadregionalną platformą współpracy, służącą nawiązywaniu kontaktów pomiędzy inwestorami a projektodawcami  – startupami). Kompleksowe usługi doradcze oferuje zarówno LFR jak i MERITUM Lubelska Grupa Doradcza Sp. z o.o. Obie instytucje są m.in. akredytowanymi przez Ministerstwo Rozwoju ośrodkami innowacji w zakresie świadczenia usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym.

Współpraca zagraniczna

Planujesz przedsięwzięcia inwestycyjne, badawczo rozwojowe lub związane z transferem nowoczesnych technologii i know-how? Chcesz by Twoja oferta zaistniała na rynkach zagranicznych? A może potrzebujesz pomocy doradczej związanej z rozpoczęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej w krajach członkowskich UE i poza nimi? Świadczone przez nas usługi informacyjno-doradcze będą pomocne w profesjonalnej realizacji zamierzonego celu.

Aktualnie realizowane projekty

Skutecznie i profesjonalnie – przedsiębiorstwa społeczne w zamówieniach publicznych

Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu zamówień publicznych pracowników/nic przedsiębiorstw społecznych mających siedzibę na terenie województw: lubelskiego, podkarpackiego i podlaskiego, pozwalające na skuteczne ubieganie się o zlecenia w ramach procedur zamówień publicznych. Projekt przeznaczony jest dla osób, które są pracownikami przedsiębiorstwa społecznego* zarejestrowanego i prowadzącego działalność na terenie jednego z województw: lubelskiego, podkarpackiego lub podlaskiego, i spełniają poniższe warunki:

Pierwszy krok do zatrudnienia

Projekt skierowany jest do osób młodych (do 29 roku życia) które:
  • pozostają bez zatrudnienia ale nie są zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy,
  • nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET – ang. not in employment, education or training),
  • mieszkają na terenie województwa lubelskiego.
Uczestnicy Projektu muszą łącznie spełniać wszystkie ww. warunki. Do projektu nie kwalifikują się osoby określone dla trybu konkursowego działania 1.3.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zgo...

Mikro innowacje – makro korzyści

Celem projektu jest wzmocnienie regionalnego ekosystemu rozwoju innowacji społecznych nakierowanego na inkubację nowych pomysłów/rozwiązań redukujących problemy ludzi młodych w zakresie znalezienia zatrudnienia bezpośrednio po zakończonej edukacji. Na potrzeby niniejszego projektu innowacje społeczne zdefiniowano jako nowe, bardziej skuteczne metody rozwiązywania problemów społecznych. Innowacja to tworzenie i testowanie nowych rozwiązań lub usprawnianie już istniejących, przy jednoczesnej dbałości o ich optymalizację, zgodnie z myślą „więcej za mniej”. Innowacyj...

OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA

Celem projektu jest przeciwdziałanie wzrostowi bezrobocia poprzez zwiększenie dostępu do zatrudnienia lub jego kontynuacji osób zagrożonych zwolnieniem lub zwolnionych z zakładów pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, z terenu powiatów: bialskiego, lubartowskiego, łęczyńskiego, lubelskiego, parczewskiego oraz miasta Biała Podlaska i Lublin, poprzez udział w oferowanych w projekcie formach wsparcia. Uczestnicy projektu wezmą udział w kompleksowym wsparciu szkoleniowo-doradczym (warsztaty grupowe, indywidualne doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy, warsztaty umiejętn...

Kierunek – PRACA

Projekt skierowany jest do osób młodych (do 29 roku życia) pozostających bez zatrudnienia, zamieszkałych na terenie powiatów: bialskiego miejskiego i grodzkiego, lubartowskiego, łęczyńskiego, parczewskiego i włodawskiego, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET - ang. not in employment, education or training). Jego celem jest zwiększenie możliwości podjęcia zatrudnienia poprzez udział w kompleksowym wsparciu doradczo-szkoleniowym oraz zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez udział w 5-cio miesięcznym stażu. ...
Współtworzymy, współpracujemy